Adoptie

Wat

De akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

De akte van adoptie vermeldt:

 • de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten en ook  van de geadopteerde
 • de nieuwe naam en, eventueel, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie
 • de soort van adoptie: gewone of volle adoptie
 • eventueel de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van adoptie wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Digitaal aanvragen

 • via het e-loket
 • via de toepassing ‘MijnDossier’ van FOD Binnenlandse zaken (enkel voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)

Geen computer bij de hand?

 • aan het loket burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt: jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
jouw eigen identiteitskaart