De gemeenteraad in vraag en antwoord (9 mei 2019)

Vragen uit de gemeenteraad

Zwaar vrachtverkeer op de zeedijk

Vraag van de NVA-fractie:

"Tijdens de paasvakantie is er op de Koning Ridderdijk te Westende meerdere malen zwaar vrachtverkeer
gereden om aan een werf te geraken. Dit tijdens de namiddag wanneer er veel volk en spelende kinderen
zich op de dijk bevonden. Deze vrachtwagen stond dan nog voor een winkel wat de ingang belemmerde voor
de klanten en werd de dijk zelfs een stuk afgezet door de desbetreffende firma.
Na levering van het materiaal vond de chauffeur er niet beter op om ongeveer een 100 tal meter achteruit te
rijden om te kunnen draaien en dit tussen de spelende kinderen wat een uiterst gevaarlijke situatie met zich
meebracht.
Mijn vraag aan het gemeentebestuur is of er tijdens de schoolvakanties geen verbod kan ingevoerd worden
voor zwaar vrachtverkeer op de dijk ? Dit om zulke gevaarlijke situaties te voorkomen."

Antwoord van de meerderheid:

In een bepaald gedeelte van de Koning Ridderdijk is er een voetgangerszone. Als de vrachtwagen daar reed
in de namiddag, mocht hij daar in principe niet rijden als hij geen geldig doorgangsbewijs had. De politie
levert hiervoor de doorgangsbewijzen af.
Indien de bestuurder een doorgangsbewijs had aangevraagd, had hij er weliswaar wel één gekregen. Het
probleem van toegang tot de Koning Ridderdijk en Zeedijk zal dus grondig moeten bekeken worden zodat er
tot een veilige oplossing kan gekomen worden en er geen gevaarlijke conflicten ontstaan op de dijk.

Plaatsen van windmolens in de gemeente

Vraag van Open VLD:

Wat is het standpunt ivm met het plaatsen van windmolens in de gemeente?

Antwoord van de meerderheid:

Wat betreft het plaatsen van kleinschalige windmolens (particulier of kleine KMO’s) is het beleid geen
voorstander. Het plaatsen van kleinschalige windmolens zorgt namelijk voor een verstoring van het open
polderlandschap. Ook bij de visuele kwaliteit van dergelijke windmolens worden grote vraagtekens geplaatst.
Wat betreft de grote turbines die geplaatst worden door de verschillende energieleveranciers wordt iedere
aanvraag individueel geëvalueerd. Hierbij wordt vooral gekeken naar de impact op de omgeving. Gezien de
relatief dichte bebouwing en anderzijds het open polderlandschap zien we echter niet direct mogelijke
locaties waar dergelijke turbines kunnen geplaatst worden.

Deskundigen Gecoro

Vraag van Open VLD:

Stand van zaken aanstelling deskundigen voor de Gecoro?

Antwoord meerderheid:

Het college van burgemeester en schepenen heeft een oproep naar deskundigen en vertegenwoordigers
van de maatschappelijke geledingen georganiseerd. De verenigingen van werknemers (ACV, ABVV, ACLVB)
hebben nog geen kandidaten naar voor geschoven. Ze bevragen op dit ogenblik hun leden. Het blijkt niet
makkelijk om mensen te motiveren. Als alle kandidaturen ontvangen zijn kan het college en de
gemeenteraad de gecoro samenstellen.

De Volksakkertuintjes - Kluitenduikers

Vraag van Open VLD:

Graag had ik meer duidelijkheid gekregen ivm de toekomst van De volksakkertuintjes Kluitenduikers.
Volkstuintjes zijn voor sommigen gewoon een creatief tijdverdrijf, anderen zweren bij het biologisch telen
van hun groenten en er zijn er die financieel met moeite rondkomen maar hierdoor toch hun dagelijkse
portie groenten oogsten, anderen doen dit om fit te blijven maar het is eveneens een sociaal
ontmoetingspunt geworden met als gevolg dat allerhande geruchten als een lopend vuurtje de ronde doen
zoals

 • Verhuis richting brandweerkazerne eind dit jaar, verhuis volgend jaar of binnen 2 jaar, gedeeltelijke of totaal geen verhuis
 • Kleinere percelen dan de huidige 200m² naar 150 tot 100m²
 • Verhoging van de huurprijs met meer dan het 5-voud tegenover het huidige tarief, met als reactie van sommigen … reken hierbij ons werkmateriaal, zaden en meststoffen bij, “dan gaan we beter terug naar de winkel in ‘t vervolg
 • Kwaliteit van de grond waarop ze zullen terechtkomen
 • Waarom ze hun centraal gelegen volkstuintjes met goede grond én een gunstig microklimaat moeten afstaan
 • Wanneer er door één of andere reden slechts enkele tuintjes moeten sneuvelen kunnen er misschien andere worden gecreëerd op de nu aanpalende voorlopige hondenweide
 • hoe krijgen we ons materiaal zoals waterreservoirs, plantenbakken, tuinmeubilair, serres enz op zijn nieuwe bestemming.

Wanneer deze volkstuintjes dan toch zouden verhuizen naar een nieuwe locatie zouden ze graag hebben dat
er vooraf met enkele zaken rekening wordt gehouden zoals

 • Elektriciteit in de tuinhuisunits
 • Centrale watervoorziening & opvang van het regenwater in reservoirs
 • Sanitaire voorziening

Dit zou al grotendeels de meerprijs vd jaarlijkse huur kunnen verklaren.
Probeer dus in de mate van het mogelijke deze mensen met groene vingers gerust te stellen met een
antwoord op hun vele openstaande vragen.

Antwoord meerderheid:

Locatie: achter nieuw containerpark

 • Timing verhuis: niet bepaald gezien het eerst aangelegd moet worden en er voor de omheiningen/tuinhuizen vermoedelijk budget moet voorzien worden. De verhuis zal moeten plaatsvinden in de kalme maanden van het tuinieren (november - februari?)
 • De grootte van de tuintjes: 20 tuintjes van 100m² en 20 van 150m², er zijn nu 33 tuintjes. Het zouden er dan 40 worden. Er sneuvelen dus geen tuintjes, integendeel.
 • Kostprijs: nog niet geweten maar we hebben een navraag gedaan bij diverse andere gemeenten en er zullen gelijkaardige vergoedingen voorzien worden.
 • Effectieve verhuis van materiaal: alle materialen (serres, werkmateriaal, waterreservoirs…) zijn er geplaatst/aangebracht door de huurders, het lijkt dan ook normaal dat men ook zelf instaat voor de verhuis van het persoonlijke materiaal. Het is raadzaam om een vaste locatie op de diverse percelen af te spreken voor het plaatsen van serres zodat er vanaf de nieuwe start enige uniformiteit is.
 • Kwaliteit van de grond: overweging om er zeker compost in te verwerken na eventueel een bodemanalyse.
 • Elektriciteit: Op de huidige volkstuintjes is er nooit elektriciteit geweest. Of dit nu hoeft moet nog uitgeklaard worden.
 • Water: Op de huidige volkstuintjes zijn er 2 steenputten met handpomp. Op de nieuwe locatie zal ook water voorzien zijn.
 • Sanitair: Op de huidige volkstuintjes niet aanwezig. Ook op de nieuwe locatie is dit niet gepland.
 • Algemeen: Er moet nog een en ander uitgeklaard worden en verder uitgewerkt. Er is dus nog ruimte voor verfijning en bijsturing

Persoonlijke vragen en/of voorstellen van burgers

Vraag van Open VLD:

Persoonlijke vragen en/of voorstellen van burgers waarbij de meeste items liefst nog worden opgelost voor
de start van het komend toeristisch seizoen:

 • Zeedijk thv splitsing Cyriel de Grootelaan staan 2 naakte vlaggenmasten…
 • Zeedijk net voorbij Carlton ontbreekt een grote gele signalisatiekegel en richtingaanwijzer waarbij automobilisten verward zijn bij het binnenrijden van Middelkerke
 • Gevaarlijke situatie thv de Parijsstraat richting zeedijk/werf Casino, auto’s, bestelwagens en vrachtwagens scheren net voorbij de terrassen en de spelende kinderen op het Epernayplein. Dmv vooraan enkele bloembakken of andere objecten te plaatsen gedurende het toeristisch seizoen zou men hier de snelheid kunnen verminderen en eventueel een extra verkeersbord plaatsen met enkel en alleen toegang voor leveranciers en werfwagens.
 • In de Johannastraat is geen enkele parkeerplaats voor mindervaliden terwijl er in de St-Theresiastraat en de Albertstraat telkens 3 plaatsen voorzien zijn die zelden alle drie bezet zijn. Indien er een beperking is van het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden kan er misschien ééntje verplaatst worden richting Johannastraat of Leopoldlaan thv huisnr 282
 • Gevaarlijke situatie thv tramhalte Verhaeghelaan, vooral in de weekends en tijdens vakantiedagen rijden hier dagelijks tientallen wagens gewoon doorheen deze tramhaltestrook met als gevolg iets verderop gevaarlijke toestanden in de Leopoldlaan net voor de Vlaanderenstraat. Het paaltje dat er voorheen stond werd in het verleden meerdere malen omvergereden. Indien dit onder de verantwoordelijk van De Lijn zou vallen liefst hen nog voor het seizoen hiermee confronteren. De Warandetoren is een nieuwe trekpleister geworden voor wandelaars en fietsers. Sommigen nemen hun fiets mee naar het eerste platform, anderen laten ze her en der achter. Vraag is of het mogelijk zou zijn hier tijdelijk of later misschien permanent enkele fietsrekken te voorzien.
 • Graag hadden wij dat de Duinenweg richting Westende eveneens het label “fietsstraat” krijgt, idem aan de Duinenweg richting Oostende, dit vooral om de snelheid van de wagens te minderen. Misschien kan dit zelfs worden doorgetrokken in de Graaf Jansstraat en Duinenlaan.

Antwoord van de meerderheid:

 • De vlaggen aan de vlaggenmasten op de Cyriel de Grootelaan werden vandaag door onze diensten teruggehangen. De vlaggenmasten moeten trouwens dringend vernieuwd worden wat verder wordt opgevolgd.
 • De gele signalisatiekegel en richtaanwijzer werden door de werf weggehaald gezien ze beschadigd waren. Aangezien het een gewestweg betreft werd het agentschap wegen en verkeer op de hoogte gebracht en zullen zij binnenkort het nodige materiaal installeren.
 • Tot slot van de mondelinge vragen wil ik benadrukken dat de Parijsstraat ter hoogte van de baranquilla en de barbaar een wandelzone is waar na 10u ‘s ochtends geen wagens meer mogen rijden. Aangezien de parking van het casino weg is hoeven er ook niet langer wagens voor het casino aan te rijden. Ik stel vast dat de bestaande wegsignalisatie niet bepaald helder is. In overleg met de mobiliteitsambtenaar zullen we het nodige doen om de gewijzigde verkeerssituatie duidelijk weer te geven. Als er zich wagens buiten de laaden lostijden in deze zone begeven mag dit gesignaleerd worden aan de politie.

De overige vragen zullen schriftelijk beantwoord worden.

Bomenbeleidsplan

Vraag van Groen:

We merken dat volwassen bomen in onze gemeente soms ondoordacht en onaangekondigd gerooid
worden. Dit leidt tot emotionele reacties en verontwaardiging bij omwonenden, tot een daling in de
biodiversiteit en tot het verdwijnen van karakteristieke uitzichten. Ook de verminking van bomen door te
drastische snoei is een tendens die de laatste jaren oprukt.
Recent werden er in Leffinge een 15-tal 20 jaar oude bomen gerooid na een klacht van een bewoner. Er
zullen waarschijnlijk jonge boompjes in de plaats gezet worden, maar de ecologische waarde van een jonge
boom is honderd maal minder dan die van een 20 jaar oude boom.
Of het rooien van deze bomen echt noodzakelijk was, is voer voor discussie. Het gevoel bij de bevolking dat
bomen, als vriendendienst, al te gemakkelijk sneuvelen is evenwel een erg jammer. Daarom is een planmatig
gemeentelijk bomenbeleid en -beheer volgens ons noodzakelijk. Het geeft een houvast in het beheer en de
communicatie en vermijdt confrontaties met bewoners. Bovendien helpt het om de juiste boom op de juiste
plaats te zetten, want dat is natuurlijk de eerste voorwaarde bij het aanplanten.
Wij vragen hierbij dat het gemeentebestuur, en meer bepaald de schepen van milieu en groen, werk maakt
van een bomenbeleidsplan. Een aantal gemeenten zijn daar al een tiental jaren geleden mee gestart en de
tevredenheid zowel bij burgers, groendiensten als besturen is groot. Het kan bovendien een grote hulp zijn
om onze klimaatdoelstellingen op een positieve, zichtbare manier te halen.
Een good practice hiervan kun je terugvinden in Harelbeke. De link naar het bomenbeleidsplan van
Harelbeke is opgenomen in deze vraag.
Zie: https://www.openbaargroen.be/het-bomenplan-de-juiste-boom-op-de-juiste-p...
https://www.harelbeke.be/bomenbeleidsplan

Antwoord van de meerderheid:

Zoals de melder zegt is het rooien van bomen voer voor discussie. Bewoners kunnen voor en tegen zijn.
Het is aan ons, groenbeheerders, om het evenwicht te vinden tussen wat noodzakelijk is en wat niet. Een
voorbeeld is de tramwegel in Leffinge: om een reglementair fietspad te kunnen aanleggen moest een ganse
bomenrij verdwijnen en dit zeer tot onze spijt. We hebben dan wel nieuwe bomen geplant op een andere
locatie in de gemeente om dit enigszins te compenseren.
Zoals de melder reeds zegt: de juiste boom op de juiste plaats. Een aantal bomen op de locatie waarvan
sprake was inderdaad een probleem voor de bewoner (Patrijsstraat 44). Wij gaan niet onbezonnen bomen
wegnemen omdat men dit graag wil. Bij bezoek ter plaatse (reeds van 10 juli 2018!) hebben wij, de bewuste
boom en ook de andere nagezien op het pleintje en van een aantal bomen waren er problemen qua
gezondheid.
We hebben dan ook besloten (intern) om het volledige pleintje eens grondig aan te pakken. Komend najaar
2019 worden nieuwe bomen geplant die enerzijds bijenvriendelijk zullen zijn en anderzijds ook reglementair
geplaatst worden (wat nu niet het geval was).
Het is zeker niet zo dat wij ongebreideld bomen wegnemen, waar we kunnen (de juiste boom op de juiste
plaats) planten we nieuwe bomen bij.
Kunnen we in het vervolg daar meer over communiceren? Misschien wel, maar het mag niet zijn dat er
hopen tijd verloren gaat aan het rondvragen of er iets al dan niet mag veranderen. In het geval van Leffinge
zijn er bewoners die wel heel tevreden zijn, we kunnen helaas niet voor iedereen goed doen.
Wat soms drastische snoei betreft: wat bedoelt men hiermee? Er zijn soms bomen die moeten gesnoeid
worden omdat bijvoorbeeld een doorgang niet meer voldoende is, kabels die erboven hangen, openbare
verlichting die niet meer voldoende licht geeft e.d.
We zouden liever geen enkele boom moeten snoeien maar dat is helaas niet mogelijk.
Een tendens wat wij regelmatig zien is de vraag om bomen te snoeien omdat: ”men te veel bladeren moet
ruimen in de herfst”, “schaduw in de tuin”, ”zonnepanelen die te weinig rendement geven door bomen” en
dergelijke meer. Daar gaan wij niet op in!
Een bomenbeleidsplan is een leidraad van hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan met de bomen.
Hiervoor is een uitgebreide inventaris nodig van de huidige toestand. Dat is er momenteel niet, maar is wel
voorzien voor de nabije toekomst. Dit voorjaar werd een nieuw werkingsprogramma in gebruik genomen
(M.C.S.) waarbij alles op het openbaar domein in verwerkt zal worden en we op basis daarvan dan ook beter
kunnen inspelen op de diverse zaken van een vuilnisbak tot zitbank, van een rioolputje tot een boom. Eens
dat op punt staat zullen ook wij, groendienst, nog beter kunnen bijsturen/plannen waar nodig.

Casinodossier

Vraag van Groen:

Na het verbreken van het contract met bouwgroep Willemen ivm het nieuwe casino heeft de tegenpartij
een klacht ingediend met een eis tot schadevergoeding. De geëiste som loopt hoog op. Dit is met andere
woorden een zwaard van Damocles dat nog enige tijd boven het hoofd van de gemeente zal blijven hangen.
Concreet:
Houdt de gemeente de gevraagde som aan de kant indien de rechter zou oordelen in het voordeel van de
tegenpartij?
Wanneer zou de nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden?
Hoe zal de gemeente de burgerinspraak invullen en zullen daarbij alle opties opengelaten worden?

Antwoord van de meerderheid:

Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van de dagvaarding door bouwgroep Willemen. Zoals op de
vorige gemeenteraad al werd benadrukt heeft het gemeentebestuur de DBFMO overeenkomst met
Willemen op een rechtmatige wijze verbroken.

Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van het nieuwe casinoproject. Op de
volgende gemeenteraad zullen wij het stappenplan uit de doeken doen en mogen de raadsleden hiervoor de
eerste formele stappen verwachten. Voorlopig gaan we verder geen uitspraken doen over de aanpak van
het project.

Gemeenteschool Westende - Duinpieper

Vraag van Groen:

Groen Middelkerke betreurt dat historisch waardevolle gebouwen afgebroken worden en wij vinden dat er
vooral ook niet licht mag overgegaan worden.

 • Is er een diepgaand onderzoek gebeurd aangaande renovatie of eventueel behoud van de gevel? Wat waren de kosten voor renovatie en hoe staan ze in verhouding tot de huidige geplande investering?
 • Is er plaats genoeg voorzien voor alle functies? We hebben vernomen dat de bibliotheek aan de kleine kant is.

In hoeverre is er sprake van een doordacht beleid als er in het begin van de legislatuur geopteerd wordt voor
renovatie, terwijl nu nieuwbouw de enige optie blijkt?

Antwoord van de meerderheid:

De design en build opdracht voor de bouw of renovatie van de duinpieper werd in de vorige legislatuur
opgestart. Uit de offertes ingediend door de opdrachtnemers bleek dat de enige haalbare piste de bouw van
een nieuw scholencomplex is. De kosten voor een renovatie lagen volgens de aannemers te hoog.
We hebben ook vastgesteld dat de Calidris geen toereikend gebouw is om als toekomstige gemeenteschool
te fungeren. Wat enigszins spijtig is want het leek op het eerste zicht een unieke locatie om een
gemeenteschool in te richten.
Daarom hebben we de draad opnieuw opgepikt met voorkeursbieder Van Roey – Maes om het project van
de duinpieper verder uit te werken. De bouwgroep had ondertussen al een volledig nieuwbouwproject
voorgelegd aan het college dat werd vergund in het voorjaar van 2019. De keuze voor renovatie was niet
langer mogelijk binnen deze gunningsprocedure. Bovendien kregen we van de bouwheer duidelijk te horen
dat het niet haalbaar was om met het vooropgestelde budget de school te renoveren en er alle nieuwe
functies zoals de bibliotheek, de leslokalen, de sporthal en de bko onder te brengen.
Gezien de leerlingen van de duinpieper ondertussen tijdelijk gehuisvest zijn in de calidiris en het
bouwdossier al dermate gevorderd was hebben we de vlucht vooruit genomen en de keuze gemaakt voor
de realisatie van het nieuwbouwproject. Mits enkele kleine aanpassingen, zoals het geveltype en de
integratie voor de bko zal het project integraal gerealiseerd worden.
Mochten we nu gekozen hebben voor een renovatieproject dan betekende dit een volledig nieuwe
aanbestedingsprocedure waarbij het ontwerp opnieuw vanaf nul start en de kosten niet konden worden
ingeschat. Gezien de renovatie van waardevol patrimonium hier niet verzoenbaar was met de nood aan
degelijke huisvesting voor ons lager onderwijs primeert voor ons dat laatste. Om de leerlingen van de
duinpieper het schooljaar 2020-2021 te kunnen laten starten in de nieuwe school zijn we nu al met de
afbraak van het oude pand gestart. Rond het bouwverlof worden de eerste stappen gezet om het
nieuwbouwproject te bouwen.

 

Vragen van inwoners

Vraag van Yves Ptiimvils:

Is er vooruitgang omtrent de nieuwe dijkaanleg ?

Antwoord van de meerderheid:

Na de infovergadering van mei 2018 werd er verder gewerkt aan het ontwerp en werden ook een aantal
opmerkingen die naar voor kwamen tijdens de infodag bijgestuurd. Gelijktijdig werd ook gestart met de
fysieke proeven van de zeedijk in het waterbouwkundig laboratorium in Antwerpen. Hierbij werden
schaalmodellen van de zeedijk onderworpen aan een 1000-jarige storm en werd gekeken of de ontwerpen
voldoen en welke krachten er worden ontwikkeld op de harde structuren. Deze testen werden afgerond
begin deze maand.
Naast de testen werd er ook al intens overleg gepleegd met de diverse instanties die advies zullen verlenen
ivm de omgevingsvergunning. Door dit te doen en maximaal rekening te houden met hun opmerkingen
proberen we ervoor te zorgen dat er bij de officiële procedure weinig kans is op een negatief advies van de
bevoegde instanties.
Momenteel zijn we bezig met de afwerking van ontwerpen rekening houdend met alle opmerkingen.
Bedoeling is om in het najaar 2019 de Omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen voor de eerste fase (=
vanaf de Kwinte tot aan de rotonde in Westende). Gelijktijdig wordt er gewerkt aan de
aanbestedingsdocumenten voor de eerste fase. Bedoeling is om de werken aan te vangen najaar 2020.
Het volledig project werd ook ingediend om Europese subsidies te kunnen bekomen. In februari dit jaar
werden deze subsidies toegekend.
Momenteel zijn we ook in overleg met MDK met betrekking tot de cofinanciering en de fasering van het
project.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke