Looptijd huurovereenkomst

Overeenkomst van korte duur (max. 3 jaar)

 • De huurder en of verhuurder kunnen enkel via een wederzijds akkoord vervroegd opzeggen.
 • De huurovereenkomst van korte duur eindigt niet automatisch na het verstrijken van de bepaalde duur, maar kan pas beëindigd worden indien één van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de bepaalde duur de overeenkomst opzegt. Indien dit niet gebeurt, wordt de overeenkomst verlengd en omgezet in een huurovereenkomst van negen jaar te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke overeenkomst van korte duur in werking is getreden.
 • Een overeenkomst van korte duur kan slechts eenmaal verlengd worden onder dezelfde voorwaarden. 

 Overeenkomst van lange duur (9 jaar)

 • Ook de huurovereenkomst van lange duur eindigt pas na het verstrijken van de negenjarige periode indien de overeenkomst ten minste zes maanden vóór de vervaldag door één van beide partijen wordt opgezegd. Zoniet zal de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar worden verlengd.
 • Opzeg door de verhuurder : De verhuurder dient op te zeggen met een opzegtermijn van 6 maanden. Hij kan enkel opzeggen:
  • Ten allen tijde indien hijzelf of een nauw familielid in de woning wil gaan wonen;
  • Bij het verstrijken van iedere driejarige periode, wanneer hij grondige renovatiewerken wil uitvoeren;
  • Bij het verstrijken van iedere driejarige periode, mits betaling van een schadevergoeding.
 • Opzeg door de huurder :  
  • Indien het huurcontract geregistreerd werd, moet hij opzeggen met een opzeggingstermijn van 3 maanden. Werd het contract niet geregistreerd, kan de huurder vertrekken zonder opzegtermijn. 
  • De huurder kan ten allen tijde opzeggen en moet hiervoor geen motief opgeven. Opgelet! indien de huurder opzegt tijdens de eerste driejarige periode, dan dient hij een schadevergoeding te betalen. 
 • Tegenopzeg : Bij een opzeg door de verhuurder gegeven om reden van persoonlijke bewoning, uitvoering van werken of zonder motief, kan de huurder een tegenopzeg geven van 1 maand zonder schadevergoeding te betalen, ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst.
 • Opzeg met wederzijds akkoord : Opzeg met wederzijds akkoord van huurder en verhuurder is altijd mogelijk(dus op elk moment en zowel bij een overeenkomst van korte als bij een overeenkomst van lange duur) ! Zo’n wederzijds akkoord moet wel schriftelijk vastgelegd worden.

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke