Bied opvang aan voor Oekraïense vluchtelingen

Overweeg je om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Middelkerke of doe je dat al?

Wie heeft #plekvrij voor opvang Oekraïense burgers?

Door de oorlogssituatie ontvluchten heel wat Oekraïense burgers noodgedwongen hun land. Ons land zet daarom met heel wat andere Europese naties een tijdelijke crisisopvang op poten en zoekt mensen of organisaties die gevluchte Oekraïense burgers tijdelijk willen opvangen. Ook Middelkerke zoekt solidaire burgers die #plekvrij hebben voor gevluchte Oekraïners.

Voorwaarden voor de AANBIEDERS van opvang voor Oekraïense vluchtelingen

Geweldig dat je je woning in Middelkerke openstelt voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne!

Hou er wel rekening mee dat je als kandidaat gastgezin aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

 • Aan elk gastgezin wordt gevraagd om onderdak te geven voor minstens 3 maanden.
 • Voorzie de nodige basisbehoeften, zoals een aparte kamer, bed, bedlinnen, verwarming, internet en gebruik van keuken en badkamer.
 • Help de vluchteling(en) bij hun administratie:
 • Als kandidaat zal je gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen. Kun je dat niet, dan kan je geen gastgezin worden.

Stel je je woning ter beschikbaar in Middelkerke, maar ben je hier niet gedomicilieerd dan kan je terecht bij je eigen gemeente voor een uittreksel.

Voorwaarden waar de OPVANGPLAATS voor Oekraïense vluchtelingen aan moet voldoen

Op vlak van ruimtelijke ordening

Op vlak van ruimtelijke ordening, zijn enkele voorwaarden verbonden aan het ter beschikking stellen van een opvangplaats die voor jou, als burger, belangrijk zijn om te weten. De voorwaarden zijn afhankelijk van het type opvangplaats dat je ter beschikking stelt :  Voorwaarden ruimtelijke ordening.

Met specifieke vragen aangaande de vergunnings- of meldingsprocedure en vragen met betrekking tot je woning, kan je je best wenden tot de dienst ruimtelijke ordening. Zij zijn het meest vertrouwd met de lokale situatie en best geplaatst om uw concrete situatie te beoordelen.

Op vlak van woningkwaliteit

Elke opvangplaats die ter beschikking wordt gesteld, moet voldoen aan de verlaagde minimale woningkwaliteitseisen. Dit betekent dat, vooraleer een opvangplaats ingevuld kan worden, een woningcontroleur van de dienst Huisvesting en Wonen bij u langs komt om na te gaan of aan deze minimale eisen voldaan is. De woningcontroleur bespreekt achteraf met u welke aanpassingen eventueel moeten gebeuren. Zolang niet voldaan is aan deze minimale eisen, mogen er geen vluchtelingen opgevangen worden.  

Ik bied reeds een opvangplaats aan, maar volgde niet de voorziene weg

Vang je al Oekraïense vluchtelingen op, maar verliep dat niet via de aanmeldingsprocedure van  de gemeente Middelkerke?

Gelieve dan zo vlug mogelijk het gezin toe te leiden naar de dienst burgerzaken en de sociale dienst van het Welzijnshuis Middelkerke. Zo kunnen we je op de hoogte houden van belangrijke informatie voor jou en de mensen die je opvangt en ondersteuning bieden waar nodig.

 

Overeenkomst voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Situatie 1 : U vangt Oekraïense vluchtelingen op in uw eigen woning
 • U stelt een deel van uw woning ter beschikking 
  • Doordat de woning is opgedeeld, zullen de vluchtelingen uit Oekraïne als een apart gezin worden ingeschreven in het Rijksregister. Daardoor blijft uw inkomen afzonderlijk en wordt dit niet samengeteld met het inkomen van de vluchtelingen uit Oekraïne.

  • U kan voor de terbeschikkingstelling van het deel van uw woning met de vluchtelingen uit Oekraïne een huurovereenkomst sluiten of een opvangovereenkomst. Indien u een opvangovereenkomst sluit, vraagt u geen vergoeding aan de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne of enkel een redelijke vergoeding voor de kosten van verbruik, waarbij een dergelijke vergoeding is afgestemd op de effectieve kost van het verbruik en geen verdoken huurprijs mag zijn.  

 • De tijdelijk ontheemden uit Oekraïne maken deel uit van uw gezin 
  • Samen met andere personen een gezin vormen heeft in principe invloed op eventuele sociale uitkeringen die zij ontvangen en kan ook een invloed hebben wanneer u zelf een sociale uitkering ontvangt. In het kader van de uitzonderlijke omstandigheden van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne zullen zij echter als een apart gezin worden ingeschreven in het Rijksregister (code LOG.06). Dit laat toe om de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne die worden opgevangen in de woning, qua gezinssamenstelling te kunnen onderscheiden van het gastgezin. Daardoor blijft uw inkomen afzonderlijk en wordt dit niet samengeteld met het inkomen van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Die nieuwe code zou vanaf 22 maart 2022 operationeel moeten zijn (zie voor meer info de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken van 9 maart 2022). 

  • Aangezien u de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne opneemt in uw gezin, sluit u geen huurovereenkomst of opvangovereenkomst. U kan wel bepaalde afspraken op papier zetten die de goede verstandhouding kunnen bevorderen (bv. over welke inkomsten worden samengelegd, wie welke taken vervult,…).

Situatie 2 : U stelt een zelfstandige woning of een kamer ter beschikking

Beschikt u over een zelfstandige woning of een kamer die u ter beschikking wilt stellen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, kan u gebruik maken van: 

 • een bijzonder huurregime dat specifiek werd uitgewerkt voor het sluiten van een huurovereenkomst met tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (meer info) : houdt er rekening mee da huurinkomsten belast kunnen worden.
 • een opvangovereenkomst. Van belang is dat u effectief geen huurprijs vraagt. Een vergoeding voor de kosten van verbruik kan wel, maar  moet afgestemd zijn op de effectieve kost van het verbruik en mag geen verdoken huurprijs zijn. 

Fiscale en financiële gevolgen

De oorlog in Oekraïne en de daarop volgende vluchtelingenstroom zorgde voor een enorme stroom aan solidariteit. Verschillende van onze landgenoten zetten hun huizen open naar aanleiding van de campagne #plekvrij. Dit brengt verschillende vragen met zich mee over de mogelijke fiscale impact voor Belgen die thuis onbaatzuchtig vluchtelingen opvangen. Hieronder geven we een antwoord op de meest voorkomende vragen.

Als ik mijn woning openstel voor vluchtelingen is mijn woning dan nog fiscaal gezien ’eigen’?

Als u onbaatzuchtig de deuren van uw eigen woning openstelt voor vluchtelingen en er gemeenschappelijk gebruik van wordt gemaakt blijft het onder normale omstandigheden uw eigen woning. De vrijstelling van het onroerend inkomen van die woning blijft behouden net als de fiscale voordelen voor de lening die werd aangegaan voor het behouden of verwerven van die woning.

Zijn de opgenomen vluchtelingen te beschouwen als personen ten laste voor mij?

Nee, enkel uw kinderen, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad en personen van wie u als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste bent geweest, kunnen personen ten laste zijn van u.

Verlies ik mijn toeslag op de belastingvrije som voor de ‘echte alleenstaande’ met kinderen ten laste of in fiscaal co-ouderschap als ik vluchtelingen opvang?

Nee, als u geniet van de toeslag op de belastingvrije som voor ‘echte alleenstaande’ met kinderen ten laste of in fiscaal co-ouderschap, dan is de administratie van oordeel dat, gezien de uitzonderlijke en tijdelijke aard van de opvang van vluchtelingen, hier niet de intentie bestaat om een gezin te vormen, waardoor u die toeslag kan behouden.

Wordt het leefloon van de vluchteling beschouwd als een bestaansmiddel?

Ja, in zijn/haar hoofde.

Is de vergoeding die ik als gastgezin ontvang voor het dekken van de meerkost van de opvang (water, elektriciteit …) belastbaar? 

Nee, als u enkel een redelijke vergoeding ontvangt die de extra kosten dekt die voortvloeien uit de opvang (zoals het extra verbruik van water, elektriciteit en verwarming, huishoudkosten e.a.), dan is die niet belastbaar. Die vergoeding mag dan wel geen verdoken huurprijs zijn, noch een vergoeding voor geleverde diensten.

Als u het gebruik van uw woning en/of meubilair afstaat en hiervoor een vergoeding ontvangt, dan is deze vergoeding wél belastbaar. Dit is bv. het geval bij verhuur van uw tweede woning of bij verhuur van een deel van uw woning. In dat laatste geval staat u het gebruik van een bepaald deel van uw woning af (bv. een verdieping, een of meerdere kamers …) en maakt u hier dus geen gemeenschappelijke gebruik van.

Een vergoeding voor geleverde prestaties (bv. voor het koken van maaltijden …) wordt eveneens als een belastbaar inkomen beschouwd.

Voormelde principes zijn eveneens van toepassing in de situatie waarin een OCMW een inhouding doet op het leefloon van de vluchteling en die inhouding rechtstreeks toekent aan het gastgezin.