Eerste hulpverlener (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Je staat in voor het toedienen van eerste hulp aan strandrecreanten in augustus. We leggen een werfreserve aan.

Voorwaarden?

  • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
  • Houder zijn van een brevet ‘hulpverlener’, ‘ziekenwagenpersoneel’ of ‘dringende medische hulpverlening’ uitgereikt door een erkend opleidingscentrum en geldig gedurende de volledige periode van tewerkstelling
  • OF
  • Het schooljaar voorgaand aan de tewerkstelling ingeschreven zijn als student in een medische richting en geslaagd zijn voor de onderdelen of vakken waarbij wondverzorging en reanimatie aan bod kwamen

Hoe solliciteren?

Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister model 2 (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
  • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift
  • Medisch attest

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke