Echtscheiding

Soorten echtscheiding? 

Een echtscheiding is de ontbinding van een burgerlijk huwelijk. Het is de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt.

  • Door onderlinge toestemming
  • Op grond van onherstelbare ontwrichting

Hoe gebeurt de echtscheiding?

Meestal regelt men de ontbinding van een huwelijk met een notaris of advocaat. De dienst Burgerlijke Stand wordt slechts in laatste instantie ingeschakeld, nl. bij het definitief worden van de procedure. Een echtscheidingsvonnis wordt definitief, m.a.w. heeft kracht van gewijsde, indien de voorgeschreven beroepstermijn is verstreken en er tegen het vonnis of arrest geen beroep is aangetekend.

Wanneer het vonnis definitief is, stuurt de griffier van de bevoegde gerechtelijke instantie, binnen de termijn van 1 maand, een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand beschikt over een termijn van één maand om het vonnis over te schrijven.

Wanneer is je huwelijk officieel ontbonden? 

Sommige menen dat hun huwelijk ontbonden is, wanneer de gerechtelijke overheid de echtscheiding heeft uitgesproken. Dit is echter niet juist.

Voor bepaalde instanties is de datum van kracht van gewijsde, m.a.w. de datum waarop de beroepstermijn verstreken is, belangrijk. Het gaat meestal over zaken die op jezelf betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de afstamming van een kind. In vele gevallen zal men echter rekening gehouden met de datum van de overschrijving van het vonnis of het arrest in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe kan ik mijn echtscheiding bewijzen?

Je kan steeds een afschrift van de overschrijving van je echtscheidingsvonnis verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar je destijds huwde. Op een bewijs van woonst, afgeleverd door de dienst Bevolking van de gemeente waar je woont, staat je burgerlijke staat vermeld

Bijzonderheden

Wat is het verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding?
Een feitelijke scheiding is het niet meer samenleven van de echtgenoten. M.a.w., ondanks het feit dat de verplichting tot samenwoonst blijft bestaan, opteren de huwelijkspartners er voor om op een afzonderlijke adres ingeschreven te worden.

Bij een scheiding van tafel en bed, zal een gerechterlijke uitspraak de verplichting tot samenwoning opheffen. Zij verbreekt echter geen huwelijksbanden.

De echtscheiding is de officiële ontbinding, via gerechterlijke uitspraak, van de huwelijksbanden.