Maatregelen ivm bestrijding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee

Update ziekte van Newcastle - 7 december

Samengevat komen de wijzigingen wat betreft de markten en andere verzamelingen hier op neer:
Openbare markten

 •  De algemene voorwaarden voor verzamelingen blijven onveranderd van toepassing: aanwezigheid van dierenarts, inventaris van de aanwezige verkopers, pluimvee moet gevaccineerd zijn
 • Verkoop door pluimveehandelaars EN hobbyhouders die geregistreerd zijn in Sanitel is mogelijk op de markt. De pluimveehandelaars moeten hun wekelijkse planning niet meer doorgeven aan de LCE.

Tentoonstellingen, beurzen, wedstrijden (o.a. hanenzang) en andere niet-commerciële
verzamelingen

Op deze evenementen zijn in grote lijnen de maatregelen van vóór de recente uitbraken terug
van kracht:

 • De LCE moet op de hoogte gebracht worden min. 48u voor het evenement.
 • Aanwezigheid van een erkende dierenarts is verplicht.
 • Er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers.
 • Alle aanwezige kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten gevaccineerd zijn met een geïnactiveerd vaccin en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen. Voor eenden, ganzen en dwergkwartels geldt de vaccinatieplicht niet. Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts (bijlage aan het MB).
 • Indien de deelnemer niet geregistreerd is in sanitel moet het pluimvee geïdentificeerd zijn met een gesloten ring of klikring.
 • De gelijktijdige aanwezigheid van pluimveehandelaars of houders van een hobbyhouderij geregistreerd in Sanitel aan de ene kant, en anderzijds van niet in Sanitel geregistreerde hobbyhouders blijft verboden. De organisator moet m.a.w. kiezen tussen deelnemers uit het officiële circuit (handelaars en geregistreerde hobbyhouders) hetzij niet geregistreerde hobbyhouders.
 • De dieren moeten in de 10 dagen voor de verzameling opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te vermijden.

Verder kunnen hobbyhouders buiten markten en verzamelingen om opnieuw hun pluimvee direct verkopen aan andere hobbyhouders. Hieraan zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden.

Update ziekte van Newcastle - 29 augustus

Toelating voor non-commerciële verzamelingen voor hobbykwekers van pluimvee
Toelichting bij het Ministerieel Besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

Vanaf 1 september 2018 wordt met de inwerkingtreding van het Ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, het mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.

Deze toelating wordt enkel gegeven wanneer aan volgende strikte voorwaarden is voldaan:

1. De organisator van een niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee moet voorafgaand beschikken over een toelating van het Agentschap. De gegevens die vervat moeten zijn bij de aanvraag van de toelating, zijn opgenomen in artikel 53 van het KB van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren.
Het document “ aanvraag van een toelating” is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen

2. Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de niet-commerciële verzameling dient individueel geïdentificeerd te zijn met een gesloten pootring. Deze pootringen moeten afkomstig zijn van erkende verenigingen zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, mogen niet toegelaten worden op de verzameling.

3. Alle pluimvee dat aanwezig is op de niet-commerciële verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste 9 maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Deze vaccinatie blijkt uit een verklaring van vaccinatie opgesteld door de dierenarts. Het document “ vaccinatiebewijs” is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen

4. De organisator van de niet-commerciële verzameling controleert of de deelnemende dieren ook effectief voldoen aan deze voorwaarden om toegelaten te worden.

5. De organisator houdt een register bij per verzameling. Dit register dient hij minstens vijf jaar te bewaren. In dit register wordt voor elke deelnemende hobbypluimveehouder onder andere de naam en het adres evenals het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer genoteerd.

Op dit ogenblik is de verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. Het document met de te respecteren voorwaarden is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen
Ook is de verkoop van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling buiten een verzameling nog steeds verboden.

Update Ziekte van Newcastle - 29 juni

Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.

Vanaf 2 juli geldt in België:

 • een verbod op het overdragen van kippen kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders
 • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,  prijskampen, ...)

Deze verbodsbepalingen worden vanaf 1 augustus verlengt voor onbepaalde duur.

Meer info bij het Voedselagentschap

www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke