Akte van erkenning (postnataal)

Wat

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jouzelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

De akte van (postnatale) erkenning vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, eventueel de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner
 • de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek (indien van toepassing)
 • eventueel de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • indien van toepassing: het feit dat de in artikel 329bis, § 3, bedoelde personen niet hebben toegestemd

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van erkenning aanvragen:

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor de akte van erkenning wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Digitaal aanvragen

 • via het e-loket
 • via de toepassing ‘MijnDossier’ van FOD Binnenlandse zaken (enkel voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)

Geen computer bij de hand?

 • aan het loket burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt: jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
jouw eigen identiteitskaart