IBO overeenkomst

 

Privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens en die van je kind(eren) met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van de gemeentelijke reglementen financiële tussenkomsten schoolabonnementen, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens en die van je kind(eren) niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.

Aanvraagformulier

Gelijkwaardige opzegmodaliteiten

Voor de ouders

Je kind wordt ingeschreven in de kinderopvang. 

Wil je de opvang vroeger stoppen dan afgesproken? Meld dit dan aan de verantwoordelijke.

Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders wordt minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk meegedeeld. De ouders hebben het recht om binnen de 2 maanden na kennisname van deze mededeling de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder schade- of opzegvergoeding.

Voor de organisator

Het gemeentebestuur Middelkerke kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten, na een schriftelijke verwittiging als:

- ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet naleven;

- wanneer facturen niet (tijdig) betaald worden;

- wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de verantwoordelijke van de opvang;

- wanneer de ouders de noodzakelijke documenten niet bezorgen aan de opvang.

De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien er een beslissing is van Kind en Gezin tot opheffing van de erkenning.

De bepalingen inzake opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder en/of kind een zware fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen.

Wanneer je kind langer dan een jaar geen gebruik maakt van de kinderopvang wordt het dossier op non-actief gezet.

Medische gegevens

Voor de veiligheid van je kind is het aangewezen om bepaalde medische gegevens te verwerken. De gemeente Middelkerke als organisator van kinderopvang zal deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van de juiste zorgverlening (zoals aangepaste voeding ingeval van allergieën) en om adequaat te reageren bij risicosituaties.

Belangrijk! als je geen toestemming geeft voor het verwerken van de medische gegevens van je kind dan kan de opvang van je kind worden geweigerd. Door het ontbreken van cruciale informatie kan de kinderopvang de kwaliteit van de dienstverlening, in het bijzonder de zorg van je kind, niet garanderen. Ik ga akkoord dat de medische gegevens van mijn kind worden verwerkt en gebruikt om mij of de aangeduide contactperso(o)n(en) te benaderen.

Prijsbepaling en modaliteiten van de prijswijziging.

De prijs die je betaalt, is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind. De vermeldde prijs is geldig vanaf 01-01-2020 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende prijsregeling:

1° voor opvang vóór en na schooltijd: per begonnen halfuur: € 0,86

2° voor opvang op schoolvrije dagen en vakanties: de prijs bedraagt:

a) per verblijfsduur vanaf zes uur: € 9,39

b) per verblijfsduur van drie tot zes uur: € 4,83

c) per verblijfsduur van minder dan drie uur: € 3,22

3° voor opvang op woensdagnamiddag bepaalt de organisator de prijs volgens één van de twee bovenstaande regels.

De opvang vraagt een som voor extra kosten zoals koek, drankje of een uitstap.

Verandert de prijs dan krijgt u daarover een schriftelijke mededeling 2 maanden vóór de aanpassing, behalve bij de jaarlijkse indexaanpassing.

Jr krijgt elke maand een factuur van de opvang. Betaal het bedrag op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Let op de vervaldatum. Wil je met een domiciliëring betalen? Vraag het aan de verantwoordelijke.

Heb je problemen met de betaling, dan kun je contact opnemen met de coördinator. Indien je te laat betaalt, heeft de gemeente een procedure om de openstaande som te vorderen. Je vindt deze procedure in het huishoudelijk reglement.

Kennisname en ontvangst van het huishoudelijk reglement

De ouder verklaart dat hij/zij het huishoudelijk reglement heeft ontvangen en er kennis van heeft genomen en bevestigt dit bij het indienen van het formulier. Je kan het huishoudelijk reglement hier raadplegen. 

Privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens en die van je kind met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

De persoonsgegevens die verzameld worden, dienen voor alle doeleinden zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. We maken de gegevens niet bekend aan derden, tenzij we uw toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht, bijvoorbeeld om administratieve verplichtingen van Kind en Gezin en de Zorginspectie na te leven. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Wil je als ouder op de hoogte blijven van het nieuws en evenementen uit Middelkerke waaronder activiteiten die betrekking hebben op de kinderopvang abonneer je op onze nieuwsbrieven via www.middelkerke.be.

Beelden

Voor het nemen en het publiceren van sfeerbeelden (niet gerichte beelden) is toestemming niet vereist, maar voor het nemen en het publiceren van close-up beelden (gerichte beelden) wel.

 

 
1 Begin 2 Voltooid
Dit veld wordt enkel gebruikt om een kopie van deze aanvraag te bezorgen.
Dit veld wordt enkel gebruikt om een kopie van deze aanvraag te bezorgen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke