Woonzorgcentrum De Ril

Het Woonzorgcentrum De Ril bestaat uit 3 verdiepingen met 75 woongelegenheden (éénpersoonskamers en koppelkamers) en 3 kamers voor kortverblijf.

Inschrijfvoorwaarden

 • Minimaal 65 jaar zijn. 90+'ers kunnen zich preventief inschrijven.
 • Minimaal 5 jaar in Middelkerke gedomicilieerd zijn of minimaal 15 van de laatste 20 jaar in Middelkerke gedomicilieerd zijn of een dochter / zoon hebben die minstens 5 jaar in Middelkerke gedomicilieerd is
 • Katz-schaal B, C, D of CD (= score zorgafhankelijkheid)

Inschrijven

Voor alle informatie / inschrijving kan je terecht bij de maatschappelijk werker.

Bij de inschrijving kan een rondleiding voorzien worden door het centrum.

Wat meebrengen
 • Identiteitskaart
 • Klever mutualiteit
 • Pensioenstrook en/of bewijs van andere inkomsten
 • Medische gegevens

Wachttijd

Tussen aanvraag en opname zit een wachttijd. Tijdens die wachttijd gaat de maatschappelijk werker samen met jou op zoek naar de beste tussenoplossingen. Daarnaast wordt er nagegaan of er bepaalde uitkeringen mogelijk zijn.

De opname

De opname gebeurt op een weekdag en kan in de voormiddag of namiddag (voor 15.00 u.)

Wat meebrengen
 • Medicatielijst
 • Identiteitskaart en mutualiteitsklevertjes
 • Kledij

Bed- en badlinnen worden voorzien en gewassen door het WZC.

Enige tijd na opname wordt een (multidisciplinair) evaluatiemoment gepland. Dan worden de eerste ervaringen van de verblijfsperiode besproken en eventueel bijgestuurd.

Vertrouwenspersoon

Eén van de personeelsleden wordt je vertrouwenspersoon. Je kan bij hem / haar alles kwijt over gewoontes, verlangens, verwachtingen, .... Bij opname word je opgewacht door de vertrouwenspersoon. Ook de familie kan bij deze persoon terecht voor alle vragen en problemen.

Kosten woonzorgcentrum

Nieuwe dagprijs vanaf 01/02/2021

Eenpersoonskamer inwoner Middelkerke (vast of kortverblijf)€59,31
Eenpersoonskamer niet-inwoner Middelkerke (vast of kortverblijf)€62,61
Koppelkamer inwoner Middelkerke
(prijs per persoon)
€53,37
Koppelkamer niet-inwoner Middelkerke
(prijs per persoon)
€56,34

Voor elke opname dient een financieel akkoord bereikt te worden:

 • Indien de bewoner beschikt over voldoende financiële middelen:

Er wordt een borgstelling ondertekend en het OCMW doet verder geen financieel onderzoek. De contactpersoon staat verder in voor het beheer van de financiële middelen en dient maandelijks de factuur en bijkomende kosten te vereffenen.

 • Indien de bewoner niet beschikt over voldoende financiële middelen:

Er wordt een financieel onderzoek opgestart en op basis daarvan beslist het OCMW of een tussenkomst in de verblijfskosten al dan niet gerechtvaardigd is. Indien er een tussenkomst komt, staat het OCMW in voor het beheer van de gelden.

Volgende kosten zijn inbegrepen in de dagprijs:

 • Huur en onderhoud van de kamer
 • De maaltijden
 • Deelname aan ergo- en animatie activiteiten
 • Water op kamer en in leefruimte
 • Verzorgingsproducten en standaard medisch materiaal ( kompressen, ontsmettingsproduct, kleefmateriaal, ...) waarvan het RIZIV bepaalt dat die in de dagprijs inbegrepen zijn.
 • Bed- en badlinnen en het onderhoud ervan
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (zie erder wat betreft dekking)
 • Incontinentiemateriaal
 • Kinesitherapie voor de RVT residenten
 • Televisie
 • Kleine koelkast
 • Alle energiekosten + Wifi

Volgende kosten zijn NIET inbegrepen in de dagprijs:

 • Remgeld huisarts en medicatie
 • Hospitalisatiekosten, ambulancekosten
 • Specifieke verzorgingsproducten ( zalf, lotions, … )
 • Telefoon, kapper, pedicure, …
 • Kinesitherapie bij niet RVT-residenten.
 • Naamtekenen en wassen van het persoonlijk linnen
 • Mutualiteitbijdragen en bijdrage voor de zorgverzekering
 • Consumpties in de cafetaria
 • Kosten voor sondevoeding ten bedrage van de tussenkomst die de bewoner ontvangt van de ziekteverzekering
 • Kosten voor begeleiden van externe consultaties door personeel van het WZC
 • Kosten voor het leegmaken van de kamer bij ontslag, wanneer dit door personeel van het WZC dient te gebeuren

Facturatie

De verblijfsfactuur wordt maandelijks opgemaakt. De betaaltermijn bedraagt 1 maand.

 • Bij afwezigheid langer dan 24 u.: je betaalt de volgende dag een gereduceerde prijs (= dagprijs - 6 euro)
 • Bij overlijden: verminderen dagprijs blijft verschuldigd tot en met 4de dag na het overlijden (= tijd nodig van klaarmaken kamer van nieuwe opname)

Gedetailleerde informatie over de facturatie kan je navragen via de maatschappelijk werker.

Medisch: dokter, apotheker, kinesist, ...

Verpleegpost per afdeling

Op ieder verdiep van het woonzorgcentrum is een verpleegpost waar vragen, advies en problemen gemeld kunnen worden. ook de familie van bewoners kunnen hier terecht.

Zorgmodule

Op elke kamer is een zorgmodule aanwezig, waarbij het verzorgend personeel het elektronisch zorgenplan van de bewoner kan raadplegen en de toegediende zorgen aftekenen.

Huisarts

De huisarts is een vrije keuze. Bewoners spreken zelf af met de huisarts en hoe dikswijls hij komt. De huisarts dien je niet onmiddellijk te betalen, de doktersbezoeken worden aangerekend op de maandfactuur. De prestatiebriefjes worden opgestuurd naar het ziekenfonds die de tussenkomst voor de ziekteverzekering stort op de rekening van de bewoner.  

Apotheek

Bij opname kan geen medicatie van thuis meegenomen worden.

Bij opname wordt een mandaat getekend, waardoor het personeel van WZC De Ril gemachtigd wordt om medicatie te bestellen en in ontvangst te  nemen. Het betalen van de medicatie gebeurt via de verblijfsfactuur.

Kinesist

Voor RVT-bewoners is de kine inbegrepen in de dagprijs. Voor niet-RVT-bewoners gebeurt de kine door een externe kinesist naar eigen keuze. De betaling gebeurt supplementair.

Mentorschap bij dementie

Sommige bewoners worden geconfronteerd met dementie en zijn zelf niet meer in staat om bepaalde beslissingen te nemen. Daarom is het van belang om een mentor aan te duiden (bv. kind) die de beslissingen kan nemen in zijn/haar plaats.

Deze mentor zal nauw betrokken worden bij het zorggebeuren en alle beslissingen die hieruit voortvloeien.

Familie

WZC De Ril stelt het op prijs wanneer familie nauw betrokken blijft bij het zorgen voor hun familielid.

Taken die door de familie zelf geregeld kunnen: persoonlijke was, hulp bij uitstapjes, vervoer naar en begeleiden van doktersconsultaties, boodschappen, hulp bij maaltijden, orde en netheid op de kamer, haartooi.

Palliatieve zorgen

Het palliatief support team is een werkgroep die zich specialiseert in palliatieve zorgen. Ze volgen regelmatig vormingen en waken over de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening. Indien je over vragen rond het levenseinde, euthansie, wilsverklaring, zorgplanning wil krijgen, dan kan je bij dit team terecht.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Het WZC heeft een verzekering BA voor schade toegebracht door personeelsleden en erkende vrijwilligers, en voor schade aangebracht tussen bewoners onderling. Alle georganiseerde activiteiten vallen hieronder.

Wat valt niet onder onze BA ?

 • Bewoners die op stap gaan buiten het WZC
 • Verlies van hoorapparaat of gebit
 • Schade die bewoner veroorzaakt aan (materiaal of eigendommen van) de voorziening
 • Schade veroorzzakt aan roerend goed waarvan de bewoner eigenaar is
 • ...

Brandveiligheid

Er geldt een algemeen rookverbod in het woonzorgcentrum en op de kamer.

Wie elektrische toestellen op de kamer wenst, dient hiervoor de goekeuring van de directie hebben.

Kaarsen zijn verboden op de kamer.

Kortverblijf

Het WZC "De Ril" beschikt over 3 kamers voor kortverblijf.

Kortverblijf heeft als doel mensen die zelf instaan voor de  verzorging van hun familielid te ondersteunen door dit familielid tijdelijk op te nemen in ons kortverblijf.

Door dit aanbod kunnen de zorgdragers vakantie nemen, een rustperiode inlassen, een eigen ziekteperiode overbruggen, enz.

Inschrijfsvoorwaarden

 • Minimaal 65 jaar zijn
 • Gedomicilieerd zijn in Middelkerke

Opnameperiode

De gebruiker kan maximaal 8 opeenvolgende weken en in totaal 12 weken per kalenderjaar, in het kortverblijf opgenomen worden. De minimumperiode bedraagt 1 week (7 nachten). De periode van het kortverblijf wordt in weekblokken vastgelegd (opname telkens op maandag na de middag en ontslag op telkens op maandag voor de middag)

Een opname in kortverblijf dient in principe steeds gevolgd te worden door een terugkeer naar huis. Kortverblijf mag in principe geen tijdelijke onderbreking zijn van een ziekenhuisopname.

Prijzen

De dagprijzen voor een kamer kortverblijf zijn dezelfde als deze voor een kamer in het woonzorgcentrum.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke