GAS 4: stilstaan en parkeren

Verweerformulier GAS 4

Sedert 1 juli 2020 worden processen-verbaal van de politie en bestuurlijke verslagen van gemeenschapswachten voor inbreuken op regels rond het stilstaan en parkeren en negeren van verkeersbord C3 en F103 doorgestuurd naar de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar i.p.v. naar het openbaar ministerie.
Vroeger ontving je van het openbaar ministerie een minnelijke schikking. Nu wordt er door de sanctionerende ambtenaar een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd in de vorm van een geldboete.

Geldboete

Zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 zijn er twee categorieën, naargelang de aard van de overtreding (zie reglement)

 • Eerste categorie: 58 euro
 • Tweede categorie: 116 euro

Procedure en verweer

1. Vaststelling

 • De inbreuk op stilstaan en parkeren wordt vastgesteld door een politieagent of gemeenschapswacht of door een onbemande camera voor de verkeersborden C3 en F103.
 • Proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV) wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.

2. Betekening + betalingsuitnodiging

 • De overtreder ontvangt een brief (per gewone post) met het bedrag van de geldboete en een kopie van het PV of BV.
 • De overtreder dient binnen de 30 dagen vanaf kennisname de geldboete te betalen of verweer in te dienen.
 • De sanctionerend ambtenaar kan beslissen op basis van het verweer om te seponeren, de procedure opnieuw op te starten op naam van een andere overtreder of het verweer ongegrond en/of onontvankelijk te verklaren.
 • Wanneer het verweer ongegrond en/of onontvankelijk is, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. De geldboete dient dan betaald te worden binnen de 30 dagen vanaf kennisname.
 • Tegen deze beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan er beroep ingediend worden bij de Politierechtbank en dit binnen de 30 dagen vanaf kennisname.

3. Herinnering

 • Indien 30 dagen na de betekening en betalingsuitnodiging geen verweer werd ingediend, noch betaling volgde, wordt er een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd.
 • In deze fase van de procedure kan geen verweer meer ingediend worden.

4. Verweer indienen

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 30 dagen vanaf kennisname zijn verweermiddelen uiteen te zetten:

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Mondeling verweer kan enkel:

 • Indien de administratieve geldboete meer dan 70 euro zou bedragen
 • Via schriftelijke aanvraag (op één van bovenstaande manieren)
 • Na uw schriftelijke aanvraag zal je een uitnodiging per brief of e-mail ontvangen. Gelieve de afspraak te bevestigen. Indien geen bevestiging, zal de afspraak geannuleerd worden. Er wordt twee keer per maand een zittingsdag georganiseerd (in principe op maandagvoormiddag).

5. Overtreder

Voor inbreuken omtrent stilstaan en parkeren wordt bij afwezigheid van de bestuurder vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

In dit geval dien je:

 • verweer in te dienen (zoals omschreven in de rubriek “verweer”)
 • de identiteit mee te delen van de bestuurder op het ogenblik van de inbreuk (zie verweerformulier)
 • verklaring + kopie van de eid-kaart van de bestuurder toe te voegen aan het verweer

Overtredingen

Alle overtredingen omtrent inbreuken op stilstaan en parkeren of het negeren van de verkeersborden C3 of F103 werden opgenomen in het reglement betreffende stilstaan en parkeren.
Er werd tevens een protocolakkoord met het parket afgesloten.

Info voor anderstaligen:informatieformulier

Bijlagen

In de reglementendatabank van de gemeente vind je:

het gas-reglement van de gemeente
het reglement parkeren en stilstaan
het protocolakkoord met het parket

Verweerformulier GAS 4

(info over de andere gas-sancties)