Sociale elektriciteits- en gastarieven

Wat houdt het sociaal tarief in?

Mensen met een laag inkomen hebben recht op een lager tarief voor hun verbruik van elektriciteit en gas.

Wie komt in aanmerking voor het sociaal tarief?

Niet iedereen komt in aanmerking voor het sociaal tarief; om te kunnen genieten van het sociaal tarief moet men tot één van volgende categorieën behoren:

  • Personen met een handicap die minstens 65 % arbeidsongeschikt zijn en een tegemoetkoming ontvangen. Er moet een attest van de FOD Sociale Zekerheid of een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen opgestuurd worden.
  • Personen met een handicap die een integratie tegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming genieten. Een attest van de FOD Sociale Zekerheid moet opgestuurd worden.
  • Personen die een tegemoetkoming genieten voor hulp van een derde. Een attest van de FOD Sociale Zekerheid is vereist.
  • Bejaarden met een gewaarborgd inkomen (Inkomensgarantie Ouderen). Men heeft een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen nodig.
  • Personen met een OCMW leefloon. Een attest van het OCMW is vereist.
  • Personen in geschreven in het vreemdelingenregister en steun krijgen van het OCMW. Men heeft het bewijs van regelmatigheid van toestand en van de sociale steun door het OCMW van de verblijfplaats nodig.
Hoe het sociaal tarief aanvragen?

Het sociaal tarief moet bij de energieleverancier zelf aangevraagd worden door een jaarlijks attest over te maken. Ongeacht wie de energieleverancier is, moet het sociaal tarief verplicht worden toegepast van zodra men aan de voorwaarden voldoet.

 

FOD Sociale Zekerheid
DG Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel

02 507 87 99
www.handicap.fgov.be/