Wekelijkse rustdag

Koninklijk Besluit van 9/05/2007 (BS 3/7/2007) dat specifiek de tewerkstelling van werknemers op zondag regelt in kleinhandelszaken gevestigd in badplaatsen en toeristische centra.

De werknemers in deze kleinhandelszaken mogen worden tewerkgesteld (artikel 3 van het Koninklijk Besluit).

  1. vanaf 1 mei tot 30 september
  2. gedurende de kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs
  3. buiten de in 1° en 2° bedoelde periodes mag het personeel gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden waar manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 66, 26° van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Artikel 66, 26° van de arbeidswet specificeert manifestaties: manifestaties van alle aard, onder meer salons, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties.