De gemeenteraad in vraag en antwoord (4 april 2019)

Wat werd er beslist?

Huisvestingsmaatschappijen kopen gronden Badenlaan

Binnen afzienbare tijd wordt naast de Badenlaan in Westende-Bad een nieuwe woonwijk gebouwd. In een latere fase kan deze verkaveling verder ontwikkeld worden door private bouwactoren.

De nieuwe wijk moet zorgen voor kwaliteitsvolle woningen in Westende-Bad voor jonge gezinnen, vlakbij zee en strand. De ontwikkeling van deze verkaveling zal op termijn zorgen voor een betere en meer duurzame leefkwaliteit. De permanente huisvesting bevordert de lokale economie en zorgt ervoor dat Westende-Bad geen ‘slapend dorp’ wordt tijdens de wintermaanden.

Geen werken in toeristische zone tijdens hoogseizoen

De toeristische zone waarin niet gewerkt mag worden tijdens het hoogseizoen, breidt uit. De Paul de Smet de Naeyerstraat en de Kerkstraat in Middelkerke worden nu toegevoegd in de stedenbouwkundige verordening die dat verbod op werken oplegt.

Werfverkeer of torenkranen zijn een belemmerende factor tijdens de drukke vakantiemaanden.

Johnny Devey wordt ereschepen

Voormalig schepen van onder andere sport en reinigingsdienst Johnny Devey krijgt de titel van ereschepen.

Vanaf zijn eerste schepenambt in 2001 was hij onafgebroken schepen tot aan de vorige legislatuurwissel.

Hij loodste de gemeente Middelkerke door de digitale revolutie als eerste schepen van ICT. Daarnaast was hij ook voorzitter van de intercommunale reddingsdienst IKWV en bleef hij al die tijd ook schepen van sport.

Wat werd er gevraagd door de raadsleden?

Vraag: Casino (gebundeld)

De Groenfractie vroeg:

-  Wie is op dit ogenblik de eigenaar van de grond van het voormalig casino.

- Uit recente communicatie van gemeentediensten en interviews met de burgemeester vernamen wij dat de projectovereenkomst met de bouwgroep Willemen voor de realisatie van het nieuwe casino door het  schepencollege is stopgezet. Gezien de tumultueuze eerste en tweede aanbesteding, alsook de toestanden aangekaart in de Pano-reportage, lijkt dit voor mijn fractie geen slechte evolutie. Wel leidt dit tot enkele bezorgdheden:
Concreet:
Welke kost is hieraan verbonden voor de Middelkerkse belastingbetaler in het vooropgestelde scenario van het schepencollege en welke eventuele boetes zouden er nog kunnen bijkomen, afhankelijk van verdere gerechtelijke stappen van bouwgroep Willemen?

Staat u positief ten opzichte van burgerinspraak van de Middelkerkenaar bij een in de toekomst uit te schrijven aanbesteding met daaropvolgende procedure en hoe wilt u dit desgevallend invullen?

Zou u, in het licht van de door de grootste meerderheidspartij gesuggereerde wantoestanden van het verleden, openstaan om te werken met een lobbyregister, zodat alle contacten met belanghebbenden transparant zijn, om elke zweem van belangenvermenging te vermijden?"

De Open VLD-fractie vroeg:

- Graag verduidelijking over de ontwikkelingen ivm de annulering van het contract met Willemin.

De NVA-fractie vroeg:

-  Op het college van burgemeester van schepenen van 26/3/2019 werd met eenparigheid van stemmen beslist om het projectonderdeel DBFMO  definitief niet toe te wijzen aan de opdrachtnemer NV Testerep ende belanghebbende partij eck NV op grond van het niet nakomen van de artikelen 3c en 26.2a van de DBFMO overeenkomst. Ten gevolge hiervan enkele vragen:

- Moet de gemeente de verbrekingsvergoeding van €1.500.000 betalen aan de opdrachtnemer?
- Heeft het gemeentebestuur al kennis genomen van eventuele juridische stappen van de opdrachtnemer?
- Kan deze stopzeVng van het projectonderdeel DBFMO verdere gevolgen hebben voor de nieuwe aanbesteding, die bijgevolg vertraging kan oplopen tot de bouw van een nieuw casino bij eventuele juridische stappen van de NV Testerep?

Antwoord:

Beëindiging van de DBFMO-overeenkomst met Willemen:
Het gemeentebestuur heeft beslist om het Voorwaardelijk Projectonderdeel, namelijk de bouw en de exploitatie van een nieuw casino niet toe te wijzen, waardoor de volledige DBFMO overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd. Die beëindiging gebeurt ingevolge opeenvolgende fouten en  tekortkomingen van bouwheer Willemen.

Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de projectvennootschap Testerep, waarvan Willemen de enige of voornaamste aandeelhouder is, er niet in slaagt om de voorwaarden van de DBFMO-overeenkomst om effectief tot de bouw en exploitatie van het casinogebouw tijdig te vervullen. Zo liet  Willemen na om de initiële projectplanning correct te volgen en werd er geen financieel plan voor de realisatie van het project voorgelegd. Sterker nog, Willemen heeft zelfs uitdrukkelijk erkend dat zij niet in staat is een financieel plan voor te leggen. Niet alle vereiste projectvergunningen waartoe Willemen zich heeft verbonden liggen voor en Willemen lijkt daar ook geen voortgang mee te maken. De aanpassingen van het definitief ontwerp waartoe Willemen zich ten opzichte van het vorige gemeentebestuur verbonden heeft werden niet uitgevoerd en Willemen heeft ook nooit haar verbintenis om dit te doen schriftelijk bevestigd. We hebben dus ontegensprekelijk vastgesteld dat bouwheer Willemen op alle punten in gebreke bleef.
Bijgevolg is de overeenkomst beëindigd op basis van tekortkomingen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het vast projectonderdeel.
Schadebedingen die opgenomen werden in de DBFMO-overeenkomst.

Schadebedingen bij beëindiging ingevolge een fout van de opdrachtnemer.
Gezien de opdrachtnemer Willemen op het moment van de beëindiging van de overeenkomst de afbraakwerken deels had uitgevoerd, is de  schadevergoeding die de gemeente moet voldoen gebaseerd op de kostprijs van de afbraakwerken verhoogd met 10%. Deze kostprijs moet blijken uit een door Willemen voorgelegde offerte van de aannemer die aangesteld werd voor de afbraakwerken.

Gezien Willemen een fout in de uitvoering heeft begaan wordt deze schadevergoeding verminderd met een forfait van 50.000 euro + de kosten voor het voltooien van de afbraakwerken door de gemeente. Deze schadebedingen zijn uitdrukkelijk in de DBFMO-overeenkomst vastgelegd. Indien Willemen erin slaagt om een gedateerde offerte voor de afbraakwerken van haar aannemer voor te leggen zal het gemeentebestuur mits toepassing van deze correcties een verwachte schadevergoeding van 50.000 tot 100.000 euro moeten betalen.

De gemeente maakt daarenboven nog voorbehoud voor eventuele schade die de speelzaaluitbater zou kunnen lopen voor niet afgeschreven  investeringen en de bijkomende forfaitaire vergoeding van 75.000 euro die daarmee verbonden is. Die bedragen kunnen eveneens ten laste van de Opdrachtnemer gelegd worden.

Schadebedingen in geval van vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State:

Het schadebeding van 1.500.000 euro waar op publieke fora naar verwezen wordt, is de maximale schadevergoeding die het gemeentebestuur aan de bouwheer zou moeten betalen indien de uitvoering van het project onmogelijk wordt ingevolge een vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State. Dit schadebeding is hier niet van toepassing gezien de beëindiging geen verband houdt met de lopende procedure voor de Raad van State. Nu de overeenkomst door de gemeente beëindigd werd verliest die procedure bovendien haar belang.

Gevolgen van de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst voor de speelzaaluitbating:

De speelzaalconcessie die aan Napoleon Games toegekend werd op basis van de gunning van het casinoproject aan het consortium Testerep NV had normaal een looptijd van 15 jaar. Door het beëindigen van de DBFMO-overeenkomst treedt een uittredingsbeding in werking waarbij de  speelzaalconcessie nog 12 maanden na de beëindigingsdatum van de overeenkomst verder wordt gezet. De speelzaalconcessie voor de uitbating van het tijdelijk casino langs de Westendelaan loopt dus contractueel af in maart 2020. De concessieovereenkomst laat echter een gemotiveerde en tijdelijke verlenging van de bestaande speelzaalconcessie toe. Het college bekijkt momenteel welke maatregelen zij moet nemen om een continuïteit in de speelzaaluitbating te garanderen in afwachting van een nieuw casinoproject.

Vorderingen van de opdrachtnemer:

In een persbericht van 27 maart 2019 laat bouwgroep Willemen weten dat het zich beraadt over de juridische stappen die het zal ondernemen. Tot op heden hebben wij geen vordering of dagvaarding van de bouwgroep ontvangen. We benadrukken nogmaals dat de foutbepaling, de   beëindigingsmogelijkheden en de schadebedingen uitdrukkelijk door de DBFMO-overeenkomst geregeld werden. Er is dus geen ruimte om naast de contractueel bedongen schadevergoedingen nog succesvol een schadeclaim in te dienen.

Eigendom van de grond van de casinosite:

De casinosite is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt in beginsel beheerd door de afdeling kust van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Het Vlaams Gewest heeft op 23 september 2016 een opstalrecht toegekend aan het gemeentebestuur voor 50 jaar, wat een langdurige exploitatie mogelijk maakt. Het gemeentebestuur beschikt dus over een zakelijk recht en het volledige beheerrecht van de casinosite.

Bij de gunning van het casinoproject aan het consortium Testerep – Napoleon Games werd een opstalovereenkomst voorzien waarbij de  projectvennootschap op haar beurt een opstalrecht toegekend krijgt van het gemeentebestuur voor de looptijd van het project. Tegenover de toekenning van het opstalrecht werd door het vorige gemeentebestuur een vergoeding van 1 euro gevraagd aan de projectvennootschap, terwijl het gemeentebestuur jaarlijks een opstalvergoeding van 100.000 betaalt aan het Vlaams Gewest voor het opstalrecht van de casinosite. In de vorige legislatuur werd echter nog niet overgegaan tot de opmaak en de registratie van de opstalovereenkomst (die sowieso van rechtswege beëindigd zou worden ingevolge de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst) waardoor het zakelijk recht en het beheerrecht over de site Willemen nooit is
toegekomen. De controle die tot op 26 maart 2019 van toepassing was op de site beperkte zich tot het beheer en het toezicht die Willemen als bouwheer samen met de aannemer van de afbraakwerken had op de afbraaksite van het oude casino.

Gezien Willemen door de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst geen rechten meer heeft op de site zal hen gevraagd worden om de site op korte termijn te ontruimen. Het gemeentebestuur heeft een bestek opgemaakt om op korte termijn een aannemer aan te stellen die het casinoplein kan opschonen, kan nivelleren en toegankelijk kan maken. Daarna zal het ingericht worden als een evenementenplein en krijgt de site bijgevolg een openbaar karakter.

De toekomst van het casinoproject:

Juridische afwikkeling van het “oude” project. Het nieuwe gemeentebestuur heeft vastgesteld dat projectontwikkelaar in de onmogelijkheid verkeerde om het casinoproject overeenkomstig de voorwaarden van de DBFMO-overeenkomst te realiseren. Na zorgvuldige afweging hebben we het project stopgezet en kiezen we ervoor om met een propere lei van start te gaan. Gezien de projectsite opnieuw volledig onder het beheer van de gemeente valt heeft Willemen geen enkele aanspraak meer op de site. Een nieuw project kan bij wijze van spreken morgen gestart worden.

De speelzaaluitbating blijft tijdelijk in het sporthotel langs de Westendelaan verder bestaan. De nog hangende beroepsprocedure die door enkele mededingers tegen de gunning aanhangig werden gemaakt, verliest haar belang. Eventuele juridische geschillen met Willemen die uit de beëindiging van de oude gunningovereenkomst voortvloeien staan los van een nieuwe gunningsprocedure. Willemen kan het gemeentebestuur op geen enkele wijze verplichten om verder uitvoering te geven aan de beëindigde DBFMO-overeenkomst.

Gunningswijze van een nieuw project:

De weg ligt dus volledig open om met een nieuw casinoproject van start te gaan. Eerst wordt de site volledig opgeruimd en binnen enkele maanden willen wij een nieuw bestek voorleggen aan de gemeenteraad voor de realisatie van een casinogebouw op de zeedijk. Over het ontwerp, de bouw, de  financiering- en de uitbatingsformule zullen we ons vandaag nog niet uitspreken. Het bestuur neemt de tijd om de nodige afwegingen te maken, lessen te trekken uit het verleden en de juiste keuzes te maken om dit project snel, maar correct te realiseren.

Het blijft de bedoeling dat het casinoproject volledig gefinancierd wordt met inkomsten uit de speelzaalconcessie en de uitbating van andere faciliteiten. Vorig jaar hebben we vastgesteld dat Napoleon Games a.d.h.v. de vestiging in Middelkerke haar aanvullende A+ vergunning, die vereist is voor het online aanbieden van casinospelen, verpacht heeft aan concurrent Golden Palace. Na bevraging van Napoleon Games blijkt deze licentiepacht meer dan 1 miljoen euro op te leveren. We kunnen dus vaststellen dat de lucratieve markt in online casinospelen en de concessievergoedingen die wij voor de uitbating van een speelzaal zouden kunnen verkrijgen ruimschoots toelaten om de bouw van een nieuw casino te financieren.

Het uitgangspunt is dat de bouw van een nieuw casino de Middelkerkse belastingbetaler aan het einde van de rit geen cent mag kosten omdat de opbrengsten de uitgaven overtreffen.

Burgerinspraak:

Het gemeentebestuur wil bij de gunning van een nieuw casinoproject meer inspraak en inzicht in het ontwerp en de invulling van het casinogebouw.  Afhankelijk van de structuur van een nieuwe gunningsprocedure zullen we het nodige doen om binnen het wettelijke kader van de overheidsopdrachtenregelgeving transparantie te bieden in de ontwikkeling van het project en, indien mogelijk, de inwoners te betrekken bij de keuze uit de voorgestelde projecten. Meer informatie volgt later bij de opmaak van het bestek voor een nieuw casinoproject.

Werken met een lobbyregister:

Raadslid De Lille stelt de vraag of er in de toekomst met een lobbyregister kan worden gewerkt. Zoals gelezen in de Tijd van 9 februari is het  lobbyregister dat de senaat recent heeft ingevoerd geen succes. Gezien het bovendien een vrijblijvend instrument is zien we hier de meerwaarde niet van in.

Bij een correcte gunning van een dergelijk project op basis van in het bestek vastgelegde criteria is er bovendien geen ruimte voor lobbywerk.

Vraag: Wijnvakbeurs Prowein 2019

Vraag van de Open VLD-fractie

Op het college van burgemeester en schepenen dd. 26.03.2019 werd beslist om de deelname van xx aan de wijnvakbeurs ‘Prowein 2019’ te ondersteunen door de vervoerskosten en 3 arbeidsdagen ten laste te nemen. Kunt u mij meedelen wat de meerwaarde voor de gemeente is van deelname aan een wijnbeurs?

Antwoord:

Een schepen bevoegd voor toerisme weet dat een degelijk toeristisch beleid staat of valt met het netwerk dat hij of zij kan aanspreken. We kiezen er daarom als gemeentebestuur voor om te investeren in dit netwerk en de nodige contacten te leggen in binnen- en buitenland om waardevolle  evenementen naar Middelkerke te halen.

De medewerker in kwestie werd door het gemeentebestuur aangeworven om mij als schepen bevoegd voor Toerisme in die netwerking te  ondersteunen. Gezien de medewerkers van de diensten evenement en toerisme een sterke operationele focus hebben waren wij op zoek naar iemand met een PR-profiel en een goed gevuld adressenboek. De aangestelde medewerker heeft gedurende zijn vroegere loopbaan de nodige expertise verworven in eventmanagement en heeft ook heel wat contacten in de mediasector, sport- en wijnsector. Zo heb ik hem ook voorgesteld in de pers. De hoofdlijn van zijn takenpakket bestaat er dan ook in om op prospectie te gaan en te voorzien in de nodige contacten om de kwaliteit van onze evenementen en ons toeristisch aanbod drastisch te verhogen.

De medewerker krijgt dus van het gemeentebestuur de vrijheid om in het kader van die opdracht deel te nemen aan vakbeurzen en evenementen. Dit betekent ook dat hierbij toestemming wordt verleend voor de nodige binnenlandse- en buitenlandse verplaatsingen en overnachtingen bij de uitvoering van zijn taak.

Bovendien wil ik ook benadrukken dat hij gezien zijn statuut als kabinetspersoneel buiten de reguliere administratie valt en dus rechtstreeks aan de burgemeester en mezelf rapporteert. De concrete vakbeurs waarnaar u verwijst, heeft hij bezocht om het aanbod op de culinaire en geestrijke  evenementen in onze gemeente verder te versterken. De medewerker heeft mij op de hoogte gebracht van enkele nieuwe wijnhuizen die  geïnteresseerd zijn om met Middelkerke samen te werken en we verwachten daaromtrent ook concrete activiteiten op touw te kunnen zetten."

Vraag: Controles op de terrassen en beachbars

Vraag van de Open VLD-fractie

- Worden de toegestane afmetingen en opstellingen van de terrassen en beachbars gecontroleerd?

Antwoord

Er worden 2 controles ivm beachbars uitgevoerd :

  • Controle op de mogelijkheid om de strandbar over de volle diepte (40 meter) te kunnen plaatsen. Deze controle gebeurde op 04/04. Eerder was niet mogelijk, het nivelleren van het strand was nog niet voltooid.
  • Controle op de effecOeve ingebruikname van de oppervlaket:

Deze opmeting gebeurde op 28 maart 2019 en 3 april 2019. De uitbaters van de strandbars moeten aftekenen voor de opgemeten oppervlakte. Wie niet heeft afgetekend (omdat er niemand aanwezig was) wordt per mail van de opmeting verwittigd en wordt eveneens het akkoord aan de uitbater voor deze opmeting gevraagd. 7 van de 8 strandbars werden opgemeten. 1 bar is tot op heden nog niet volledig uitgezet. In juli gebeurt er een hercontrole op de effectief ingenomen ruimte.

Ingebruikname openbaar domein – terrassen:

Zoals elk jaar zullen er controles gebeuren op ingebruikname openbaar domein voor terrassen en koopwaar. De controles betreffen het al dan niet hebben van een vergunning en het naleven van de voorwaarden in de vergunning en de betrokken bepalingen in de algemene politieverordening. De controles starten vanaf de paasvakantie. Vorig jaar werden er 8 GAS-verslagen opgemaakt.

Vraag: Hondenweide in Sint-Pieters-Kapelle

Vraag van de Open VLD-fractie

- De hondenweide in Sint-Pieterskapelle is verdwenen, is daar een reden voor?

Antwoord

De buurtbewoner die t.h.v. de hondenweide moet uitrijden vroeg omwille van de zichtbaarheid om de hondenweide weg te nemen. De weide werd ook amper gebruikt. Er wordt blijkbaar meer gebruik gemaakt van het geboortebos ernaast en niet van de hondenweide. Ter info: op de plaats van de voormalige hondenweide komt een bloemenweide van beperkte hoogte.

Vraag: Kunstwerk Torhout

Vraag van de Open VLD-fractie

- De burgemeester wil een kunstwerk uit Torhout aanschaffen, gaat dit door? Indien ja waar komt dit
kunstwerk, en wat kost ons dat?

Antwoord

Het klopt dat er zich zeer recent een opportuniteit heeft aangediend om eventueel een werk aan te schaffen van kunstenaar Luc Ledene. Dit is dezelfde kunstenaar van wie we reeds over een monumentaal werk beschikken in het Normandpark.

Dit kunstwerk stond tot voor kort op een rotonde in Torhout maar werd daar weggenomen omdat er geen vergelijk werd gevonden met het stadsbestuur omtrent de aankoop.

De piste om het kunstwerk in Middelkerke te plaatsen is zeer embryonaal en moet verder onderzocht worden.

Er is een eerste aftastend telefonisch contact geweest tussen de kunstenaar en de administratie om de mogelijkheid tot herplaatsing van het kunstwerk in Middelkerke af te toetsen. Er is evenwel nog geen enkele concrete afspraak, laat staan een overeenkomst.

Op dit ogenblik beschikt te gemeente nog niet over de nodige gegevens en documentatie om tot dossiervorming te kunnen overgaan en advies te kunnen vragen aan de cultuurraad.

Het is dus ook nog niet mogelijk om een concreet antwoord te formuleren op de vragen van het raadslid omtrent kostprijs en eventuele locatie.
Van zodra dit wel het geval is, zullen uiteraard de nodige stappen gezet worden.

Vraag: Land- en tuinbouwraad

Vraag van de Open VLD-fractie

- Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de land en tuinbouwraad, verklaarde de schepen dat hijzelf geenvoorzitter meer zou zijn van deze adviesraad.
 Wij van Open VLD steunen deze verandering.

Ondertussen is deze adviescommissie al samengekomen (op 18 februari) en is er een voorzitter aangeduid. Wanneer zal deze statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd worden aan deze raad?

Antwoord

Door het decreet over het lokaal bestuur is de regeling voor participatie aangepast. Voor de gemeente is het de bedoeling om te komen tot één globaal participatiereglement waarin diverse zaken geregeld zullen worden, zoals de meldingen, de signaalkaarten, de klachten, de verzoekschriften, het vragenuurtje vóór de gemeenteraad en waarin ook de basisspelregels voor adviesraden en werkgroepen aan bod zullen komen.

Het is de bedoeling om deze regeling nog voor de zomervakantie voor te leggen aan de gemeenteraad. Tegen deze achtergrond werden ook de bestaande adviesorganen onderzocht op hun werking en hun taken. Daaruit bleek dat het wenselijk was om onder andere de land- en tuinbouwraad om te vormen naar een zogenaamde werkgroep.

De vertaling van de werking van deze werkgroep in papieren regels moet dus nog gebeuren. Intussen werd het wel nodig geacht om reeds samen te komen met de land- en tuinbouwraad.

De werkelijkheid en de nood aan overleg is soms sterker dan het papier…"

Vraag: Rondleiding gemeentehuis

Vraag van de Open VLD-fractie

- Onlangs vernam ik dat onze burgemeester verrassend reageerde in een tv programma dat een verdoken deur een rechtstreekse toegang verleende naar zijn bureau. Om gelijkaardige verrassingen tegen te gaan werd ons begin dit jaar een rondleiding beloofd, dit in het belang van alle nieuwkomers in de gemeenteraad en misschien zelfs een welgekomen opfrissing voor sommige anciens onder ons.

Ondertussen heeft iedereen waarschijnlijk wel zijn vaste plaats ingenomen Nu is mijn vraag wanneer deze rondleiding in de verschillende gemeentelijke diensten kan plaatsvinden.

Antwoord

Voor de geïnteresseerde raadsleden zal een rondgang georganiseerd worden. Om de practica te kunnen regelen wordt gevraagd dat de geïnteresseerde raadsleden een mail sturen naar de burgemeester.

Vraag: Honden op het strand

Vraag van de Open VLD-fractie

- Velen beginnen zich nu weer zorgen te maken over de hygiëne op het strand en duinenwegen. Alvorens bakken kritiek op mijn nek te krijgen van diegenen die de huisregels wel 100% naleven en wetende dat de daders, ttz de honden zelf hiervoor niet verantwoordelijk zijn, wil ik erop wijzen dat de  toepassing van de regels jaar na jaar meer en meer genegeerd worden.

Wij hebben weet van allerhande affiches waarbij gedreigd wordt met GAS-boetes tot 350 euro maar toch ontsnappen de meeste baasjes hieraan daar de controle tijdens hun verplichte vroege ochtend- en laat avonduitlatingen quasi nihil zijn.

Ik vraag in het belang van ons allen, jong en oud, dierenvriend of niet om hier nu eens echt werk van te maken, zowel op het strand, de zeedijk, zijstraten én de favoriete strondwegjes in de duinen.

Ik vraag hierop meer gerichte controles want al deze baasjes doen aan sluikstorten met voorbedachtheid vooral tijdens deze dagelijkse ochtend- en avondwandelingen.

Antwoord

Er zijn de mobiele hondenpoepborden die tussen de 4 en 8 weken wisselen van plaats. De borden worden geplaatst op aangeven van de burgers of op aangeven van eigen diensten.

Er werd in 2018 een nieuwe campagne gelanceerd met affiches (A4), stickers en grote affiches om in de reclamedragers aan bushaltes te plaatsen. De A4-affiches en stickers kunnen in verschillende gemeentelijke gebouwen bekomen worden.

Vorig jaar werden er in het voor- en najaar verschillende grote controleacties gehouden, 16 in totaal. Deze gebeurden te voet of per fiets en in burger, iedereen met een hond werd gevraagd of ze hondenpoepzakjes bij hebben. Geen zakjes, was een GAS-boete. Het ganse grondgebied kwam (meermaals) aan bod. Het hinterland werd per auto gedaan. Honderden mensen werden toen aangesproken of opgevolgd (509 in totaal). Er werden tijdens deze specifieke controles 9 GAS-verslagen opgemaakt. Dit staat los van de alertheid van onze medewerkers voor hondeneigenaars tijdens de uitvoering van de gewone dagtaken.
Deze controles starten in de nabije toekomst opnieuw. Wij proberen minstens 1 keer per week een grote controleactie te doen. De controles gebeuren zowel overdag, als ’s morgensvroeg of ’s avonds. De tijdstippen en dagen in de week variëren zodat de controles onvoorspelbaar blijven, dit kan dus ook in het weekend. Hiervoor worden 4 medewerkers ingezet, per ploegje van 2 is er minstens 1 GAS-vaststeller. Deze controles worden niet aangekondigd of bekend gemaakt. Hondeneigenaars worden daarenboven het ganse jaar opgevolgd tijdens de uitvoering van onze dagtaken.
Mensen worden aangesproken of worden in de gaten gehouden of ze opruimen. Kanttekening : vanaf het moment dat een hondeneigenaar een andere persoon opmerkt wordt er opgeruimd, de hondeneigenaars weten maar al te goed dat ze een GAS-boete riskeren indien de hondenpoep niet wordt opgeruimd… het is zeer moeilijk iemand op heterdaad te betrappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke