Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest

Vooraleer een woning mag verhuurd worden, dient het aan een aantal minimale vereisten inzake kwaliteit te voldoen. Een conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning aan deze eisen voldoet en dus conform de Vlaamse Wooncode is. Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de burgemeester. Een conformiteitsattest kan enkel door de verhuurder aangevraagd worden. Het is echter geen huurvergunning en dient dan ook niet verplicht aangevraagd te worden. Het attest kan wel bevrijdend werken bij een strafrechtelijk onderzoek. Het gemeentebestuur raadt dan ook aan om een conformiteitsattest mee te laten registreren met het huurcontract, waardoor het een onderdeel wordt van het huurcontract. Zo is er via het contract een officiële bevestiging van de goede kwaliteit van de woning.

Wanneer kan men een conformiteitsattest krijgen?

De Vlaamse Wooncode gaat minimale kwaliteitseisen opleggen aan woningen. Ieder gebrek wordt met een bepaald aantal strafpunten gequoteerd. Om in aanmerking te komen voor een conformiteitsattest dient de woning minder dan 15 strafpunten te scoren. Vanaf 15 strafpunten voldoet een woning niet en kan een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.
 
Om de kwaliteit van de huurwoning na te gaan, wordt een onderzoek ingesteld in de woning, waarbij de woning beoordeeld wordt aan de hand van criteria die opgesteld werden door het Vlaams Gewest. Hierbij gaat men onder andere muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verlichting, verluchting, toegankelijkheid, stabiliteit, ….. onder de loep nemen.
 

Procedure aanvragen conformiteitsattest

Aanvraag

Een conformiteitsattest moet schriftelijk aangevraagd worden  via het aanvraagformulier . Bij de aanvraag moeten, indien voorhanden, verschillende documenten gevoegd worden:

 • een brandweerattest;
 • een recent keuringsattest van de gasinstallatie en de elektriciteit;
 • een schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal.

Woningonderzoek

Na ontvangst van de aanvraag, voert een medewerker van de gemeentelijke dienst huisvesting een conformiteitsonderzoek uit ter plaatse aan de hand van het technisch verslag van ongeschiktheid. Je wordt op voorhand van dit onderzoek verwittigd. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woongelegenheid voldoet aan de minimale vereisten.
  

Uitspraak burgemeester

De wetgeving voorziet dat de burgemeester binnen de twee maand na de aanvraag een conformiteitsattest moet afleveren of weigeren. Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn, wordt de aanvraag impliciet geweigerd. De verhuurder heeft het recht om een nieuw onderzoek aan te vragen bij de Vlaamse overheid.

 • Bij negatief resultaat (de woning scoort minstens 15 strafpunten) krijgt de verhuurder een brief, waarin de tekortkomingen vermeld worden. Er wordt een afspraak gemaakt met de verhuurder om de gebreken te bespreken en een stappenplan van herstel vast te leggen en premiemogelijkheden te onderzoeken. Na afloop van de herstellingswerken, wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek uitwijst dat minder dan 15 strafpunten gescoord worden, wordt alsnog een conformiteitsattest uitgereikt. Indien de verhuurder echter nalaat de nodige herstellingswerken uit te voeren, wordt het dossier overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Dit kan aanleiding geven tot een advies ongeschiktheid/onbewoonbaarheid en het opstarten van een procedure kwaliteitsbewaking. 
 • Bij positief resultaat (de woning scoort minder dan 15 strafpunten, voldoet aan de Vlaamse wooncode en is niet onbewoonbaar), krijgt de verhuurder een brief met een kopie van het attest in bijlage. 

 

Kostprijs conformiteitsattest

De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt vastgesteld op:

 • 62,50 euro voor een zelfstandige woning;
 • 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

Hoe lang is een conformiteitsattest geldig?

De geldigheidsduur van een conformiteitsattest hangt af van verschillende factoren:

 •  beschikken over recente keuringsattesten van elektrische installatie en gas- of stookolie-installatie;
 • het aantal vastgestelde strafpunten;
 • het type van vastgestelde gebreken.

Afhankelijk van deze factoren, varieert de geldigheidsduur van een conformiteitsattest tussen 2 en 10 jaar. 
 
Een conformiteitsattest hoort bij de woning. Dit houdt in dat bij verkoop het attest overgaat naar de nieuwe eigenaar.

Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege indien:

 • de woning in toepassing van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of onbewoonbaar verklaard;
 • de woning in toepassing van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet onbewoonbaar wordt verklaard;
 • er voor de woning een proces-verbaal is opgesteld door de Wooninspectie;
 • de geldigheidsduur is verstreken;
 • er structurele werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Meest voorkomende gebreken

Deze tabel geeft een overzicht van de gebreken die het meest voorkwamen op de technische verslagen van 2015 bij Wonen Vlaanderen. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke