Wateroverlast / openbare grachten

Waterlopen

Waterlopen doorkruisen ons landschap. 
Een waterloop is een afwateringsvoorziening die ingeschreven staat in de Atlas van de Onbevaarbare Waterlopen en is onderworpen aan de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 1967. De onbevaarbare waterlopen worden onderverdeeld in niet-geklasseerde en geklasseerde waterlopen.
De geklasseerde waterlopen worden onderverdeeld in 3 categorieën. Welke categorie een waterloop heeft kunt u terugvinden in de atlas van de onbevaarbaare. Deze atlas kunt u steeds raadplegen op de dienst technische afdeling (bureel 28).
In onze gemeente worden de geklasseerde waterlopen onderhouden door de gemeente of de provincie, afhankelijk van de categorie. 

Grachten

Grachten zijn andere afwateringsmogelijkheden.
Grachten op privé-gronden worden onderhouden door de eigenaar(s) van de grond waarop de gracht ligt. Betwistingen zijn een burgerlijke zaak en worden behandeld door de vrederechter.
Grachten op openbaar domein worden onderhouden door de groendienst. Jaarlijks wordt een deel van het grachtenstelsel geruimd. Om de zes jaar krijgen alle gemeentelijke grachten dus een grondige onderhoudsbeurt.

Inbuizingen

Inbuizingen worden doorgaans vermeden. Een volledige inbuizing van een gracht langs een perceel wordt niet toegelaten. Voor het inbuizen van een gedeelte van een gemeentegracht dient u een bouwaanvraag in te dienen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Brochure integraal waterbeleid IJzerbekken

Op 2 maart 2016 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de plannen staan maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Met deze brochures bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het IJzerbekken. We zetten daarbij enkele gebieden en acties in de kijker.

Waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid zetten hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast verder. Stap voor stap werken ze aan een goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur van waterlopen, werken ze vismigratieknelpunten weg, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, voorzien ze in bijkomende overstromingsgebieden, enz. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en de bekkenspecifieke delen geven hierbij de richting aan.

Prioriteiten voor de komende jaren

De waterkwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd, maar de goede toestand wordt nog in geen enkele waterloop bereikt. In het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voor de Schelde zijn verschillende aandachtsgebieden  aangeduid:  de Grote Kemmelbeek, de Poperingevaart en de Blankaart waterlopen in het IJzerbekken . Met de juiste inspanningen willen we in deze gebieden de goede toestand bereiken tegen 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.

Wateroverlast

Indien je problemen met wateroverlast hebt, kan je de Brandweer contacteren.

Bekkensecretariaat IJzerbekken

p/a Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende

secretariaat_ijzer@vmm.be - 059 56 26 89

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke