Openbaarheid van bestuur

Begrip:

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke burger een bestuursdocument kan raadplegen en er een afschrift van kan krijgen. Dit grondrecht is in de grondwet opgenomen.

Er is een dubbele openbaarheid voorzien: 

Actieve openbaarheid: openbaarheid op initiatief van het bestuur
Passieve openbaarheid: openbaarheid op verzoek van een burger

De actieve openbaarheid:
Actieve openbaarheid impliceert dat de overheid niet alleen vragen om informatie moet afwachten, maar ook op eigen initiatief informatie moet verstrekken.
De passieve openbaarheid
Iedere burger heeft het recht om elk bestuursdocument van een gemeentelijke administratieve overheid ter plaatse in te zien, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te ontvangen. 
Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos, maar voor een afschrift kan de overheid een bedrag vragen op basis van de kostprijs. In principe moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van persoonlijke aard zijn.
Aan de openbaarheid van bestuursdocumenten werd ook het recht op verbetering en aanvulling gekoppeld, wanneer aangetoond wordt dat de gegevens over de betrokkene onjuist of onvolledig zijn.
 
Uitzonderingen op de openbaarheid:
Het recht op openbaarheid van bestuur is geen absoluut recht. De openbaarheid kan immers in conflict komen met andere fundamentele rechten of belangen, zoals de veiligheid van de bevolking, fundamentele rechten en vrijheden, de openbare orde, de persoonlijke levenssfeer, enz. 
 
Meer algemene informatie vind je op deze website : http://www.vlaanderen.be/openbaarheid
Voor de toepassing in de gemeente kan je terecht bij het secretariaat.
 

Andere openbaarheidsverplichtingen van de gemeente:

  • Lang voor het recht op openbaarheid van bestuur in de grondwet werd ingeschreven, waren er reeds openbaarheidsverplichtingen voor de lokale besturen. Deze specifieke vormen van openbaarheid zijn terug te vinden in o.a. de nieuwe gemeentewet, het gemeentedecreet, ...
  • Vooral de openbaarheid van de raadszittingen en het inzagerecht van de raadsleden zijn belangrijk.
  • Openbaarheid van raadszittingen
  • De vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn in principe openbaar. Burgers kunnen dus steeds de zittingen bijwonen. Wanneer er over personen gesproken wordt, wordt de vergadering achter gesloten deuren gehouden. De raad kan ook – in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid – beslissen dat bepaalde agendapunten naar de geheime zitting worden verplaatst. De geheime zitting vindt altijd plaats na de openbare zitting.
  • (De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.)
  • Het inzagerecht van raadsleden
  • Raadsleden moeten, om hun mandaat goed te kunnen uitoefenen, voldoende geïnformeerd zijn. Daarom voorziet de wetgever voor hen een heel uitgebreid inzagerecht in dossiers van respectievelijk de gemeente of het OCMW. In principe heeft een raadslid inzage in alle documenten van het betrokken bestuur. De procedures die hierboven worden beschreven met betrekking tot het recht op openbaarheid van bestuur, zijn dan niet van toepassing. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij, als burger, geen beroep kunnen doen op deze procedures.
  • Wanneer raadsleden moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun inzagerecht, kunnen ze klacht neerleggen bij de toezichthoudende overheid.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke