Erkenning kinderen

Wat

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Een kind erkennen? Je kan hiervoor een afspraak maken via burgerzaken@middelkerke.be of via telefoon. Zo kunnen we jouw dossier al voorbereiden en meegeven welke documenten je eventueel extra moet meebrengen.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind moeten toestemming geven voor de erkenning.

Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

 • Vóór de geboorte (prenatale erkenning) 
 • Met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats  of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als je de erkenning voor de geboorte hebt gedaan in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte een afschrift van de erkenningsakte meenemen. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning door de ambtenaar burgerlijke stand.

Naamsverandering

Bij een erkenning na de geboorte kan de erkenningsakte opgemaakt worden met of zonder naamsverandering. De ouders kunnen dus beslissen dat de familienaam van de moeder behouden blijft of niet. 

Wanneer je na de erkenning nog zou beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan zulke verklaring slechts afgelegd worden binnen de termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte is opgemaakt.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten (erkenner en moeder)
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte (is het kind in België geboren, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte van het kind zelf opvragen)
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen: 

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e)
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Gelieve in dit geval eerst te informeren bij de dienst burgerzaken welke documenten je moet voorleggen. Dit kan via telefoon of via burgerzaken@middelkerke.be