Vermindering onroerende voorheffing

 

Wat?

De onroerende voorheffing wordt ook wel eens grondlasten genoemd en is een heffing op onroerende goederen zoals woningen, onbebouwde percelen, …. Het bedrag van de heffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen of K.I., toegekend aan het onroerend goed. Meer informatie over onroerende voorheffing vind je hier.

Welke verminderingen?

In bepaalde gevallen kan een vermindering van de onroerende voorheffing bekomen worden:

  • Minstens 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste. De vermindering wordt toegekend voor de woning waar de kinderen officieel gedomicilieerd zijn. De vermindering wordt automatisch toegekend;
  • Minstens 1 gehandicapt persoon ten laste. De vermindering wordt toegekend voor de woning waar de gehandicapte officieel gedomicilieerd is. Voor de berekening van de vermindering wordt de gehandicapte gelijkgesteld met twee kinderbijslaggerechtigde kinderen. De vermindering wordt automatisch toegekend;
  • Bescheiden woning. Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen kleiner of gelijk is aan 745 euro. Er wordt automatisch een vermindering van 25 % toegekend. De vermindering van 25 % kan gedurende 5 jaar verhoogd worden tot 50 % wanneer men een bescheiden nieuwbouwwoning heeft gebouwd of laten bouwen, zonder een bouw- of aankooppremie te hebben gekregen. De verhoogde vermindering moet éénmalig aangevraagd worden;
  • Grootoorlogsverminkten hebben recht op een vermindering van 20 %. De vermindering is niet cumuleerbaar met de vermindering voor een gehandicapt persoon. Aan de belastingsplichtige wordt steeds de vermindering verleent die voor hem het voordeligst is. De vermindering dient éénmalig aangevraagd te worden;
  • Indien je na 1 januari 2008 een energiezuinige nieuwbouwwoning plaatst, waarvoor een energieprestatiecertificaat werd afgeleverd, dan heeft men gedurende 10 jaar recht op een mindering:

20 % bij E-peil van 60 of lager;
40 % bij E-peil van 40 of lager.

Wanneer een woning gedurende minstens 90 dagen onvrijwillig blijft leeg staan, dan heeft men recht op een proportionele vermindering van het kadastraal inkomen. De nodige bewijsstukken moeten steeds ingediend worden. Er wordt onder andere een proportionele vermindering toegestaan in de volgende gevallen:

Afbraak van het pand;
Verbouwingswerken;
Tehuurstelling;
leegstand

Welke vrijstellingen?

In twee gevallen kan een (gedeeltelijke) vrijstelling van heffing aangevraagd worden:

  • verbouwen van een klein handelspand tot woning: van zodra de woning betrokken wordt, heeft men gedurende drie aanslagjaren recht op een volledige vrijstelling;
  • woningen die opgenomen zijn op de gewestelijke inventaris verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en die met een bouwvergunning gerenoveerd worden: men wordt gedurende 5 aanslagjaren op basis van het oude kadastraal inkomen belast.

Onroerende vermindering en huurders

Hoewel een huurder geen onroerende voorheffing betaalt, heeft hij in bepaalde gevallen recht op vermindering van onroerende voorheffing. De vermindering wordt gestort aan de eigenaar, die verplicht is om de vermindering door te rekenen aan de huurder via de huurprijs. Huurders moeten de vermindering expliciet aanvragen. Dit kan via de Vlaamse belastinglijn 078 15 30 15