Sociaal huren

Voorwaarden sociaal huren

Als je je inschrijft bij een sociale verhuurder, kom je in het kandidatenregister terecht. Je moet wel voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn verschillend per sociale verhuurder, maar hebben gemeenschappelijk dat je een beperkt inkomen moet hebben en op het moment van de toewijzing van een sociale woning doorgaans geen eigendom mag bezitten. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • meerderjarigheid;
 • taalkennisverplichting als huurder;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • eigendomsvoorwaarde: samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland, tenzij het een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf betreft
 • inkomensvoorwaarde: het netto belastbaar inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.  De bedragen voor 2020 zijn:
alleenstaande25.317 euro
alleenstaande gehandicapte27.438 euro
andere gevallen37.974+ 2.123 euro per persoon ten laste

Meer informatie over de voorwaarden waaraan men moet voldoen (bv wat taalbereidheid of inburgeringsbereidheid precies inhoudt), kan bekomen worden bij de gemeentelijke dienst huisvesting en de sociale woonorganisaties.

Sociaal verhuurorganisaties in Middelkerke

Woonwel

Woonwel verhuurt sociale woningen/appartementen in Middelkerke en Leffinge.
Inschrijven kan op het kantoor van Woonwel, Lijndraaiersstraat 13 te 8400 Oostende iedere vrijdagvoormiddag op afspraak.

Telefonisch contact kan op dinsdag en woensdag op het nummer 059 25 56 80, op andere dagen op het nummer 059 33 90 50. E-mails kunnen verstuurd worden naar claudia.tytgat@woonwel.be.
 
Zitdag in Middelkerke: Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand in Lokaal Dienstencentrum de Stille Meers, van 9.30 tot 11.30 u.

Woonmaatschappij IJzer en Zee

Woonmaatschappij Ijzer en Zee verhuurt sociale gezinswoningen in Westende en Lombardsijde.
Inschrijven kan op het kantoor van Woonmaatschappij Ijzer en Zee, Canadalaan 39 te 8620 Nieuwpoort op

Dinsdag 15.00 - 17.00
Vrijdag    09.00 - 12.00

Contact opnemen met Ijzer en Zee kan via 058 31 22 40 (telefoon), 058 23 94 45 (fax) of
Kristin.Verfaillie@wijz.woonnet.be
 
Zitdag in Middelkerke: Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand in Lokaal Dienstencentrum de Stille Meers, van 9.30 tot 11.30 u.

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust

Het RSVK Westkust verhuurt woningen in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. De toekenning van een woning gebeurt aan de hand van een puntensysteem, waarin inkomen, naast opzegging huidige woning door eigenaar, de woningkwaliteit en woonkosten, een belangrijke rol speelt. Hoe meer punten men behaalt, hoe vlugger de toewijzing van een woning plaatsvindt.
 
Inschrijven kan op het kantoor van het RSVK, Canadalaan 39, in 8620 Nieuwpoort op woensdag van 09.00 – 12.00u
 
Contact met het RSVK kan via 058 22 26 00 of kristof.goossens@sociaalverhuurkantoor.be
 
Zitdag in Middelkerke: Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand in Lokaal Dienstencentrum de Stille Meers, van 9.30 tot 11.30 u.

Het Welzijnshuis Middelkerke: sociale woningen

Het Welzijnshuis verhuurt sociale woningen en appartementen in Middelkerke, Westende, Lombardsijde, Leffinge en Slijpe.

Meer info bij het welzijnshuis

Seniorenwoningen met dienstverlening

Het Welzijnshuis verhuurt 48 seniorenwoningen met dienstverlening (residentie De Stille Meers). De aangeboden dienstverlening omvat onder andere aanbod van warme maaltijd, begeleiding/mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten en gebruik van wasserette.

Meer info bij het welzijnshuis

Inschrijfprocedure

De wachttijden voor een sociale huurwoning bedragen meestal enkele jaren. Als je voldoet aan de basisvoorwaarden, schrijft je je dan ook het best zo vlug mogelijk in bij een of meerdere sociale woonorganisaties. Maak een bewuste keuze: bedenk op voorhand in welk type woning en in welke buurt je wil wonen. Verwittig de sociale woonorganisaties altijd als je een tijdje onbereikbaar bent of als je verhuist. Ook als uw gezinssituatie wijzigt, wordt dit best gemeld. Reageer op elke brief waarin de woonorganisatie je om een reactie vraagt, anders loop je de kans van de wachtlijst verwijderd te worden.

Gemeentelijke zitdag

Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen)  houden WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee, OCMW Middelkerke en RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag. In principe vindt de zitdag plaats in Lokaal Dienstencentrum de Stille Meers, van 9.30 tot 11.30 u.

Documenten inschrijving

Bij de inschrijving breng je het volgende mee:

 • Identiteitskaart.
 • Attest gezinssamenstelling (te bekomen bij de dienst bevolking)
 • Documenten in verband met taalbereidheid en inburgeringsbereidheid
 • Inkomensbewijs van drie jaar geleden (fiscale aangifte) enerzijds en inkomensfiches laatste 6 maanden anderzijds.

Andere attesten die van toepassing kunnen zijn:

 • Attest van invaliditeit, erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid.
 • Attest van onbewoonbaarverklaring indien die recht geeft op voorrang (vermeld op attest) of bewijs van onteigeningsbesluit dat van toepassing is op uw woning;
 • Attest van bezoekrecht;
 • Procedure kwaliteitsbewaking;

...

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke