Onderwijscheques

De onderwijscheque is een cheque waarmee de houder aan de school waarin het kind is ingeschreven, betalingen kan verrichten voor bepaalde schoolkosten.

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil met deze onderwijscheques de betaalbaarheid van het onderwijs waarborgen en de gelijke schoolkansen vrijwaren.

Gebruik voor

De onderwijscheques kunnen gebruikt worden voor het betalen van:

 • Verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
 • Schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school
 • Sportdagen georganiseerd tijdens de schooltijden
 • Door de school afgeleverde verplichte boeken, werkmaterialen en kopies
 • Zwem- en turngerei afgeleverd door de school
 • Schoolmaaltijden.

In geen geval kunnen de cheques gebruikt worden voor het betalen van drankjes, snacks en foto’s die op school van de klassen of de leerlingen worden gemaakt.

Voor wie

De tussenkomst via onderwijscheques is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs of het secundair onderwijs ongeacht waar ze school lopen én wiens ouders gedomicilieerd zijn in Middelkerke én waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de schoolkosten.

De leerling waarvoor onderwijscheques worden aangevraagd moet gedomicilieerd zijn in Middelkerke en er ook effectief verblijven.

De onderwijscheque kan enkel worden gebruikt voor de leerling op wiens naam hij werd afgeleverd.

De onderwijscheque kan ook gebruikt worden in scholen buiten Middelkerke.

Waarde en aantal

Elke onderwijscheque heeft een betalingswaarde van € 40 (veertig euro).

Voor elke leerling die voldoet aan de voorwaarden wordt per schooljaar maximaal volgend aantal cheques toegekend:

 • Per leerling in het kleuteronderwijs: 1 (één)
 • Per leerling in het lager onderwijs: 2 (twee)
 • Per leerling in het secundair onderwijs: 3 (drie)

De onderwijscheque is geldig van de datum van aflevering tot het einde van het schooljaar, zijnde 31 augustus, waarin hij werd afgeleverd.

Voorwaarden

De cheques kunnen elk schooljaar aangevraagd worden tussen 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar en 31 mei van het lopend schooljaar.

Voor de aanvrager zijn volgende inkomensgrenzen van toepassing op het ogenblik van toekenning van de onderwijscheques:

 • ofwel is het bruto belastbaar gezinsinkomen van de aanvrager niet hoger dan € 18.855,63, verhoogd met € 3.490,68 per gezinslid dat niet de aanvrager is (jaarlijks geïndexeerd). (Dit bedrag komt overeen met het barema rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.)
 • ofwel valt de aanvrager onder het traject budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.

Meebrengen

De aanvrager voegt bij de aanvraag minstens één van de volgende bewijsstukken:

 • recentste aanslagbiljet personenbelasting van alle meerderjarigen die op het adres van het gezin gedomicilieerd zijn;
 • een vignet van de mutualiteit waaruit blijkt dat de aanvrager en het/de kind/kinderen op ogenblik van de aanvraag een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten;
 • een recent attest budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.

Belangrijk

Informeer vooraf in de school naar wat je wel of niet kan betalen met de cheques.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke