Gedeeld verblijf

Wat?

Je kan in het bevolkingsregister laten registreren dat een kind af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de ouder waar het kind niet officieel is ingeschreven (wanneer de ouders gescheiden zijn), de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’.

Dit is geen verplichting.

Hoe?

Het is de ouder die de vermelding van het ‘gedeeld verblijf’ in zijn/haar dossier in het bevolkingsregister wenst, die het verzoek indient bij de gemeente van zijn/haar woonplaats.

Het verzoek moet gestaafd zijn met:

  • Bewijs afstamming
  • Bewijs verblijfsregeling: vb. gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord van de ouders wat de huisvesting van hun minderjarig kind betreft

Indien deze documenten niet kunnen voorgelegd worden, moet het schriftelijk akkoord van de andere ouder gevraagd worden. Gelieve dan ook een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder toe te voegen.

Het gedeeld verblijf wordt vermeld in het bevolkingsregister bij de ‘huisvesting verlenende ouder’ en bij het kind. Het wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Waarom?

Welk nut heeft het:

  • Informeren aan gemeente dat het kind bepaalde tijd effectief op het grondgebied verblijft
  • Veiligheidsredenen, hulpdiensten
  • Toekennen van eventuele kortingen of faciliteiten

Het geeft geen bijkomende socio-economische of fiscale rechten.