Casinoproject

Stand van zaken

Beëindiging van de DBFMO-overeenkomst met Willemen

Het gemeentebestuur heeft beslist om het Voorwaardelijk Projectonderdeel, namelijk de bouw en de exploitatie van een nieuw casino niet toe te wijzen, waardoor de volledige DBFMO overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd. Die beëindiging gebeurt ingevolge opeenvolgende fouten en  tekortkomingen van bouwheer Willemen.

Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de projectvennootschap Testerep, waarvan Willemen de enige of voornaamste aandeelhouder is, er niet in slaagt om de voorwaarden van de DBFMO-overeenkomst om effectief tot de bouw en exploitatie van het casinogebouw tijdig te vervullen. Zo liet  Willemen na om de initiële projectplanning correct te volgen en werd er geen financieel plan voor de realisatie van het project voorgelegd. Sterker nog, Willemen heeft zelfs uitdrukkelijk erkend dat zij niet in staat is een financieel plan voor te leggen. Niet alle vereiste projectvergunningen waartoe Willemen zich heeft verbonden liggen voor en Willemen lijkt daar ook geen voortgang mee te maken. De aanpassingen van het definitief ontwerp waartoe Willemen zich ten opzichte van het vorige gemeentebestuur verbonden heeft werden niet uitgevoerd en Willemen heeft ook nooit haar verbintenis om dit te doen schriftelijk bevestigd. We hebben dus ontegensprekelijk vastgesteld dat bouwheer Willemen op alle punten in gebreke bleef.
Bijgevolg is de overeenkomst beëindigd op basis van tekortkomingen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het vast projectonderdeel.
 

Schadebedingen bij beëindiging ingevolge een fout van de opdrachtnemer.

Gezien de opdrachtnemer Willemen op het moment van de beëindiging van de overeenkomst de afbraakwerken deels had uitgevoerd, is de  schadevergoeding die de gemeente moet voldoen gebaseerd op de kostprijs van de afbraakwerken verhoogd met 10%. Deze kostprijs moet blijken uit een door Willemen voorgelegde offerte van de aannemer die aangesteld werd voor de afbraakwerken.

Gezien Willemen een fout in de uitvoering heeft begaan wordt deze schadevergoeding verminderd met een forfait van 50.000 euro + de kosten voor het voltooien van de afbraakwerken door de gemeente. Deze schadebedingen zijn uitdrukkelijk in de DBFMO-overeenkomst vastgelegd. Indien Willemen erin slaagt om een gedateerde offerte voor de afbraakwerken van haar aannemer voor te leggen zal het gemeentebestuur mits toepassing van deze correcties een verwachte schadevergoeding van 50.000 tot 100.000 euro moeten betalen.

De gemeente maakt daarenboven nog voorbehoud voor eventuele schade die de speelzaaluitbater zou kunnen lopen voor niet afgeschreven  investeringen en de bijkomende forfaitaire vergoeding van 75.000 euro die daarmee verbonden is. Die bedragen kunnen eveneens ten laste van de Opdrachtnemer gelegd worden.

Schadebedingen in geval van vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State.

Het schadebeding van 1.500.000 euro waar op publieke fora naar verwezen wordt, is de maximale schadevergoeding die het gemeentebestuur aan de bouwheer zou moeten betalen indien de uitvoering van het project onmogelijk wordt ingevolge een vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State. Dit schadebeding is hier niet van toepassing gezien de beëindiging geen verband houdt met de lopende procedure voor de Raad van State. Nu de overeenkomst door de gemeente beëindigd werd verliest die procedure bovendien haar belang.

Gevolgen van de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst voor de speelzaaluitbating.

De speelzaalconcessie die aan Napoleon Games toegekend werd op basis van de gunning van het casinoproject aan het consortium Testerep NV had normaal een looptijd van 15 jaar. Door het beëindigen van de DBFMO-overeenkomst treedt een uittredingsbeding in werking waarbij de  speelzaalconcessie nog 12 maanden na de beëindigingsdatum van de overeenkomst verder wordt gezet. De speelzaalconcessie voor de uitbating van het tijdelijk casino langs de Westendelaan loopt dus contractueel af in maart 2020. De concessieovereenkomst laat echter een gemotiveerde en tijdelijke verlenging van de bestaande speelzaalconcessie toe. Het college bekijkt momenteel welke maatregelen zij moet nemen om een continuïteit in de speelzaaluitbating te garanderen in afwachting van een nieuw casinoproject.

Vorderingen van de opdrachtnemer.

In een persbericht van 27 maart 2019 laat bouwgroep Willemen weten dat het zich beraadt over de juridische stappen die het zal ondernemen. Tot op heden hebben wij geen vordering of dagvaarding van de bouwgroep ontvangen. We benadrukken nogmaals dat de foutbepaling, de   beëindigingsmogelijkheden en de schadebedingen uitdrukkelijk door de DBFMO-overeenkomst geregeld werden. Er is dus geen ruimte om naast de contractueel bedongen schadevergoedingen nog succesvol een schadeclaim in te dienen.

Eigendom van de grond van de casinosite.

De casinosite is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt in beginsel beheerd door de afdeling kust van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Het Vlaams Gewest heeft op 23 september 2016 een opstalrecht toegekend aan het gemeentebestuur voor 50 jaar, wat een langdurige exploitatie mogelijk maakt. Het gemeentebestuur beschikt dus over een zakelijk recht en het volledige beheerrecht van de casinosite.

Bij de gunning van het casinoproject aan het consortium Testerep – Napoleon Games werd een opstalovereenkomst voorzien waarbij de  projectvennootschap op haar beurt een opstalrecht toegekend krijgt van het gemeentebestuur voor de looptijd van het project. Tegenover de toekenning van het opstalrecht werd door het vorige gemeentebestuur een vergoeding van 1 euro gevraagd aan de projectvennootschap, terwijl het gemeentebestuur jaarlijks een opstalvergoeding van 100.000 betaalt aan het Vlaams Gewest voor het opstalrecht van de casinosite. In de vorige legislatuur werd echter nog niet overgegaan tot de opmaak en de registratie van de opstalovereenkomst (die sowieso van rechtswege beëindigd zou worden ingevolge de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst) waardoor het zakelijk recht en het beheerrecht over de site Willemen nooit is
toegekomen. De controle die tot op 26 maart 2019 van toepassing was op de site beperkte zich tot het beheer en het toezicht die Willemen als bouwheer samen met de aannemer van de afbraakwerken had op de afbraaksite van het oude casino.

Gezien Willemen door de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst geen rechten meer heeft op de site zal hen gevraagd worden om de site op korte termijn te ontruimen. Het gemeentebestuur heeft een bestek opgemaakt om op korte termijn een aannemer aan te stellen die het casinoplein kan opschonen, kan nivelleren en toegankelijk kan maken. Daarna zal het ingericht worden als een evenementenplein en krijgt de site bijgevolg een openbaar karakter.

De toekomst van het casinoproject.

Juridische afwikkeling van het “oude” project. Het nieuwe gemeentebestuur heeft vastgesteld dat projectontwikkelaar in de onmogelijkheid verkeerde om het casinoproject overeenkomstig de voorwaarden van de DBFMO-overeenkomst te realiseren. Na zorgvuldige afweging hebben we het project stopgezet en kiezen we ervoor om met een propere lei van start te gaan. Gezien de projectsite opnieuw volledig onder het beheer van de gemeente valt heeft Willemen geen enkele aanspraak meer op de site. Een nieuw project kan bij wijze van spreken morgen gestart worden.

De speelzaaluitbating blijft tijdelijk in het sporthotel langs de Westendelaan verder bestaan. De nog hangende beroepsprocedure die door enkele mededingers tegen de gunning aanhangig werden gemaakt, verliest haar belang. Eventuele juridische geschillen met Willemen die uit de beëindiging van de oude gunningovereenkomst voortvloeien staan los van een nieuwe gunningsprocedure. Willemen kan het gemeentebestuur op geen enkele wijze verplichten om verder uitvoering te geven aan de beëindigde DBFMO-overeenkomst.

Gunningswijze van een nieuw project.

De weg ligt dus volledig open om met een nieuw casinoproject van start te gaan. Eerst wordt de site volledig opgeruimd en binnen enkele maanden willen wij een nieuw bestek voorleggen aan de gemeenteraad voor de realisatie van een casinogebouw op de zeedijk. Over het ontwerp, de bouw, de  financiering- en de uitbatingsformule zullen we ons vandaag nog niet uitspreken. Het bestuur neemt de tijd om de nodige afwegingen te maken, lessen te trekken uit het verleden en de juiste keuzes te maken om dit project snel, maar correct te realiseren.

Het blijft de bedoeling dat het casinoproject volledig gefinancierd wordt met inkomsten uit de speelzaalconcessie en de uitbating van andere faciliteiten. Vorig jaar hebben we vastgesteld dat Napoleon Games a.d.h.v. de vestiging in Middelkerke haar aanvullende A+ vergunning, die vereist is voor het online aanbieden van casinospelen, verpacht heeft aan concurrent Golden Palace. Na bevraging van Napoleon Games blijkt deze licentiepacht meer dan 1 miljoen euro op te leveren. We kunnen dus vaststellen dat de lucratieve markt in online casinospelen en de concessievergoedingen die wij voor de uitbating van een speelzaal zouden kunnen verkrijgen ruimschoots toelaten om de bouw van een nieuw casino te financieren.

Het uitgangspunt is dat de bouw van een nieuw casino de Middelkerkse belastingbetaler aan het einde van de rit geen cent mag kosten omdat de opbrengsten de uitgaven overtreffen.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke