Akte van geslachtswijziging

Wat

Als je de procedure tot aanpassing van de registratie van geslacht hebt afgerond, wordt deze aanpassing vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

De akte vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
 • het nieuwe geslacht van de betrokkene

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor alle akten van personen die een aanpassing van de registratie van hun geslacht hebben gedaan wordt het recht op een afschrift (m.a.w. waarop de aanpassing van de registratie van het geslacht zichtbaar is) beperkt tot:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Uittreksels van akten, die uitsluitend de huidige toestand vermelden (m.a.w. waarop de aanpassing van de registratie van het geslacht niet zichtbaar is), kunnen bovendien ook worden aangevraagd door:

de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken).

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Digitaal aanvragen

 • Via het E-loket
 • via de toepassing ‘MijnDossier’ van FOD Binnenlandse zaken (enkel voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)

Geen computer bij de hand?

 • aan het loket burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart