Opvang Oekrainse vluchtelingen: voorwaarden ruimtelijke ordening opvanglocatie

Welke accommodatie stel je beschikbaar?

Een kamer of een deel van je woning

De vluchtelingen uit Oekraïne maken deel uit van uw gezin

Als je samen met de vluchteling(en) één gezin vormt, moet je niets doen voor ruimtelijke ordening. Enkele aanwijzingen dat je één gezin vormt is dat je vb. de keuken, badkamer samen gebruikt of dat je een gezamenlijke afrekening hebt voor gas, elektriciteit, water, …De vluchtelingen uit Oekraïne dragen met hun inkomen bij aan de kosten van het huishouden. Aangezien u hen opneemt in uw gezin, sluit u geen huurovereenkomst of opvangovereenkomst. U kan wel bepaalde afspraken op papier zetten die de goede verstandhouding kunnen bevorderen (bv. over welke inkomsten worden samengelegd, wie welke taken vervult,…). 

De vluchtelingen uit Oekraïne wonen in een afgesplitst deel van uw woning

Niet in alle omstandigheden zal je samen met de vluchteling(en) één gezin vormen, soms wordt een deel van de woning tijdelijk afgesplitst voor opvang. In dat geval moet je die tijdelijke bijkomende wooneenheid melden bij de dienst ruimtelijke ordening. Op deze manier worden de vluchtelingen immers als een afzonderlijk gezin beschouwd (op hetzelfde adres), worden de inkomsten niet samengeteld en heeft het opvangen van vluchtelingen bijgevolg geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen zoals bv. studietoelagen, werkloosheidsuitkering,...

U kan voor de terbeschikkingstelling van het deel van uw woning met de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne een huurovereenkomst sluiten of een opvangovereenkomst. Indien u een opvangovereenkomst sluit, vraagt u geen vergoeding aan de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne of enkel een redelijke vergoeding voor de kosten van verbruik, waarbij een dergelijke vergoeding is afgestemd op de effectieve kost van het verbruik en geen verdoken huurprijs mag zijn.  

Opgelet: Deze meldingsprocedure kan een maand tijd in beslag nemen. Ook wanneer de opvang ophoudt, en de afgesplitste wooneenheid ophoudt te bestaan, moet dit opnieuw gemeld worden. 

Een leegstaande woning

Er gelden geen bijzondere verplichtingen voor ruimtelijke ordening en stedenbouw om een bestaande vergunde woning aan 1 gezin ter beschikking te stellen. Opgelet: het moet gaan over een woning. In een vakantiehuisje mag niet permanent gewoond worden. Deze vakantiewoningen kunnen dus niet aangemeld worden.

Een leegstaand gebouw, dat geen woning is

Indien je een gebouw in gebruik wil nemen als woning om opvang aan te bieden, heb je in principe heb een vergunning nodig om de bestaande vergunde functie te wijzigen naar de nieuwe functie “wonen”. In bepaalde gevallen kan je hiervan vrijgesteld worden. Voor meer info hierover neemt u best contact op met de dienst ruimtelijke ordening

Een vakantiehuisje in recreatiegebied

Veel vakantiehuisjes of weekendverblijven liggen in een recreatiegebied.  Gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie zijn bestemd voor de recreatieve en toeristische accommodatie alsmede de verblijfsaccommodatie met inbegrip van de kampeerterreinen, de gegroepeerde chalets, de kampeerverblijfparken en de weekendverblijfparken. Enkel een tijdelijk onderbroken verblijf is hier dus mogelijk, permanente bewoning niet. Gezien een domiciliëring wijst op een permanent karakter, kunnen de vluchtelingen hier niet worden opgenomen.

Een bijgebouw, mobilhome of caravan in de tuin of wil er een plaatsen

Het opvangen van vluchtelingen in een bijgebouw, mobilhome of caravan bij je woning mag enkel na een melding in het geval van zorgwonen. Dat betekent dat de persoon die je opvangt, ouder moet zijn dan 65 jaar, of gehandicapt. Meer informatie over zorgwonen .