Onderzoek naar stortplaatsen in de Schuddebeurze

De Vlaamse Landmaatschappij laat deze maand een milieuhygiënisch onderzoek uitvoeren naar de bodemverontreiniging in het natuurgebied Schuddebeurze. Dat zal gebeuren op percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos en van Natuurpunt. Het onderzoek zal ca. een week duren. Plaatselijk wordt de bodem uitgegraven en terug dichtgemaakt.

De Schuddebeurze is een waardevol natuurgebied. Op de ontkalkte duinbodems leven zeldzame planten en dieren (zoals struikheide en kamsalamander). De natuurdoelen die voor dit Habitatrichtlijngebied zijn beschreven, kunnen o.a. vanwege de bodemverontreiniging niet gehaald worden. Met het oog op eventuele sanering worden de stortplaatsen nu in kaart gebracht in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Het onderzoek naar de bodemverontreiniging kadert in het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze, dat de minister bevoegd voor het natuurbehoud in 2016 heeft ingesteld met als doel de natuurkwaliteit te verhogen. Daarnaast wil het natuurinrichtingsproject ook de recreatie in de Schuddebeurze in goede banen leiden.

De Vlaamse Landmaatschappij bereidt momenteel samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (de initiatiefnemer van natuurinrichting) het projectrapport van het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze voor. Daarin zullen we de maatregelen voorstellen en beschrijven die we willen nemen om de doelstellingen van het project te halen. Sanering van de storten zal mogelijk één van de maatregelen zijn. Eind 2017 of begin 2018 zal het projectrapport klaar zijn en in openbaar onderzoek gaan. Dit zal aangekondigd worden in het gemeentelijk infoblad.

Voor de omwonenden kunnen de werken beperkte hinder met zich meebrengen door het heen en weer rijden van vrachtwagens. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over deze werken, kan je contact opnemen met  Jan De Bie van de Vlaamse Landmaatschappij, via  0494 56 48 25 of  jan.debie@vlm.be.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke