Sociaal telefoontarief

Hier vind je de meest up-to-date info over het sociaal telefoon tarief.

Alle telefoonoperatoren zijn verplicht aan bepaalde categorieën tariefkortingen toe te kennen. De korting wordt toegekend aan twee grote categorieën:

  • Personen boven de 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met één of meer personen van ten minste 60 jaar of samenwonen met kinderen die leerplichtig zijn of een handicap van minstens 66 % hebben.
  • Personen met een handicap van minstens 66 % die alleen wonen of samenwonen met hoogstens twee personen die bloed- of aanverwanten zijn tot de tweede graad.

Vooraleer men recht heeft op het sociaal tarief, moet er ook aan een belangrijke voorwaarde inzake inkomen voldaan zijn: het bruto- jaarinkomen van de begunstigde bedraagt maximaal 13.606,77 euro, verhoogd met 2.518,97 euro per persoon waarmee men samenwoont. Bovendien moet men titularis zijn van de lijn. Om van het verminderd tarief te kunnen genieten, moet men een aanvraag richten tot Belgacom waarbij men enkele documenten moet voegen:

  • Document samenstelling gezin, te bekomen op de dienst Burgerlijke stand van de gemeente;
  • Het meest recente belastingbrief, afgeleverd door de FOD Financiën.
  • Naast het sociaal tarief bestaan er nog enkele bijzondere tarieven, die zowel met elkaar als met het sociaal tarief combineerbaar zijn:
  • Korting voor blinden: maandelijks hebben blinden recht op vier gratis oproepen naar de nationale inlichtingen van Belgacom. Om in aanmerking te komen voor de korting, moet men ofwel een algemeen attest van volledige blindheid kunnen voorleggen (FOD Sociale Zaken) ofwel een nationale verminderingskaart op het gemeenschappelijk vervoer;
  • Speciaal telefoontarief voor gehoorgestoorden en mensen met stembandproblemen: enkel mensen die een laryngectomie ondergaan hebben of een gehoorverlies van minstens 70 decibel op het beste oor hebben, komen in aanmerking voor het speciale tarief. Voor beide categorieën moeten de nodige papieren voorgelegd worden. Het toegekende voordeel bestaat uit een vermindering van 50% op de kosten van de binnenlandse gesprekken en de internetverbindingen van zodra een maandelijks bedrag van 18,59 euro overschreden wordt enerzijds en een korting van 50 % op de huur van bepaalde telefoontoestellen anderzijds.
  • Minimex kaarten (telefoonkaarten voor mensen met een leefloon): mensen die enkel over een leefloon beschikken, hebben recht op twee telefoonkaarten ter waarde van 18,59 euro per jaar. Om te bellen naar de bestemmeling dient men een 0800 nummer in te drukken, daarna de geheime code die vermeld wordt op de achterzijde van de telefoonkaart en daarna het nummer van de bestemmeling.