Vrijstelling heffing oppervlaktewater

Wie heeft recht op een vrijstelling heffing oppervlaktewateren?

Een aantal heffingsplichtigen moet om sociale redenen geen heffing oppervlaktewateren betalen. Het gaat om:

 • Gepensioneerden die op 1 januari van het heffingsjaar een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen krijgen, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • Mensen die op 1 januari van het heffingsjaar genieten van het leefloon of het levensminimum, toegekend door het OCMW;
 • Gehandicapten die op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid;
 • Mensen met een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid.
 • Gezinnen die hun afvalwater zelf zuiveren met een kleinschalige waterzuivering omdat het gezin niet kan aangesloten worden op een riolering. Neem contact op met de milieudienst.

Om recht te hebben op de vrijstelling moet het heffingsbiljet en dus ook de factuur van de drinkwatermaatschappij op naam van de begunstigde staan. De plaats van het waterverbruik is uw wettelijk domicilie.

Hoe moet men de vrijstelling aanvragen?

Om van de vrijstelling te genieten, moet men binnen de drie maanden na het ontvangen van het heffingsbiljet een kopie van het heffingsbiljet opsturen naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), met één van de volgende documenten:

 • Attest gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen van de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • Attest van leefloon of levensminimum, afgegeven door het OCMW;
 • Speciaal attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid aan personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden of /en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap.

Wat als men huurder is?

Als huurder ontvang je geen heffingsbiljet in gebouwen met een gezamenlijke watermeter, maar moet je een deel van de heffing betalen aan de eigenaar of de syndicus. Als men echter in aanmerking komt voor vrijstelling, kan men, via de eigenaar, terugbetaling van de heffing vragen. Binnen de 12 maanden na het versturen van het heffingsbiljet, moet men de volgende documenten terugsturen naar de VMM:

 • Kopie van het heffingsbiljet;
 • Één van de attesten die aanleiding geven tot vrijstelling;
 • Rekeningnummer waarop (een gedeelte van) de heffing kan teruggestort worden.

Aanvragen dienen zich te richten tot:

VMM / Vlaamse Milieumaatschappij
Postbus 53 - 9320 Erembodegem
0800 97 113
www.vmm.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke