Bekendmaking van de publieke raadpleging PRUP + infoavond

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 26/04/2018 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Toeristische ontsluiting Middelkerke goedgekeurd.

Conform artikel 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient de deputatie een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het PRUP Toeristische ontsluiting Middelkerke. De raadpleging loopt van maandag 14 mei 2018 tot en met vrijdag 13 juli 2018.

De start- en procesnota van het PRUP zijn raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/PRUPToeristischeOntsluitingMiddelkerke en liggen ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en in het gemeentehuis van de gemeente Middelkerke – dienst ruimtelijke ordening, Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke.

Op de startnota kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 13 juli 2018. Deze dienen gericht te worden aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en kunnen digitaal bezorgd worden op ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be of analoog aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen – dienst Ruimtelijke Planning – Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Sint-Andries of kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Middelkerke – Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het inspraakformulier op de website.

Infoavond

Op dinsdagavond 15 mei 2018 wordt er van 17u00 tot 20u00 een infomarkt georganiseerd in het centrum De Branding (Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke).