disclaimer

Elke e-mail uitgaande van de gemeente Middelkerke of van een van haar medewerkers, heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.
 
Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester en gemeentesecretaris.

Aansprakelijkheid

De gemeente Middelkerke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten sluipen in de informatie. Indien je onjuistheden zou vaststellen, kan je de betrokken overheidsdienst contacteren of de beheerder van deze site, via informatiedienst@middelkerke.be.

De gemeente Middelkerke levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente Middelkerke niet garanderen dat deze site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Middelkerke controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Middelkerke aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Middelkerke verwijst.

Indien je hyperlinks van op jouw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de informatiedienst van Middelkerke: informatiedienst@middelkerke.be

Privacy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan de gemeente Middelkerke bezorgt. Indien je dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt. Daartoe mail je naar informatiedienst@middelkerke.be. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.

Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, worden aangewend. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

De gemeente Middelkerke behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën