Kansspelen


Om een kansspelinrichting uit te baten heb je een vergunning nodig. Een kansspelinrichting zijn de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden uitgebaat.

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers onderscheidt drie klassen van kansspelinrichtingen:

  • Klasse I of casino’s
  • Klasse II of speelautomatenhallen
  • Klasse III of drankgelegenheden.

De indeling in klassen gebeurt naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden uitgebaat, van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers bij elk kansspel en van de aard van de in de inrichtingen toegestane nevenactiviteiten.

Afhankelijk van het soort vergunning dat je aanvraagt en eventueel verkrijgt mag je een bepaalde kansspelinrichting uitbaten. Zo voorziet de wet op de kansspelen vergunningen klasse A, B en C. Deze laten respectievelijk de uitbating toe van kansspelinrichtingen klasse I, II en III.

Waar aanvragen?

Een vergunning voor de uitbating van een kansspelinrichting moet je aanvragen bij de Kansspelcommissie in Brussel.

Vooraleer je de aanvraag kan indienen moet je ook documenten hebben van de gemeente. Deze documenten vraag je aan bij het secretariaat van de gemeente.

Vereiste documenten

Vergunning klasse B

Bij het indienen van een aanvraag voor een vergunning klasse B bij de Kansspelcommissie moet je de volgende documenten voorleggen:

een convenant afgesloten met de gemeente waar de kansspelinrichting zal gevestigd worden;

een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en afgestempeld met een stempel van de gemeente.

Deze documenten dien je aan te vragen via het secretariaat. (Er is geen typeformulier beschikbaar. Je maakt best vooraf een afspraak met het secretariaat.)

Samen met de aanvraag dien je de volgende documenten voor te leggen:

  • uittreksel uit het strafregister
  • uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hieruit moet blijken dat je als aanvrager ingeschreven bent in de hoedanigheid van handelsonderneming.

Vergunning klasse C

De vergunning klasse C laat toe een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid uit te baten waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter plaatse en waarin maximaal twee kansspelen worden geëxploiteerd.

De wet op de kansspelen bepaalt in dit verband dat de aanvrager van een vergunning klasse C moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handelsonderneming.

Bij het indienen van een aanvraag voor een vergunning klasse C bij de Kansspelcommissie moet je  het volgende document voorleggen: een verklaring van de burgemeester, waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Deze verklaring dien je aan te vragen via het secretariaat. (Er is een typeformulier beschikbaar via het formulierenloket of via deze link.)

Samen met de aanvraag dien je de volgende documenten voor te leggen:

vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken