GAS

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Soorten administratieve sancties?

  • de administratieve geldboete, met een maximum van 350 EUR;
  • de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning;
  • de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning;
  • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
  • De geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar van de gemeente. De andere sancties worden opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat is een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)?

Een GAS-boete is een administratieve sanctie die wordt opgelegd door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.

Waarom een GAS-boete?

De GAS-boete vervangt de bestraffing van een aantal feiten. Vroeger bestrafte de politierechtbank deze feiten.

Voor wat kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening van de gemeente.
Voorbeelden zijn onder meer loslopende honden, het achterlaten van hondenpoep, wildplakken, sluikstorten en nachtlawaai.

Wat is de APV?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er onder meer regels terug over geluid en nachtlawaai, inname van de openbare weg, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, inzamelen en achterlaten van afvalstoffen, het organiseren van manifestaties ...

Overtredingen van de APV kunnen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De belangrijkste GAS-sanctie is de administratieve geldboete.

De APV vind je op de gemeentelijke website. Het ligt ook ter inzage op het secretariaat van de gemeente.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

Personen ouder dan 16 jaar en rechtspersonen (zoals bvb. een VZW of een vennootschap) kunnen een GAS-boete krijgen.

In Middelkerke kunnen minderjarigen jonger dan 16 jaar geen GAS-boete krijgen.

Wie kan een inbreuk vaststellen?

De politie en de gemeentelijke vaststellers stellen de inbreuken vast die kunnen leiden tot een GAS-boete. Een gas-vaststeller is een personeelslid van de gemeente. Hij of zij heeft een speciale identificatiekaart.

Wie legt de GAS-boete op?

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad legt de GAS-boete op.

Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro. Voor personen tussen 16 en 18 jaar bedraagt de boete maximum 175 euro. De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het bestrafte feit.

Word ik gehoord?

De wet garandeert dat de stem van de verdachte in de procedure wordt gehoord. Als de GAS-ambtenaar van plan is een boete van maximum 70 euro op te leggen, dan kan de verdachte zijn zaak schriftelijk verdedigen. Als de GAS-ambtenaar van plan is een hogere boete op te leggen, dan krijgt de verdachte de kans zich mondeling te verweren.

Een verdachte tussen 16 en 18 jaar krijgt een advocaat toegewezen en heeft altijd recht op mondelinge verdediging .

Hoe lang kan de procedure duren?

De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn.

Kan de sanctionerend ambtenaar in het kader van de procedure nog andere maatregelen nemen?

Bij vaststellingen ten aanzien van minderjarigen kan de sanctionerend ambtenaar de procedure van ouderlijke betrokkenheid opstarten.

De sanctionerend ambtenaar kan daarnaast de bemiddelingsprocedure starten (verplicht voor minderjarigen). Er is ook een mogelijkheid van gemeenschapsdienst voorzien.

Wat houdt de procedure van ouderlijke betrokkenheid in?

Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling of de oplegging van een administratieve sanctie worden de titularissen van het ouderlijk gezag betrokken. Zij krijgen de mogelijkheid hun opmerkingen mee te delen en eventueel opvoedkundige maatregelen voor te stellen. De sanctionerend ambtenaar kan ook een ontmoeting met de titularis van het ouderlijk gezag en de minderjarige vragen.

Als de sanctionerend ambtenaar tevreden is met de educatieve maatregel, kan hij de procedure stop zetten.

Is bemiddeling mogelijk of verplicht?

Als er iemand schade heeft geleden door een overtreding, kan de GAS-ambtenaar de bemiddelingsprocedure starten. Dit gebeurt via een ambtenaar vreemd aan de gemeente. Bemiddeling is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. De GAS-ambtenaar moet rekening houden met het resultaat van de bemiddeling bij de bepaling van de boete.

(Bij verdachten tussen 16 en 18 jaar is bemiddeling verplicht.)

Is er beroep mogelijk?

Ja, tegen het opleggen van een GAS-boete kan je beroep aantekenen bij de rechtbank. Is de overtreder ouder dan 18 jaar, dan moet de zaak voor de politierechtbank worden gebracht. Voor personen tussen 16 en 18 jaar moet het dossier naar de jeugdrechtbank. De rechtbank bekijkt de zaak dan helemaal opnieuw.

Binnen welke termijn moet je een GAS-boete betalen?

Een GAS-boete moet je binnen de maand betalen. Gebeurt dit niet vrijwillig en is er geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

Waar vind je meer informatie?

Je vindt de algemene politieverordening en het procedurereglement GAS in de reglementendatabank op de website van de gemeente Middelkerke

Nog vragen? Stel ze via secretariaat@middelkerke.be

(Deze versie bijgewerkt op 13/11/2015 en van toepassing vanaf 01/01/2016.)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke