Vermindering BTW bij aankoop/herstel auto

Wat houdt de vermindering in?

Voor sommige personen met een handicap geldt een vrijstelling van de BTW bij aankoop van een wagen die bestemd is voor persoonlijk gebruik. Je betaalt slechts 6 % in plaats van 21 % en later wordt ook die 6 % teruggestort. Enkel personenwagens en minibussen worden beoogd.

 

Wie komt in aanmerking?

Enkel de volgende categoriëen komen in aanmerking:

 • personen die volledig blind zijn
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
 • personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols)
 • personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50 %
 • militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % genieten

Het voordeel kan slechts ingeroepen worden indien het voertuig door de persoon met een handicap als persoonlijk vervoermiddel wordt gebruikt en dit gedurende een periode van ten minste drie jaar.De betrokkene moet in de wagen zitten telkens het voertuig op de openbare weg wordt gebruikt.
Indien de wagen gebruikt wordt zonder de aanwezigheid van de betrokkene, wordt de wagen geacht te zijn aangewend voor andere doeleinden dan voor het persoonlijk vervoer. Wegens dit onrechtmatig gebruik:

 • verliest de persoon met een handicap voor de toekomst het voordeel van de gunstregeling voor de onderhouds- en herstellingwerken aan dit voertuig;
 • moet de persoon met een handicap een evenredig deel van de BTW terugbetalen als dit onrechtmatig gebruik zich voordoet in de loop van de drie jaar volgend op de aankoop van de wagen.

Indien men het voertuig van de hand doet voor die drie jaar om zijn, zal de BTW verschuldigd zijn op zoveel zesendertigsten als er van de 3 jaar nog maanden overblijven.

Hoe de vermindering aanvragen?

Vóór de levering van het voertuig moet je je wenden tot het hoofd van het BTW-controlekantoor van jouw woonplaats. Dit moet je doen na het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van de auto en dus op het ogenblik dat je reeds de essentiële kenmerken van het voertuig kent. Je moet als aanvrager over het vereiste invaliditeitsattest beschikken. Dit attest wordt afgeleverd:

Voor personen die een tegemoetkoming als gehandicapte ontvangen:

 • Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Dienst attesten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel, tel. 02 509 81 11

Voor oorlogsinvaliden:

 • Administratie der Pensioenen, Financietoren - bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel
  Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, Luchtscheepvaartsquare 31, 1070 Brussel

Voor personen die een vergoedingspensioen of een militair pensioen ontvangen voor in vredestijd ontstane invaliditeit:

 • Administratie der Pensioenen, Financietoren - bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel

Voor personen wiens invaliditeit nog niet erkend werd door één van bovenvermelde diensten: deze personen moeten aanvraag doen bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.De nodige documenten kunnen bekomen worden bij de dienst bevolking.

Dit attest dient te worden ingediend alvorens het voertuig wordt geleverd of ingevoerd. 
Voorzien van het attest, de technische gegevens van het voertuig en van de identiteit van de verkoper, richt je je tot het BTW-controlekantoor. Daar gaat men de geldigheid van het attest na. Bij positief resultaat ontvang je vier exemplaren van het document (nummer 716) dat de vermindering van BTW tot 6 % toestaat.

Hoe de 6 % terugvorderen?

De BTW van 6% die werd betaald, kan teruggevorderd worden. Het volstaat aan het BTW-controlekantoor de twee overblijvende exemplaren van document nummer 716 terug te sturen samen met de factuur, de bijzondere BTW-aangifte of het invoerdocument van de wagen. De aanvraag tot restitutie dient binnen de 5 jaar na aankoop bij het BTW-controlekantoor te worden ingediend.

Meer informatie

FOD Financiën, afdeling BTW
Vrijhavenstraat 1
8400 Oostende

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke