Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest

Vooraleer een woning mag verhuurd worden, dient het aan een aantal minimale vereisten inzake kwaliteit te voldoen. Een conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning aan deze eisen voldoet en dus conform de Vlaamse Codex Wonen is.

Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de burgemeester. Een conformiteitsattest kan enkel door de verhuurder aangevraagd worden. Vanaf 1/6/2021 is het hebben van een conformiteitsattest verplicht in Middelkerke via de gemeentelijke verordening voor conformiteitsattesten voor alle woningen die te huur gesteld worden, ter beschikking gesteld worden of reeds verhuurd worden.  De verplichting hiervan wordt gradueel ingevoerd, op basis van het bouwjaar van de woning zoals gekend in het Kadaster:

 • vanaf 01/06/2021: Woningen (huis, appartement, studio, kamer) met een eindjaar in het kadaster vóór 1930 (= codes 0000 tot en met 0005);
 • vanaf 01/06/2022: Woningen (huis, appartement, studio, kamer) met als eindjaar in het kadaster 1931 tot en met 1959;
 • vanaf 01/01/2024: Woningen (huis, appartement, studio, kamer) met als eindjaar in het kadaster 1960 tot en met 1969;
 • vanaf 01/01/2025 woningen (huis, appartement, studio, kamer) met als eindjaar in het kadaster 1970 tot en met 1979;
 • vanaf 01/01/2026: woningen (huis, appartement, studio, kamer) met als eindjaar in het kadaster 1980 tot en met1999;
 • vanaf 01/01/2027: woningen (huis, appartement, studio, kamer) met als eindjaar in het kadaster 2000 tot en met heden

Het gemeentebestuur raadt aan om een conformiteitsattest mee te laten registreren met het huurcontract, waardoor het een onderdeel wordt van het huurcontract. Zo is er via het contract een officiële bevestiging van de goede kwaliteit van de woning.

Wanneer kan men een conformiteitsattest krijgen?

Een conformiteitsattest wordt verstrekt wanneer via het uitvoeren van een onderzoek ter plaatse vastgesteld wordt dat een woning aan de minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen voldoet, van kracht sinds 01/01/2021.

Een pand voldoet aan deze minimale normen indien uit het onderzoek blijkt dat enerzijds minder dan 7 gebreken van categorie I vastgesteld en anderzijds geen enkel gebrek van categorie II of III vastgesteld wordt.

 
Om de kwaliteit van de huurwoning na te gaan, wordt een onderzoek ingesteld in de woning, waarbij de woning beoordeeld wordt aan de hand van criteria die opgesteld werden door het Vlaams Gewest. Hierbij gaat men onder andere muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verlichting, verluchting, toegankelijkheid, stabiliteit, ….. onder de loep nemen.

Procedure aanvragen conformiteitsattest

Aanvraag

Een conformiteitsattest moet schriftelijk aangevraagd worden  via het aanvraagformulier . Bij de aanvraag mogen, indien voorhanden, verschillende documenten gevoegd worden:

 • een brandweerattest;
 • een recent keuringsattest van de gasinstallatie en de elektriciteit;
 • een schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal.

Woningonderzoek

Na ontvangst van de aanvraag, voert een medewerker van de gemeentelijke dienst huisvesting een conformiteitsonderzoek uit ter plaatse aan de hand van het technisch verslag van ongeschiktheid. Je wordt op voorhand van dit onderzoek verwittigd. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woongelegenheid voldoet aan de minimale vereisten.
  

Uitspraak burgemeester

De wetgeving voorziet dat de burgemeester binnen de twee maand na de aanvraag een conformiteitsattest moet afleveren of weigeren. Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn, wordt de aanvraag impliciet geweigerd. De verhuurder heeft het recht om een nieuw onderzoek aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Een pand voldoet aan deze minimale normen indien uit het onderzoek blijkt dat enerzijds minder dan 7 gebreken van categorie I vastgesteld en anderzijds geen enkel gebrek van categorie II of III vastgesteld wordt.

 • Bij negatief resultaat krijgt de verhuurder een brief met de beslissing 'weigering conformiteitsattest', met een advies van de adviseu woningkwaliteit en een technisch verslag waarin de tekortkomingen vermeld worden. Er wordt een afspraak gemaakt met de verhuurder om de gebreken te bespreken. Na afloop van de herstellingswerken, wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek uitwijst dat de woning voldoet, wordt alsnog een conformiteitsattest uitgereikt. Indien de verhuurder echter nalaat de nodige herstellingswerken uit te voeren, wordt het dossier overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Dit kan aanleiding geven tot het opstarten van een procedure kwaliteitsbewaking. 
 • Bij positief resultaat, krijgt de verhuurder een brief met een kopie van het attest in bijlage. 

 

Kostprijs conformiteitsattest

De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt vastgesteld op 105,23 euro voor een zelfstandige woning.

Hoe lang is een conformiteitsattest geldig?

De geldigheidsduur van een conformiteitsattest hangt af van verschillende factoren:

 •  beschikken over recente keuringsattesten van elektrische installatie en gas- of stookolie-installatie;
 • het aantal vastgestelde strafpunten;
 • het type van vastgestelde gebreken.

Afhankelijk van deze factoren, varieert de geldigheidsduur van een conformiteitsattest tussen 2 en 10 jaar. 
 
Een conformiteitsattest hoort bij de woning. Dit houdt in dat bij verkoop het attest overgaat naar de nieuwe eigenaar.

Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege indien:

 • de woning in toepassing van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of onbewoonbaar verklaard;
 • de woning in toepassing van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet onbewoonbaar wordt verklaard;
 • er voor de woning een proces-verbaal is opgesteld door de Wooninspectie;
 • de geldigheidsduur is verstreken;
 • er structurele werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Meest voorkomende gebreken

Deze tabel geeft een overzicht van de gebreken die het meest voorkwamen op de technische verslagen van 2015 bij Wonen Vlaanderen.