Milieuvergunning (Vlarem)

Wil je een bedrijf starten in de gemeente Middelkerke ? Dan moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. De voorwaarden hiervoor zijn bepaald in VLAREM, het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Afhankelijk van de hinder die jouw zaak veroorzaakt, vraag je een andere milieuvergunning aan:

Klasse 1: meest hinderlijke activiteit
Klasse 2: minder hinderlijke activiteit
Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit

Milieuvergunning klasse 1

Deze vraag je aan bij de bestendige deputatie van de provincie waar de exploitatie zal gebeuren. Ondernemers uit de gemeente Middelkerke dienen de aanvraag in bij de bestendige deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Milieuvergunning klasse 2

Deze vraag je aan bij de gemeente waar de exploitatie zal gebeuren. Ondernemers uit de gemeente Middelkerke vragen deze milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg volgende bijlagen toe:

 • situeringsplan. Dit kan u aanvragen bij het kadaster.
 • uitvoeringsplannen op schaal 1/200.
 • bewijs van betaling van dossiertaks.
 • andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken  

Bezorg uw aanvraag in 7 exemplaren:

 • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen
 • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1  8430 Middelkerke.

Behandelingsprocedure

Uiterlijk dertig kalenderdagen na indienen van de aanvraag wordt beslist of de aanvraag ontvankelijk en volledig is.
Na ontvankelijk- en volledigverklaring vat – binnen een termijn van uiterlijk 10 dagen – het openbaar onderzoek aan voor een termijn van 30 kalenderdagen. 
Binnen een termijn van uiterlijk 105 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvankelijk- en volledigverklaring, doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag.
Het college kan bijzondere voorwaarden opleggen waaraan de exploitatie moet voldoen.

Milieuvergunning Klasse 3

Als uw bedrijf in klasse 3 valt, dan hoef je geen milieuvergunning aan te vragen. Je moet jouw activiteit wel melden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke.

Hoe melden?

Vul het voorgeschreven aanvraagformulier in en voeg volgende bijlagen toe:

 • situeringsplan. Dit kan u aanvragen bij het kadaster.
 • uitvoeringsplannen op schaal 1/200
 • andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken

Bezorg uw melding:

 • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen
 • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1  8430 Middelkerke.

Behandelingsprocedure

De dag na de melding mag je starten met uw zaak. Later krijg je een afschrift van de aktename.
Jouw melding kan enkel worden geweigerd als de inplantingsplaats onverenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, zoals vastgesteld in het goedgekeurd gewestplan of in een ander plan van aanleg.
Het college kan bijzondere voorwaarden opleggen waaraan de exploitatie moet voldoen.

Kleine verandering van klasse 3 - onderdelen aan een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

Wil je een kleine verandering aan je inrichting aanbrengen? Exploiteer je een vergunde inrichting die ingedeeld is in klasse 1 of 2, maar waarvan een onderdeel meldingsplichtig (klasse 3) geworden is door een wijziging van de wetgeving ? Dan vraag je een kleine verandering van klasse 3 aan.

Een mededeling van een kleine verandering betekent:

 • De verandering betreft een vermindering (bijvoorbeeld in opslag of in vermogen).
 • De verandering is een uitbreiding met minder dan 50% van de vergunde hoeveelheid, tenzij het om een zogenaamde ‘belangrijke wijziging’ gaat die belangrijke effecten op mens en milieu kan hebben (in de praktijk betekent dit een uitbreiding die voldoet aan de drempelwaarden die in de indelingslijst worden genoemd).
 • De verandering brengt geen klasseverhoging met zich mee.
 • Door de verandering wordt de exploitatie niet MER- of VR-plichtig.
 • Er wordt geen nieuw perceel toegevoegd.

Hoe melden?

Vul het voorgeschreven aanvraagformulier in.
Bezorg je melding in 5 exemplaren:

 • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen
 • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1  8430 Middelkerke.

Melding van overname van een vergunde inrichting

Voor je een milieuvergunningsaanvraag indient, kijk je best na of de naam van de huidige exploitant overeenstemt met de naam van de exploitant die vermeld werd in de vorige vergunning. Is dit niet het geval, dan moet je een naamswijziging of een melding van een overname doen.

Relevante websites

Milieuwetgeving i.v.m. milieuvergunningsaanvraag (Vlarem I en bijlage 1(indelingslijst))
Bepaal welke milieuvergunning je nodig hebt

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke