Tegemoetkoming voor mensen met een handicap

Welke soorten tegemoetkoming zijn er?

Omdat de wetgeving momenteel sterk gewijzigd wordt, neem je best een kijkje op deze website.

 

De tegemoetkoming voor personen met een handicap kan drie vormen aannemen

Inkomensvervangende tegemoetkoming
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. 
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. 
Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

Integratietegemoetkoming
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. 
Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten. De persoon die de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. 
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. De persoon die de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wenst te verkrijgen, moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.
 

Hoe de tegemoetkoming aanvragen?

De tegemoetkomingen worden uitsluitend toegekend op aanvraag. Je dient een aanvraag in op het gemeentehuis waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je moet je persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur. Je mag je echter ook laten vertegenwoordigen door een meerderjarige volmachtdrager. 
Een aanvraag voor een tegemoetkoming gebeurt volledig elektronisch. Via het Communit-e-systeem wordt de aanvraag rechtstreeks doorgestuurd naar de gegevensbestanden van de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Hier worden de aanvragen onmiddellijk geregistreerd. Je identificatiegegevens en de samenstelling van je huishouden worden op dat moment uit het Rijksregister gehaald. Enkele seconden daarna ontvangt de gemeentelijke administratie de bevestiging dat de aanvraag goed geregistreerd werd. Je ontvangt dan ook de formulieren (reeds voorzien van de identificatiegegevens) nodig voor de aanvraag.

Wanneer een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor een tegemoetkoming mag ten vroegste worden ingediend:

  • voor de inkomensvervangende en voor de integratietegemoetkoming: de eerste dag van de twaalfde maand vóór deze tijdens dewelke de aanvrager 21 jaar wordt. Bijvoorbeeld: je mag op 1 september 2008 een aanvraag doen wanneer je in de loop van de maand september 2009 21 jaar wordt.
  • voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: op de dag dat men 65 jaar wordt.

Belangrijk!

De datum van aanvraag is erg belangrijk aangezien het eventuele recht op een tegemoetkoming ingaat ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van indiening van de aanvraag, of op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvrager voldoet aan de bij wet gestelde voorwaarden.
 

Uitzondering

Voor - 21 jarigen die reeds genoten van bijkomende kinderbijslag geldt een uitzondering op bovenstaande regel. Voor hen gaat het recht op een tegemoetkoming in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die in de loop waarvan de aanvrager van 21 jaar heeft bereikt.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke