Openbaarheid van bestuur - aanvraag

Privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van Bestuursdecreet 7 december 2018, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.

Informatie

Deze aanvraag zal behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende openbaarheid van bestuur. Deze aanvraag wordt bijgehouden in een register. Binnen de 20 kalenderdagen zal de aanvraag worden behandeld. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 40 kalenderdagen. De beslissing tot openbaarmaking zal schriftelijk worden bezorgd aan de aanvrager. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de beroepsinstantie en dit binnen de 30 kalenderdagen nadat de beslissing werd verstuurd. Deze beslissing geeft op geen enkele wijze de toestemming om de verkregen informatie te hergebruiken (art. II.44, §3 van het Bestuursdecreet).

Vraag een document aan

Identiteit aanvrager
Gewenste bestuursdocument
Vorm van openbaarmaking
ingeval de gevraagde informatie van persoonlijke aard is