Dit wordt het nieuwe casino van Middelkerke

Nieuws over het casinoproject

Dit wordt ém!

Deze worden het niet ...

Tijdslijn: hoe gaat het nu verder?

Tijdslijn: De belangrijkste stappen in het project

Start slectieprocedure

17 juni 2019
Het gemeentebestuur nodigt geïnteresseerden uit om zich kandidaat te stellen.

7 kandidaten

4 oktober 2019
7 inschrijvers stellen hun team en referenties voor

Toen waren ze nog met 4

12 november 2019
Na toetsing op financieel en juridisch vlak vallen 3 inschrijvers af.

Offertes indienen

1 juli 2020
De 4 kandidaten dienen hun offerte in.

Mondelinge toelichting

10 juli 2020
Mondelinge toelichting van de offertes door de kandidaten.

Toewijzen opdracht

9 september 2020
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe. Beoordeling op o.a. prijs, stedenbouwkundige en architecturale visie.

Aanvraag bouwvergunning

Eind 2020 - begin 2021

Bouw van start

Voorjaar 2021
Bouwheer krijg 655 kalenderdagen om casino te bouwen.

oplevering

2023

Wie beoordeelde het project?

Voor de beoordeling van de offertes werd extern advies ingewonnen van:

  • Prof. Dr. R. De Saeger
  • Prof. Dr. G. Allaert
  • Ing. Patrick Vandevelde
  • De hr Rudi Neirynck
  • Mr. Dirk De Keuster
  • Mr. Uschi Steurs

 

Kandidaten geselecteerd

4 bouwteams nemen vanaf heden deel aan de gunningsfase van de ontwerp- en bouwopdracht voor het nieuwe Middelkerkse casino. Met de doorselectie van 7 naar 4 bouwteams is de selectiefase van deze overheidsopdracht afgerond. Ook voor de concessie voor de uitbating van de speelzaal zijn nog vier kandidaten in de running.

Grondige selectieprocedure

7 kandidaten wilden op basis van de selectieleidraad deelnemen aan de overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van het casino. Een juridische en administratieve toetsingsfase toonde aan dat iedere kandidaat een correcte samenstelling en een gezonde financieel-economische toestand had. De referenties van de geassocieerde architecten gaven de doorslag.

Stabiele bouwteams met stevige referenties

Het college van burgemeester en schepenen selecteerde 4 kandidaten met de nodige ervaring, de nodige zakelijke fundamenten en sterke referenties voor de gunningsfase.

Ieder bouwteam bestaat verplicht uit een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, en een onderhoudsbedrijf.

Wie zijn ze?

Bouwteam Nautilus

Bouwteam Nautilus is de verzamelnaam van ontwikkelaar Ciril NV uit Hasselt, architectenbureaus Zwarts en Jansma en Van den Oever en Zaaijer en partners, landschapsarchitect Delva en aannemers Democo uit Hasselt en Furnibo uit Veurne. Demtec maakt het bouwteam compleet als onderhoudsbedrijf.

Hoofdarchitect Zwarts en Jansma realiseerde onder andere het nieuwe Utrechtse casino en ontwierp de renovatie van de Rotterdamse concerthal Ahoy.

NES

NES is een associatie tussen ION Holding, de Noorse (landschaps)architect Snøhetta, aannemer Strabag en onderhoudsbedrijf Veolia.

Architect Snøhetta pakt als referentie uit met het onderwaterrestaurant Under in Noorwegen en het Powerhouse Brattørkaia in Trondheim, Noorwegen.

The Pearl

Ontwikkelingspartner bij The Pearl is Versluys Invest uit Oostende. Voor dit project wordt The Pearl verder aangevuld met (landschaps)architectenbureau Jaspers-Eyers, aannemer MBG en onderhoudsbedrijf VMA.

Referenties van architecten Jaspers-Eyers zijn onder andere de Artesis campus in Antwerpen, het nieuwe hoofdkwartier van Barco en de Vesaliussite in Leuven.

Casino Middelkerca

Sirius NV en Bistierland BVBA bundelen voor deze holding de krachten als ontwikkelaar. MVSA-architecten, De Urbanisten (landschapsarchitect), aannemer Stadsbader en onderhoudsbedrijf Cofely vervolledigen dit bouwteam.

Het Amsterdamse architectenbureau MVSA ontwierp onder andere het nieuwe casino in Venlo en het PVH-kantoorgebouw in Amsterdam.

Gunningsfase: van bestek naar offerte tot aanbesteding

Eind februari 2020 valt bij de 4 overgebleven kandidaten het bestek voor de ‘design and build’ opdracht in de bus. Op basis van dit bestek kunnen de kandidaten hun offerte en voorstellen indienen. Tegen de zomer van 2020 weten we wie het casino effectief zal ontwerpen, bouwen en onderhouden. Idealiter start de bouw in september 2020 en openen de deuren op 1 juli 2022.

Wie speelt mee voor de speelzaal?

Levensgenieters zullen in het nieuwe casino kunnen genieten van ‘state of the art’ horecafaciliteiten, topentertainment meemaken in een ruime evenementenhal en uiteraard een gokje wagen in de speelzaal. Wie die speelzaal zal uitbaten, is het resultaat van een volledig onafhankelijke procedure. De selectiecriteria vermelden onder andere een jaarlijks concessiebedrag van minimaal 1.000.000 euro.

4 kandidaten wagen gok

De 4 aangemelde kandidaten voldeden allen aan de selectiecriteria. Dat betekent dat Grand Casino de Dinant – Infinity Gaming, ECK NV – Napoleon Games, Golden Palace NV en Belcasinos NV – Groupe Partouche in de running zijn voor de uitbating van de speelzaal in het nieuwe Middelkerkse casino.

De gemeenteraad stemt volgende maand over de concessieleidraad voor de speelzaaluitbating. In het voorjaar van 2020 weten we wie de speelzaal in het nieuwe casino zal uitbaten.

Cruciale fase breekt aan

In de komende fase worden de verschillende belanghebbenden en de bevolking ook gehoord. De realisatie van een eigentijds casino is een fundament van de komende beleidsperiode en een cruciaal element in de toeristische, economische en visuele renaissance van Middelkerke.

Beëindiging van de DBFMO-overeenkomst met Willemen

Het gemeentebestuur heeft beslist om het Voorwaardelijk Projectonderdeel, namelijk de bouw en de exploitatie van een nieuw casino niet toe te wijzen, waardoor de volledige DBFMO overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd. Die beëindiging gebeurt ingevolge opeenvolgende fouten en  tekortkomingen van bouwheer Willemen.

Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de projectvennootschap Testerep, waarvan Willemen de enige of voornaamste aandeelhouder is, er niet in slaagt om de voorwaarden van de DBFMO-overeenkomst om effectief tot de bouw en exploitatie van het casinogebouw tijdig te vervullen. Zo liet  Willemen na om de initiële projectplanning correct te volgen en werd er geen financieel plan voor de realisatie van het project voorgelegd. Sterker nog, Willemen heeft zelfs uitdrukkelijk erkend dat zij niet in staat is een financieel plan voor te leggen. Niet alle vereiste projectvergunningen waartoe Willemen zich heeft verbonden liggen voor en Willemen lijkt daar ook geen voortgang mee te maken. De aanpassingen van het definitief ontwerp waartoe Willemen zich ten opzichte van het vorige gemeentebestuur verbonden heeft werden niet uitgevoerd en Willemen heeft ook nooit haar verbintenis om dit te doen schriftelijk bevestigd. We hebben dus ontegensprekelijk vastgesteld dat bouwheer Willemen op alle punten in gebreke bleef.
Bijgevolg is de overeenkomst beëindigd op basis van tekortkomingen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het vast projectonderdeel.
 

Schadebedingen bij beëindiging ingevolge een fout van de opdrachtnemer.

Gezien de opdrachtnemer Willemen op het moment van de beëindiging van de overeenkomst de afbraakwerken deels had uitgevoerd, is de  schadevergoeding die de gemeente moet voldoen gebaseerd op de kostprijs van de afbraakwerken verhoogd met 10%. Deze kostprijs moet blijken uit een door Willemen voorgelegde offerte van de aannemer die aangesteld werd voor de afbraakwerken.

Gezien Willemen een fout in de uitvoering heeft begaan wordt deze schadevergoeding verminderd met een forfait van 50.000 euro + de kosten voor het voltooien van de afbraakwerken door de gemeente. Deze schadebedingen zijn uitdrukkelijk in de DBFMO-overeenkomst vastgelegd. Indien Willemen erin slaagt om een gedateerde offerte voor de afbraakwerken van haar aannemer voor te leggen zal het gemeentebestuur mits toepassing van deze correcties een verwachte schadevergoeding van 50.000 tot 100.000 euro moeten betalen.

De gemeente maakt daarenboven nog voorbehoud voor eventuele schade die de speelzaaluitbater zou kunnen lopen voor niet afgeschreven  investeringen en de bijkomende forfaitaire vergoeding van 75.000 euro die daarmee verbonden is. Die bedragen kunnen eveneens ten laste van de Opdrachtnemer gelegd worden.

Schadebedingen in geval van vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State.

Het schadebeding van 1.500.000 euro waar op publieke fora naar verwezen wordt, is de maximale schadevergoeding die het gemeentebestuur aan de bouwheer zou moeten betalen indien de uitvoering van het project onmogelijk wordt ingevolge een vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State. Dit schadebeding is hier niet van toepassing gezien de beëindiging geen verband houdt met de lopende procedure voor de Raad van State. Nu de overeenkomst door de gemeente beëindigd werd verliest die procedure bovendien haar belang.

Gevolgen van de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst voor de speelzaaluitbating.

De speelzaalconcessie die aan Napoleon Games toegekend werd op basis van de gunning van het casinoproject aan het consortium Testerep NV had normaal een looptijd van 15 jaar. Door het beëindigen van de DBFMO-overeenkomst treedt een uittredingsbeding in werking waarbij de  speelzaalconcessie nog 12 maanden na de beëindigingsdatum van de overeenkomst verder wordt gezet. De speelzaalconcessie voor de uitbating van het tijdelijk casino langs de Westendelaan loopt dus contractueel af in maart 2020. De concessieovereenkomst laat echter een gemotiveerde en tijdelijke verlenging van de bestaande speelzaalconcessie toe. Het college bekijkt momenteel welke maatregelen zij moet nemen om een continuïteit in de speelzaaluitbating te garanderen in afwachting van een nieuw casinoproject.

Vorderingen van de opdrachtnemer.

In een persbericht van 27 maart 2019 laat bouwgroep Willemen weten dat het zich beraadt over de juridische stappen die het zal ondernemen. Tot op heden hebben wij geen vordering of dagvaarding van de bouwgroep ontvangen. We benadrukken nogmaals dat de foutbepaling, de   beëindigingsmogelijkheden en de schadebedingen uitdrukkelijk door de DBFMO-overeenkomst geregeld werden. Er is dus geen ruimte om naast de contractueel bedongen schadevergoedingen nog succesvol een schadeclaim in te dienen.

Eigendom van de grond van de casinosite.

De casinosite is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt in beginsel beheerd door de afdeling kust van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Het Vlaams Gewest heeft op 23 september 2016 een opstalrecht toegekend aan het gemeentebestuur voor 50 jaar, wat een langdurige exploitatie mogelijk maakt. Het gemeentebestuur beschikt dus over een zakelijk recht en het volledige beheerrecht van de casinosite.

Bij de gunning van het casinoproject aan het consortium Testerep – Napoleon Games werd een opstalovereenkomst voorzien waarbij de  projectvennootschap op haar beurt een opstalrecht toegekend krijgt van het gemeentebestuur voor de looptijd van het project. Tegenover de toekenning van het opstalrecht werd door het vorige gemeentebestuur een vergoeding van 1 euro gevraagd aan de projectvennootschap, terwijl het gemeentebestuur jaarlijks een opstalvergoeding van 100.000 betaalt aan het Vlaams Gewest voor het opstalrecht van de casinosite. In de vorige legislatuur werd echter nog niet overgegaan tot de opmaak en de registratie van de opstalovereenkomst (die sowieso van rechtswege beëindigd zou worden ingevolge de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst) waardoor het zakelijk recht en het beheerrecht over de site Willemen nooit is
toegekomen. De controle die tot op 26 maart 2019 van toepassing was op de site beperkte zich tot het beheer en het toezicht die Willemen als bouwheer samen met de aannemer van de afbraakwerken had op de afbraaksite van het oude casino.

Gezien Willemen door de beëindiging van de DBFMO-overeenkomst geen rechten meer heeft op de site zal hen gevraagd worden om de site op korte termijn te ontruimen. Het gemeentebestuur heeft een bestek opgemaakt om op korte termijn een aannemer aan te stellen die het casinoplein kan opschonen, kan nivelleren en toegankelijk kan maken. Daarna zal het ingericht worden als een evenementenplein en krijgt de site bijgevolg een openbaar karakter.

De toekomst van het casinoproject.

Juridische afwikkeling van het “oude” project. Het nieuwe gemeentebestuur heeft vastgesteld dat projectontwikkelaar in de onmogelijkheid verkeerde om het casinoproject overeenkomstig de voorwaarden van de DBFMO-overeenkomst te realiseren. Na zorgvuldige afweging hebben we het project stopgezet en kiezen we ervoor om met een propere lei van start te gaan. Gezien de projectsite opnieuw volledig onder het beheer van de gemeente valt heeft Willemen geen enkele aanspraak meer op de site. Een nieuw project kan bij wijze van spreken morgen gestart worden.

De speelzaaluitbating blijft tijdelijk in het sporthotel langs de Westendelaan verder bestaan. De nog hangende beroepsprocedure die door enkele mededingers tegen de gunning aanhangig werden gemaakt, verliest haar belang. Eventuele juridische geschillen met Willemen die uit de beëindiging van de oude gunningovereenkomst voortvloeien staan los van een nieuwe gunningsprocedure. Willemen kan het gemeentebestuur op geen enkele wijze verplichten om verder uitvoering te geven aan de beëindigde DBFMO-overeenkomst.

Gunningswijze van een nieuw project.

De weg ligt dus volledig open om met een nieuw casinoproject van start te gaan. Eerst wordt de site volledig opgeruimd en binnen enkele maanden willen wij een nieuw bestek voorleggen aan de gemeenteraad voor de realisatie van een casinogebouw op de zeedijk. Over het ontwerp, de bouw, de  financiering- en de uitbatingsformule zullen we ons vandaag nog niet uitspreken. Het bestuur neemt de tijd om de nodige afwegingen te maken, lessen te trekken uit het verleden en de juiste keuzes te maken om dit project snel, maar correct te realiseren.

Het blijft de bedoeling dat het casinoproject volledig gefinancierd wordt met inkomsten uit de speelzaalconcessie en de uitbating van andere faciliteiten. Vorig jaar hebben we vastgesteld dat Napoleon Games a.d.h.v. de vestiging in Middelkerke haar aanvullende A+ vergunning, die vereist is voor het online aanbieden van casinospelen, verpacht heeft aan concurrent Golden Palace. Na bevraging van Napoleon Games blijkt deze licentiepacht meer dan 1 miljoen euro op te leveren. We kunnen dus vaststellen dat de lucratieve markt in online casinospelen en de concessievergoedingen die wij voor de uitbating van een speelzaal zouden kunnen verkrijgen ruimschoots toelaten om de bouw van een nieuw casino te financieren.

Het uitgangspunt is dat de bouw van een nieuw casino de Middelkerkse belastingbetaler aan het einde van de rit geen cent mag kosten omdat de opbrengsten de uitgaven overtreffen.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke