Openbaarheid van bestuur

Regelgeving

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, om uitleg te krijgen bij bestuursdocumenten en om persoonsgegevens in bestuursdocumenten te laten verbeteren of aanpassen.

Een overheidsinstantie is verplicht aan iedereen die erom verzoekt de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • inzage te verlenen
  • uitleg te verschaffen
  • een afschrift te overhandigen

Hierop bestaan weliswaar een aantal uitzonderingen.

 

Hoe aanvragen

De aanvraag tot openbaarmaking moet voldoen aan 4 formele vereisten:

  • een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek (brief, mail of formulier). Mondelinge of telefonische verzoeken worden niet behandeld.
  • de aanvrager moet het gewenste bestuursdocument vermelden.
  • de aanvrager moet zijn identiteit kenbaar maken (naam EN postadres). De vermelding van enkel een mailadres volstaat niet.
  • de aanvrager moet vermelden op welke manier hij/zij de gewenste bestuursdocumenten wil krijgen: inzage, kopie of uitleg.

Voor het vlotte verloop van de procedure kan voor de aanvraag tot openbaarmaking gebruik gemaakt worden van een webformulier. Door dit formulier in te vullen worden bovenvermelde vereisten vervuld.

Aanvragen?

De aanvraag wordt in principe ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet het decreet uitzonderingsgronden.

Het is de algemeen directeur die de beslissing neemt. Dit gebeurt binnen de 20 kalenderdagen na het inschrijven van de aanvraag tot openbaarmaking in het register. Deze termijn kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot 40 dagen.

Er wordt altijd een schriftelijke beslissing overgemaakt aan de aanvrager.

Eventuele beroepsprocedure

Wanneer de aanvraag tot openbaarmaking niet tijdig werd behandeld of indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk werd afgewezen kan men schriftelijk beroep indienen bij: Departement Kanselarij en Bestuur Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 20 in 1000 Brussel (openbaarheid@vlaanderen.be).

Voor meer informatie kan je ook terecht bij het secretariaat van de gemeente Middelkerke (secretariaat@middelkerke.be).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke