Gemeenteraad start voortaan met een vragenuurtje

Wat is het vragenuurtje?

Voor aanvang van elke gemeenteraad, om 18 uur, mogen inwoners een uur lang vragen stellen aan het schepencollege.

De vragen moeten gaan over algemene orde en maatschappelijk belang. Persoonlijke aangelegenheden, zoals een boete , worden niet behandeld. Inwoners, tweedeverblijvers of vertegenwoordigers van een erkende vereniging sturen hun vraag vooraf door, daarop wordt een antwoord voorbereid. Maar zelfs al wordt een vraag gesteld die we niet tijdens het vragenuurtje kunnen behandelen, bezorgen we de mensen een antwoord. Via de link onder dit bericht kun je zelf een vraag indienen.

Deze vragen kregen een antwoord tijdens het eerste vragenuurtje.

Pascal Bolle, Filip Soetaert en Eddy Verschelde (namens het Comité Jean Van Hinsberghstraat) mogen zich  - voor de eeuwigheid - de eerste vragenstellers van het vragenuurtje noemen.

Pascal 

Vraag:
"Nu er plannen zijn voor een nieuw gemeentehuis, krijg ik regelmatig de vraag van leden op mijn Facebookpagina Bruisend Middelkerke wat er met het MAC zal gebeuren. Daar ik hierop geen zinnig antwoord kan geven richt ik mij tot het gemeentebestuur, in de hoop dat mijn vraag kan behandeld worden tijdens het vragenuurtje."

​Antwoord: 
"Het is de intentie van het gemeentebestuur om in deze legislatuur werk te maken van een nieuw administratief centrum op de locatie van het Duinenbad. Deze plannen zijn nog niet geconcretiseerd, er is dus nog geen timing, geen budget of ontwerp. We verwachten hier in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over te bieden tijdens de opmaak van het meerjarenplan. Het oude gemeentehuis zou in ieder geval een ceremoniële functie behouden. Het is nog te vroeg om ook uitspraken te doen over de toekomst van het MAC."

"Een nieuw gemeentehuis zou kunnen zorgen voor meer passage en leven op het marktplein. "Meer passage zorgt ook voor meer sociale controle, dus ook voor een groter veiligheidsgevoel. Ook de onderbenutte parkeergarage zal dan meer gebruikt worden", voegde de burgemeester er nog aan toe. 

Filip

Vraag:
"Graag had ik jullie een vraag gesteld betreffende het live streamen van de gemeenteraad op het internet.
Komt dit er nu door of niet? Zo ja wanneer en wat zijn de concrete plannen hiervoor?"

Antwoord:
"Wij hebben ons geïnformeerd bij de gemeente Koksijde die verslaggeving van de gemeenteraad mogelijk maakt via livestream en on-demand. We stellen vast dat het aanbod best interessant is en de investeringskost meevalt. In Koksijde wordt de streaming aangeboden voor een jaarlijks kostenplaatje van € 4.000 exclusief de installatiekosten.
Het heikele punt in onze raadzaal is echter het gebruik van de ruimte. De raadzaal van Koksijde heeft een vaste vergaderopstelling met een microfoon per raadslid en 4 stabiele camera’s die het mogelijk maken om een volledig geautomatiseerd videoverslag te maken van elke gemeenteraad. Het ICT-diensthoofd van Koksijde haalt het belang van de vaste opstelling aan om de verslaggeving mogelijk te maken. Onze raadzaal is op dit moment een polyvalente zaal die naast deze raadszitting ook dagelijks wordt gebruikt voor huwelijken, huldigingen, recepties en talrijke vergaderingen. Een vaste opstelling is niet mogelijk. Als we dus op een degelijke wijze werk willen maken van live verslaggeving moeten we op termijn uitkijken
naar een nieuwe raadzaal, eventueel in een nieuw administratief centrum of moeten we ervoor zorgen dat deze raadzaal enkel nog een vergaderfunctie en vaste opstelling heeft."

Paul

Vraag:
"Kunnen fietsers op de dijk niet opgelegd worden om hun snelheid aan te passen aan 5km/h, dus aan wandelsnelheid en blijvend op de voorziene rijstrook. Zij die sneller willen fietsen kunnen de voorziene fietsbaan nemen via de Leopoldlaan."

Antwoord:
"De dijk is een voetgangerszone waar fietsers toegelaten zijn. Deze fietsers moeten weliswaar stapvoets rijden of moeten van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt. Ze moeten zich dus ten allen tijden aanpassen aan de voetgangers. Fietsers die vlugger willen rijden, dienen inderdaad andere routes te nemen. De voorziene rijstrook waarvan sprake in de vraag is enkel een suggestiestrook. Dat wil zeggen dat het aangewezen is om daar te rijden. Dit kan echter niet opgelegd worden aan de fietsers. Dus als de fietsers elders willen rijden, mogen ze dit doen en begaan ze geen overtreding."

Paul

Vraag:
"Kunnen er meer controles uitgevoerd op langdurige foutparkeerders in de Jean Van Hinsberghstraat op de 'laden en lossen' zones."

Antwoord:

Deze vraag werd al eerder behandeld door de korpschef van de lokale politie. Dit was zijn antwoord:

"Uw probleem is me gekend en ik weet dat er reeds verschillende mails door u werden gestuurd. Om die reden heb ik aan mijn mensen ook extra aandacht gevraagd voor de laad- en loszone voor uw deur. Er werd en wordt heel frequent op gecontroleerd. Enkel in de maand februari werden er 46 processen-verbaal in die materie opgesteld op het grondgebied van Middelkerke. Van die 46 zijn er liefst 33% geschreven voor overtredingen voor uw appartement. Meer dan dat kunnen wij als politie niet doen. Ik ben (...) de situatie zelf ter plaatse komen bekijken. Ik denk dat het probleem van lichtinval zal blijven bestaan zolang er een parkeerplaats voor uw deur is, of dit nu een laad- en loszone is of niet. Ik vermoed dat zowel de
bouwheer als uzelf dit hadden kunnen voorzien. Het staat u vrij de gemeente te contacteren voor eventuele infrastructurele maatregelen."

Bijkomend vroeg Paul of het mogelijk was als er extra markering kan aangebracht worden op laad- en loszones. 

De voorzitter van de gemeenteraad antwoordde dat - hoewel de aanduiding van laad- en loszones en parkeerplaatsen beschreven is in de wegcode - ze die suggestie gaan voorleggen aan de korpschef om de mogelijkheden voor alle laad- en loszones in onze gemeente zo te behandelen.

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën