De gemeenteraad in vraag en antwoord (13 juni 2019)

Uit de gemeenteraad

Selectieleidraad nieuwe speelzaalconcessie

De gemeenteraad keurde de nieuwe selectieleidraad voor de speelzaalconcessie goed. De selectieleidraad bepaalt de spelregels voor kandidaat-speelzaaluitbaters die het nieuwe casino in Middelkerke willen uitbaten.

Kandidaturen verwacht

Een mededingingsprocedure moet resulteren in een duurzame, nieuwe speelzaalconcessie voor de kansspelactiviteiten in het nieuwe casino vanaf 1 juli 2022. In een eerste fase kunnen kandidaat-exploitanten op basis van de goed te keuren selectieleidraad, hun kandidatuur indienen. Daarna kunnen de geselecteerde kandidaat-exploitanten op basis van de gunningsleidraad hun offerte indienen.

Met deze stap is het parcours tot het realiseren van een nieuw eigentijds, functioneel en realistisch casinoproject voor Middelkerke ingezet.

Verlengde kansspeluitbating in Westendelaan.

Ondertussen onderhandelden het gemeentebestuur en Napoleon Games Sports & Casino succesvol over de verlenginging van de speelzaaluitbating in het sporthotel aan de Westendelaan in Middelkerke. Tot het nieuwe casino op de zeedijk de deuren opent, op 1 juli 2022, blijft Napoleon Games Sports & Casino kansspelen aanbieden in het tijdelijke casino. Het gemeentebestuur ontvangt daarvoor een aangepaste concessievergoeding van € 100 000 per jaar. Het tewerkgestelde personeel heeft zo ook nog een gegarandeerde tewerkstelling.

Selectieleidraad nieuwe bouwopdracht

Het gemeentebestuur maakt nu werk van de bouw van een nieuw casino. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de selectieleidraad voor een overheidsopdracht voor ontwerp, bouw en onderhoud van het nieuwe casino goed te keuren. Het gemeentebestuur houdt de regie van het project in handen, wordt eigenaar van het gebouw en koppelt de realisatie volledig los van de uitbating.

Spelregels

Een selectieleidraad bepaalt de spelregels en voorwaarden tot deelname aan de overheidsopdracht. Kandidaat-bouwteams dienen zich aan te bieden in een samenwerkingsverband, tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en onderhoudsfirma. De teams die weerhouden worden, zullen in een latere fase op basis van het bestek de mogelijkheid krijgen om een volledig ontwerp voor het nieuwe casino voor te leggen.

Multifunctioneel casino

Met deze overheidsopdracht hoopt het gemeentebestuur een geschikte kandidaat te vinden die de veelzijdige functies in het gebouw op een realistische en duurzame manier combineert. Zo moet er ruimte zijn voor horeca- en hotelfaciliteiten en een modulaire evenementenzaal waar evengoed socio-culurele activiteiten of grootschalige televisieproducties kunnen plaatsvinden. Kandidaat-bouwers moeten ook veel aandacht hebben voor de buitenaanleg en de integratie van het gebouw met de zeedijk. Definitieve ontwerpen zullen aan de hand van de procedure ten vroegste aangeleverd worden in januari 2020.

Gemeente blijft eigenaar

Het gemeentebestuur blijft eigenaar van het gebouw en financiert de bouw ook zelf. Die kosten zullen volledig gedekt worden door inkomsten uit de verschillende uitbatingsconcessies.

Georges Allaert nieuwe voorzitter GECORO

In het zog van de gemeenteraadsverkiezing krijgen heel wat gemeentelijke adviesorganen een nieuwe samenstelling. Dat is ook zo voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). De gemeenteraad stelt de adviesraad en een opvallende nieuwe voorzitter aan.

Democratische controle

De GECORO adviseert en beoordeelt alle dossiers die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en stedenbouw. Democratische controle is in dit sleuteldomein enorm belangrijk. Zo zetelen er naast 8 deskundigen ook nog 6 vertegenwoordigers uit belangrijke socio-economische domeinen. Dat zijn werkgever- en werknemersorganisaties, de toerismesector, de landbouwsector en de milieuverenigingen.

Emeritus als voorzitter

Het gemeentebestuur is vooral blij met de aanstelling van emeritus-hoogleraar Georges Allaert als voorzitter. Georges Allaert is een gerespecteerd expert in ruimtelijke planning en stedenbouw. Hij was jarenlang actief als wetenschappelijk onderzoeker en hoogleraar bij UGent en lag onder meer aan de basis van de gewestplannen. Hij is nog steeds een veelgevraagde opiniemaker over ruimtelijke onderwerpen. Noëlla Wauters wordt ondervoorzitter. Met haar jarenlange expertise in de vastgoedsector zal ook zij een waardevolle rol kunnen spelen in deze commissie.

Belangrijke dossiers aan de horizon

In de komende jaren staan heel wat belangrijke stedenbouwkundige en ruimtelijke dossiers op de agenda in Middelkerke. Het gemeentebestuur wil de aanwezige expertise binnen de GECORO ten volle benutten om zich voor realisaties zoals het casino, het herstelplan voor Westende-Bad of de toeristische ontsluiting van de E40 optimaal te laten adviseren.

Vragen van de raadsleden

Vraag van GROEN:

"Er komen 200 vakantiewoningen op de site Zon en Zee. Op welke terreinen is dit precies? Wordt er ook in de duinen gebouwd? Is het project met de landmark (woontoren) hiermee van de baan?"

Antwoord:

"Het persartikel namens de familie Dobbelaere heeft enkel betrekking op de oude site van Zon & Zee (of exasielcentrum of waar vroeger het zwembad en sporthal waren gelegen).

Er wordt met dit project dus niet gebouwd in de duinen en het staat volledig los van de woontoren in kwestie."

Vraag van GROEN

"Wij stellen vast dat de milieudienst op dit moment onderbemand is. Met het zomerseizoen in aantocht zou het zelfs kunnen dat er niemand nog met de milieudienst bezig is. Hoe zal het gemeentebestuur de goede werking van de dienst verzekeren tot de duurzaamheidsambtenaar terug is?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft Groen Middelkerke voorgesteld om werk te maken van de uitbouw van een volwaardige milieudienst. Hoe kijkt het bestuur hiernaar?"

Antwoord:

"De afwezigheid van de milieuambtenaar wegens zwangerschapsverlof werd opgevangen door de taken te herverdelen over verschillende personen:

 • Een administratief medewerkster beheert de postbus en zorgt voor de eerstelijnsafhandeling van de binnengekomen vragen. Daarvoor werd ze deeltijds ook verplaatst naar de werkhuizen.
 • De subsidieaanvragen worden door administratieve medewerksters binnen de technische afdeling op het MAC afgehandeld.
 • De omgevingsambtenaar bekijkt geval per geval de binnenkomende omgevingsvergunningen en schakelt indien nodig de WVI in voor adviesverlening.
 • Indien er problemen zijn worden deze door de waarnemend directeur gebouwen en domein opgenomen en wordt er gekeken wie het best geplaatst is om deze aan te pakken.

Na het zwangerschapsverlof van de milieuambtenaar zal zij voltijds aan de slag kunnen gaan als milieu- en duurzaamheidsambtenaar. Tot op heden diende zij die taak te combineren met de leiding van de subafdeling facility.

Daarnaast zal ze deeltijds administratief ondersteund worden door een administratief medewerkster.

De door het bestuur ondernomen stappen moeten ervoor zorgen dat de milieudienst voldoende sterk is uitgebouwd."

Vraag van OPEN VLD:

"Meerjarenbeleidsplan en omgevingsanalyse: Het stappenplan werd besproken in de CAB dit stopt in
september, wanneer komt het naar de commissies en de Gemeenteraad."

Antwoord:

"Opmaak meerjarenplan 2020-2025 – stand van zaken:
1.Analyse
Momenteel worden de interne en externe omgevingsanalyse afgewerkt.

 • Interne omgevingsanalyse: rondvraag bij de diensten om de sterktes en zwaktes van de interne organisatie te definiëren.
 • Externe omgevingsanalyse: in kaart brengen van relevante cijfergegevens, informa@e m.b.t. aanwezige infrastructuur/dienstverlening, … om zo de kansen en bedreigingen voor het beleid voor de komende jaren te definiëren.

Sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen worden vervolgens in een matrix geplaatst om zo een aantal belangrijke aandachtspunten, krachtlijnen, prioriteiten, … te bepalen voor het beleid van de komende zes jaar.

2.Inspraak en participatie
Gelijklopend met de ‘analyse’ wordt ook langsgegaan bij de diverse adviesraden/werkgroepen om zo ook de inspraak en participatie van de bevolking te verzekeren én om draagvlak te creëren. Elke groep krijgt de kans om zijn speerpunten voor de komende jaren door te geven.
Volgende adviesraden/werkgroepen worden bevraagd:

 • LOP
 • Seniorenraad
 • Cultuurraad
 • Milieuraad
 • Dierenwelzijn
 • Inclusie en toegankelijkheid
 • Lokale economie
 • Land- en tuinbouwraad
 • Noord-Zuid-comité
 • Sportraad
 • Huis van het kind
 • Jeugdraad
 • GECORO (moet nog samengesteld worden)

3.Missie en visie
We zijn ook bezig met het herschrijven van de missie en visie voor de opmaak van het meerjarenplan.
Enerzijds wil de nieuwe bestuursploeg een aantal accenten leggen en krachtlijnen bepalen, anderzijds moet er 1 missie en visie opgesteld worden voor zowel de gemeente als het OCMW, gezien de inkanteling.

4.Verwerking
Bovenstaande gegevens zullen gedurende de zomermaanden juli en augustus verwerkt worden om vervolgens van start te gaan met het bepalen van doelstellingen, actieplannen en acties.

5.Opmaak strategische nota
In september wordt gestart met de opmaak van de strategische nota, waarbij doelstellingen, actieplannen en acties bepaald zullen worden.
Tegelijkertijd zal ook bepaald worden hoe in de komende jaren gerapporteerd zal worden en welke indicatoren hiervoor zullen gehanteerd worden.
Ook het ‘overig beleid’ moet in kaart gebracht worden, alsook de wijze waarop hierover gerapporteerd zal worden.
Tenslotte zal ook de financiële vertaling van dit alles moeten gebeuren (financieel directeur).

6.Terugkoppeling

De strategische nota zal vervolgens opnieuw teruggekoppeld worden aan de diverse adviesraden en werkgroepen om opnieuw hun inspraak te verzekeren.

7.Meerjarenplan 2020-2025
Het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december om hiermee van start te kunnen gaan in januari 2020.

Terugkoppeling naar de commissies

Er kan steeds gevraagd worden om hierover terug te koppelen naar de diverse gemeenteraadscommissies voor een stand van zaken en het geven van advies. Dit kan geregeld worden via de voorzitters en secretarissen van de commissies."

Vraag van OPEN VLD:

"City Trail: Dit staat nog op de site van de gemeente dit brengt onduidelijkheid, kan de site aangepast
worden? Na het succes van vorig jaar zijn veel inwoners, verenigingen en toeristen teleurgesteld dat dit niet
meer zal doorgaan. Komt er een alternatief?"

Antwoord:

"De City Trail en de Santa Run slaan de handen in elkaar. Dat wil zeggen dat er 1 recreatief loopevenement georganiseerd wordt waarbij de deelnemers in een ‘Santa’ pakje lopen en terzelfdertijd door verschillende gebouwen en locaties mogen lopen. Hiermee trachten we het belevingsmoment nog wat kracht bij te zetten en i.p.v. 2 evenementen met matig aantal deelnemers te herleiden tot 1 evenement met een grotere
opkomst en aldus meer uitstraling.

Aangezien dit evenement ook de kerstsfeer centraal wil zetten leek de keuze van datum vanzelfsprekend.

De City Trail verdwijnt dus niet, maar smelt samen met de Santa run, voorzien eind december. Vanuit de sportdienst zal dit gecommuniceerd worden op de website van de gemeente Middelkerke, onder de rubriek ‘Vrije Tijd – City Trail'."

 

Vragen van burgers tijdens het vragenuurtje

Vraag: Voetpaden langs de Kustbaan - Schoolstraat

"Iedere ochtend neem ik de kusttram om 5u15 aan de schoolstraat. om naar de halte te gaan moet ik ofwel via de havenstraat naar de N34 of via santhovestraat over de 'gevaarlijke'voetgangersbrug naar de schoolstraat. Noch langs de N34 noch langs een deel van de schoolstraat zijn er geen voetpaden voorzien waar ik enerzijds via het fietspad moet of via de openbare weg. een gevaarlijke situatie. Waarom zijn er lang beide trajecten geen voetpaden voorzien?"

Antwoord:

"Langs de N34 Kustweg zijn er nergens aparte voetpaden aangelegd. Het is de bedoeling dat de geasfalteerde strook gecombineerd (zowel door voetgangers als door fietsers) wordt gebruikt.

In de Schoolstraat zal het voetpad vanaf de brug over het Geleed worden doorgetrokken naar de tramhalte zodat voetgangers op een veilige en comfortabele manier de halte kunnen bereiken."

Vraag: gratis parkeren

"Ik vindt het gewoon spijtig dat mensen met een beperking overal moeten betalen in Middelkerke kan daar iets aan gedaan worden.
In Oostende mag men overal parkeren en gratis."

Antwoord:

"Het parkeren voor personen met een handicap is enkel betalend in de Kerkstraat, Leopoldaan en de zijstraten. Deze parkeerplaatsen zijn enkel betalend tijdens de paasvakantie en de zomervakantie en tijdens de weekends tussen de paasvakantie en 1 oktober.

Buiten die zones en tijdens alle andere periodes zijn de parkeerplaatsen gratis en onbeperkt in tijd. Enkel in de Kerkstraat zijn de parkeerplaatsen het hele jaar door betalend.

Enkele jaren geleden hebben we de parkeerplaatsen betalend gemaakt omdat de politie had ondervonden dat er heel wat misbruik werd gemaakt van de parkeerkaarten. Mensen die geen recht (meer) hadden op parkeerkaarten, gebruikten ze toch om te parkeren en bleven er dan de hele dag staan. Dat staat haaks op ons parkeerbeleid aangezien wij rotatie wensen in het handelscentrum van Middelkerke.

Er kan dus wel vrij geparkeerd worden op alle andere parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er zijn er slechts een beperkt aantal betalend."

Vraag: Casino dossier

"Graag had ik geweten of het mogelijk zou zijn om een uitbreiding te maken voor de geplande aanbesteding.

Namelijk het creëren van een pier, kade en of jacht haven geÏntegreed met het nieuwe casino gebouw. Ik vermoed dat dit vele bijkomende toeristische en economische mogelijkheden creëert. Bijkomend zou dit een boost kunnen geven aan de uitstraling van Middelkerke.

Is dit een mogelijke piste om onze gemeente beter te profileren en dusdanig een algemene meerwaarde te verwezelijken?"

Antwoord:

"De Design en Build opdracht voor de bouw van het nieuwe casino laat ruimte voor een creatieve invulling van de zeedijkwering rond het casinogebouw op voorwaarde dat het ontwerp voldoet aan de eisen inzake kustverdediging van Martieme Diensverlening – Kust. Hierbij is een beperkte uitloper van de zeedijkwering of een korte pier technisch haalbaar. Wij hebben op dit moment geen zicht op de kostprijs van een dergelijke wandelpier. De volledige ontwerp- en bouwopdracht werd kwantitatief beperkt tot 30 miljoen euro (exclusief btw) voor zowel de bouw van het nieuwe casino en de omliggende zeedijkwering. De realisatie van een pier moet in principe binnen dit budget passen. We kijken dus uit naar de ingediende ontwerpen waaruit zal blijken of de combinatie van een nieuw casinogebouw en een wandelpier budgettair haalbaar is.

Een kade of een jachthaven rond het casinogebouw is niet haalbaar gezien onze strandzone een getijdengebied is en er voor de bestaande zeedijk geen natuurlijke of kunstmatige bescherming is die een aanlegplaats voor jachten of boten mogelijk maakt."

Vraag: honden aan de strandcabine

"Is het mogelijk om ons klein hondje dat voor geen overlast zorgt vanaf 15 juni toch verder mee aan onze
eigen strandkabine mag zitten?"

Antwoord:

"Honden op het strand zijn verboden tussen 15 juni en 15 september.

Algemene politieverordening:
Artikel 96-21: §1 Honden zijn verboden op het strand van 15 juni tot en met 15 september.
Honden zijn dan enkel toegelaten op de 3 daarvoor voorziene zones :

 • Op de strook vanaf het strandhoofd ten westen van de bewaakte zone ‘Chrystal Palace’ (ter hoogte van het verlengde van Idyllelaan) en verder in westelijke richting tot de grens met stad Nieuwpoort.
 • Op de strook ter hoogte van de Louis Logierlaan, vanaf het strandhoofd ten westen van het “sportstrand” tussen de 2 bewaakte badzones.
 • Op de strook vanaf het strandhoofd ten oosten van de bewaakte zone ’Carlton’ (ter hoogte van het verlengde van de Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting tot de grens met stad Oostende."

Vraag: Tramhalte Schoolstraat Lombardsijde

"Onlangs werd de nieuwe tramverbinding langs de N34 (Kustweg / Koninklijke baan) in gebruik genomen. Er werd gekozen om nog 2 tramhaltes (Zeelaan en Schoolstraat) te behouden. Gezien de tramhalte Schoolstraat dienst moet doen als belangrijkste halte voor de bewoners van Lombardsijde : Heeft het gemeentebestuur ondertussen onderhandeld met De Lijn om bij die tramhalte schuilhokken en een verlichte en overdekte fietsenstalling te voorzien? Zo ja, wanneer is de realisatie voorzien? Zo neen, is het gemeentebestuur alsnog van plan om op die vraag van heel wat Lombardsijdenaars in te gaan? Zie https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/zeven-pijlers/…"

Antwoord:

"De gemeente wenst daar publicitaire schuilaccommodatie te plaatsen, maar er is momenteel geen overeenkomst meer met JC Decaux voor het plaatsen van nieuwe accommodatie. Er dient dus een bestek te worden opgemaakt.

Er werd recent budget voorzien voor het plaatsen van een fietsenstalling ter hoogte van de halte Schoolstraat. Er zijn al contacten met De Lijn voor het bestellen van de gepaste overdekte fietsenstalling."

 

 

Zelf een vraag stellen aan de gemeenteraad?

Iedere inwoner en verblijver van Middelkerke kan een vraag aan de gemeenteraad stellen.

Wil je zelf een vraag doorgeven, vul dan het formulier in.

Raadpleeg het volledige verslag van de gemeenteraad

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke