Naamswijziging

Naamswijziging

Iedere Belg, statenloze of O.V.N.-vluchteling kan een aanvraag indienen voor de wijziging van zijn of haar familienaam. Je familienaam kan je echter pas wijzigen indien je daar een gegronde reden voor hebt.

Hoe je familienaam laten wijzigen?

Je schrijft een motiverende brief naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 67 01 - 02 542 67 03 - 02 542 66 75.

Deze instantie zal je laten weten welke documenten je bij je verzoekschrift moet voegen en wat je voor de naamsverandering moet betalen.

Hoe verloopt de procedure verder?

De naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk besluit. Dit besluit moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Gedurende een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de bekendmaking, kan elke belanghebbende zich tegen de naamsverandering verzetten. De Koning doet in een met redenen omklede beslissing uitspraak over dit verzet.
 
Na deze termijn, of vanaf de datum waarop het verzet is verworpen, is het besluit definitief. Een afschrift van het besluit wordt dan overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Financiën (administratie van de registratie), die het tegen betaling van de registratierechten aan de verzoeker overhandigt. De verzoeker moet daarna, binnen de 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het besluit overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 
De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze :

 • van de geboorteplaats van de aanvrager
 • van de plaats van de gewone verblijfplaats van de aanvrager, indien hij of zij niet in België geboren is
 • van Brussel, indien de aanvrager noch in België geboren is, noch er zijn gewone verblijfplaats heeft

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het besluit over in de registers van de burgerlijke stand. De naamswijziging wordt definitief vanaf de datum van overschrijving. De dienst bevolking wordt van de naamswijziging op de hoogte gebracht. Een nieuwe identiteitskaart wordt voor jou aangevraagd.

Hoelang duurt van de procedure?

De gemiddelde duur van de procedure schommelt momenteel tussen 1,5 jaar en 2 jaar. 
Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht op de website van het Ministerie van Justitie: www.just.fgov.be
Opgelet: De naamsverandering gaat automatisch over op je kinderen indien deze geboren zijn na de indiening van je aanvraag. 
De minderjarige kinderen die geboren zijn voor het indienen van het verzoek genieten slechts van de naamsverandering indien het verzoek tot hen was uitgebreid.

Voornaamswijziging

 De procedure is identiek aan de procedure voor de wijziging van je familienaam, behalve wat de volgende punten betreft:

 • De toelating wordt verleend bij ministerieel besluit (besluit dat is ondertekend door de Minister van Justitie en niet door de Koning)
 • Er is geen bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, noch een verzetstermijn van 60 dagen
 • Het registratierecht is vastgelegd op 490,00 EUR in geval van verandering van de voorna(a)m(en). Het bedrag van het registratierecht kan evenwel worden verminderd tot 49,00 EUR indien de voornaam die men wenst te wijzigen:
  • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is
  • vreemdklinkend is
  • tot verwarring aanleiding kan geven