Paarden

Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één ruiter.

Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 jaar.

Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

Elk bereden paard dat aanwezig is op het strand moet op een steeds zichtbare wijze en aan beide zijden een identificatie, geregistreerd nummer of kenteken dragen, groot 15 cm. op 15 cm. waarop de letters "MI"" voorkomen evenals een identificatienummer.  De uitvoering hiervan gebeurt door zwarte letters (minimum 5 cm.) op een witte achtergrond.

De vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het Gemeentebestuur, waar tevens een naamregister van de afgeleverde platen wordt bijgehouden dat moet toelaten de eigenaar of de bestuurder van het desbetreffende rijdier te identificeren. De platen kunnen ook rechtstreeks door de maneges uit de gemeente aangebracht worden mits de nummers vooraf aan het gemeentebestuur zijn medegedeeld teneinde elk dubbel gebruik te vermijden.

Voor individuele personen of groepen die maximaal 1 week in de gemeente verblijven, worden door het gemeentebestuur speciale identificatienummers ter beschikking gesteld van de maneges.  Deze maneges kunnen deze nummers uitreiken indien aan de voorwaarden is voldaan.

Zij verplichten zich ertoe de identiteit van de ontlener en de periode van ontlening van het identificatienummer zorgvuldig in een speciaal daartoe aangelegd register te noteren teneinde bij eventuele klachten de verantwoordelijkheid te kunnen inroepen.

Dit register moet steeds ter beschikking liggen in de manege en kunnen voorgelegd worden aan de politiediensten.

De bovenvermelde voorlopige nummers kunnen tegen betaling van een waarborg ook bij het Gemeentebestuur afgehaald worden.

  • Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig erkende maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.
  • Geleide wandelingen ingericht door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder leiding van een verantwoordelijke gids die ten minste de leeftijd van 21 jaar heeft.

Artikel 96-23: Plaats en tijdstip:

§1. Het verkeer met rijdieren is altijd verboden

  •          op het strand boven de hoogwaterlijn, behoudens in toepassing van artikel 96-24;
  •          in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.

§2. In de periode 15 juni tot en met 15 september is alle verkeer met paarden en rijdieren op het strand verboden tussen 0 en 19 uur.

Dit verbod kan worden aangeduid met het cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien van het silhouet van een zwart paard.

Artikel 96-24: Toegang tot het strand:

Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via de kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.

Artikel 96-25: Verhuring en concessie:

§1. Het verkeer van rijdieren welke op het strand verhuurd worden aan de badgasten, is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. De vergunning moet vertoond worden op vraag van de bevoegde personen.

§2. De voorschriften voor rijdieren zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan door het gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.

Artikel 96-26:

De voorschriften voor rijdieren zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de uitoefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Strand en in de duinen

Duinen

Het is verboden om met paarden in de duinen te rijden.

Strand

Buiten de paasvakantie, pinkstervakantie en de periode tussen 1 juni en 15 september, mag je met paarden op het strand.
 
Het is verboden op het strand te rijden in:

  • de paasvakantie
  • de pinkstervakantie
  • tussen 01 juni en 15 september

Tijdens deze periodes kan er wel met een paard gereden worden op het strand. Dit kan enkel in de volgende zones:

  • tussen 19.30 u. en 24 u. tussen de golfbreker van de Paul Houyouxstraat en de Zeedijk nr. 300 (hotel ‘Bellevue')
  • tussen 19.30 u. en 24 u. tussen de golfbreker van de Strandlaan en Nieuwpoort

Wanneer er op het strand gereden wordt, moet het paard op het zadeldoek, aan beide zijden, een plaat met de letters "MI” en een identificatienummer dragen. Deze plaat wordt afgeleverd bij het gemeentebestuur, maar ook manèges kunnen deze platen afleveren (zie hoofdstuk ‘kentekens').

Hou er rekening mee dat er te allen tijde zo dicht mogelijk tegen de waterlijn gereden moet worden.

Paardenvissers of ruiters van politiediensten zijn gevrijwaard van bovenstaande reglementen.

Verplicht kenteken

Elk paard dat op het strand komt, moet een kenteken dragen. Het kenteken moet op zowel de linker- als rechterzijde van het zadeldoek aangebracht zijn.
Het kenteken heeft een witte achtergrond en moet in zwarte letters ‘MI' + identificatienummer bevatten. De zwarte letters moeten minimum 5 cm. groot zijn. Deze kentekens kunnen afgehaald worden bij het secretariaat van het gemeentebestuur. Het kenteken kost 12,5 euro. Ook manèges kunnen dit kenteken uitreiken.

Openbare weg

Het rijden met een paard op de openbare weg kan vanaf 14 jaar. Vanaf 12 jaar mag je ook op de openbare weg rijden, maar enkel als je vergezeld bent van een ruiter die minimum 21 jaar is.
Indien een rijschool een geleide wandeling te paard doet, moet dit gebeuren onder begeleiding van een begeleider van minimum 16 jaar.
Binnen de bebouwde kom is het te allen tijde verboden te galopperen. 
Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen of laten opruimen van de uitwerpselen van deze dieren

Meer info

Wie meer informatie wenst rond paarden , kan altijd terecht op het Vlaams Paardenloket