Reglement fotowedstrijd

Artikel 1: principe

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil inwoners en verblijvers aanzetten om leuke foto’s van Middelkerke digitaal op te sturen.

Elke maand kunnen deelnemers meedingen in 3 categorieën:

  • de mooiste foto van de maand
  • de beste foto in een bepaalde, op voorhand bekendgemaakt thema. Er worden per jaar 6 thema’s bekend gemaakt op de gemeentelijke website
  • de beste foto van een Middelkerks evenement

 Artikel 2: Wie kan meedingen?

De wedstrijd staat open voor iedereen die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft en gedomicilieerd is in één van de landen van de Europese Unie 

Artikel 3: Termijn

De wedstrijd loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december

Artikel 4: inzending deelnames

De foto moet digitaal ingestuurd worden via het daarvoor voorziene formulier op de gemeentelijke site (www.middelkerke.be) of via informatiedienst@middelkerke.be.

Artikel 5: voorwaardes inzendingen

Elke deelnemer mag maandelijks 3 foto’s digitaal opsturen.

De deelnemer heeft alle artistieke vrijheid, echter volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:

  • De foto moet ingestuurd worden in een jpg-bestand
  • De foto moet een minimale resolutie hebben van 300dpi
  • De foto moet gebruikt kunnen worden als promotie voor Middelkerke en/of zijn deelgemeentes
  • Er mogen geen elementen aan de foto toegevoegd worden
  • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten
  • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto.
  • De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen

Het gemeentebestuur van Middelkerke behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Artikel 6: publicatie

Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde partij ivm overtreding van de rechten of in geval van schade.

Door het inleveren van de foto geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het kosteloos gebruik en publicatie van hun foto door het gemeentebestuur van Middelkerke.

Het gemeentebestuur van Middelkerke voorziet op zijn beurt dat auteursnaam vermeld wordt bij elk gebruik van de foto. Druk-, spel-, zet- elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting vanwege het gemeentebestuur Middelkerke.

Artikel 7: prijsuitreiking

Elke maand worden 3 winnaars bekend gemaakt: de winnaar van de beste foto, de beste foto van een activiteit en de winnaar van de themafotowedstrijd.

Er wordt maximaal 1 prijs per domicilie per maand uitgereikt.

De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld door de informatiedienst. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Elke maand worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. Alle maandwinnaars van het afgelopen half jaar worden uitgenodigd naar een ontvangstmoment waar iedere winnaar een geschenk ontvangt ter waarde van ten minstens 25 euro.

Het geschenk is niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Artikel 8: reglementswijzigingen

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht om dit reglement te wijzigen.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de gemeentelijke website www.middelkerke.be.

Artikel 9: betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Aritkel 10: privacy

De gemeente Middelkerke behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het gevraagde contact. Disclaimer

Artikel 11: contact

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij de informatiedienst Middelkerke via volgende kanalen:

E-mail: informatiedienst@middelkerke.be

Post: Informatiedienst tav fotowedstrijd, Spermaliestraat 1, 8430

Telefonisch: 059 31 30 16 en vragen naar de informatiedienst

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën