Belgische nationaliteit verkrijgen

Wil je als niet-Belg de Belgische nationaliteit aanvragen?

Neem contact op met de dienst burgerzaken (via telefoon of via burgerzaken@middelkerke.be) om na te gaan of je in aanmerking komt (voldoe je aan de voorwaarden om een procedure op te starten?, welke procedure is voor jou van toepassing?) en om te weten welke documenten je moet voorleggen.

Je kan een afspraak maken om de samenstelling van je dossier op te starten.

Toekennen

Voor het toekennen van de Belgische nationaliteit hoef je zelf niets te doen.

Verkrijgen

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit: je moet zelf stappen ondernemen om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die je volgt. Je neemt best contact op met de dienst burgerzaken om te weten welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn.

Afleggen verklaring tot verkrijgen van de Belgische nationaliteit

De verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats.
Een afschrift van de verklaring wordt door de ambtenaar onmiddellijk voor advies opgezonden naar het parket van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied.

De Procureur de Konings geeft hiervan ontvangstmelding.
Een afschrift van het dossier wordt eveneens overgemaakt aan de dienst Veiligheid van de Staat en aan de dienst Vreemdelingenzaken.

De procureur des Konings kan, binnen vier maand te rekenen van de ontvangstmelding, een negatief advies uitbrengen over de verkrijging van de Belgische nationaliteit, wanneer er een beletsel is wegens gewichtige feiten, of wanneer de grondvoorwaarden niet vervuld zijn.

Bij het verstrijken van de termijn van vier maand en bij ontstentenis van een negatief advies van de procureur des Konings of overzending van een attest dat er geen negatief advies wordt uitgebracht, wordt de verklaring ambtshalve ingeschreven.
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft jou kennis van de inschrijving.

Wat meebrengen?

Bij de dienst burgerlijke stand kunnen we uitleggen welke papieren je nodig hebt.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke