Over het college

College of schepencollege?

De officiële benaming volgens het decreet over het lokaal bestuur luidt college van burgemeester en schepenen, gewoonlijk heeft men het over het schepencollege, terwijl de echte kenners het simpel houden en spreken over het college …

Opdrachten van het college?

Het college van burgemeester en schepenen wordt wel eens de "raad van bestuur” of het "uitvoerend orgaan” van de gemeente genoemd. Je zou het "college” ook kunnen vergelijken met de "regering”. 
Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.
Daarnaast heeft het college van burgemeester en schepenen een aantal specifieke bevoegdheden die uitdrukkelijk door de wetgever aan het college worden toevertrouwd:

beheer van het gemeentelijk patrimonium;
de leiding van de gemeentewerken;
het financieel beleid;
de afgifte van bouw- en verkavelingvergunningen;
het voeren van rechtsgedingen;
het personeelsbeleid van de gemeente.

Collegiaal orgaan

Het college is een "collegiaal orgaan”, dit betekent dat de beslissingen door het college als geheel worden genomen en dat de leden van het college geen individuele beslissingsbevoegdheden hebben.

Aantal schepenen?

Het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal. 
In Middelkerke bestaat het college uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD).

Rangorde van de schepenen

De rangorde van de schepenen (eerste schepen, tweede schepen, …) wordt bepaald door de voordrachtakte "samenstelling college”, waarvan de gemeenteraad tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019.
De burgemeester is de voorzitter van het college.

Samenstelling van het college

Meer gegevens over de leden van het college vind je hier.

Zetelverdeling

Tijdens de legislatuur 2019-2024 zijn de zetels van het college als volgt verdeeld:

LDD: burgemeester, 4 schepenen
CD&V: voorzitter BCSD

Zittingen van het college

Het schepencollege vergadert in principe iedere dinsdagmiddag in het gemeentehuis.
De zittingen van het college zijn niet openbaar.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke