Voorstellen en verzoekschriften

Voorstellen voor de gemeenteraad:

De inwoners hebben het recht te verzoeken voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. 

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.  

Enkele richtlijnen:

Het verzoek moet gesteund worden door minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar.
Een persoon kan maar éénmaal ondertekenen.
De ondertekenaar is inwoner van Middelkerke.
Het verzoek moet ingediend worden op een typeformulier van de gemeente dat je hier kan vinden.

Verzoekschriften voor en vragen aan de gemeenteraad Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. (Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.)
 
Als je gebruik wilt maken van dit recht schrijf je een brief (met het verzoekschrift of de vraag) aan de Voorzitter van de gemeenteraad, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke.

Vraag organiseren gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over bepaalde gemeentelijke aangelegenheden.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 3000 inwoners van de gemeente.

Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier, afgegeven door de gemeente.

Er zijn twee formulieren: de petitielijst en het verzoekschrift.

(Voor meer info ivm de gemeentelijke volksraadpleging: zie het gemeentedecreet, artikels 205 t.e.m. 220.)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke