Heffing op leegstand en verwaarlozing

Doel van de heffing

De gemeente Middelkerke wil een actief huisvestingsbeleid voeren. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is de gemeentelijke heffing op leegstand en verwaarlozing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 mei 2019. De bedoeling van deze gemeentelijke heffing is langdurige leegstand en verwaarlozing tegen te gaan om zo een optimaal gebruik van het bestaande patrimonium te bekomen. 

Leegstand houdt in dat op het ogenblik van de inventarisatie de woning minstens 12 opeenvolgende maanden leeg stond of het pand minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt werd overeenkomstig de functie. Verwaarlozing houdt in dat op het ogenblik van inventarisatie de woning en/of gebouw  zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren , voegwerk, schoorsteen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas.

Tarief

Men kan op vier inventarissen geregistreerd worden:

  • gemeentelijke inventaris leegstand woningen
  • gemeentelijke inventaris leegstand gebouwen
  • gemeentelijke inventaris leegstand nieuwbouw
  • gemeentelijke inventaris verwaarlozing

De belasting bedraagt per inventaris 2.500 euro x het aantal jaren dat men op de inventaris staat, met een maximum van 12.500 euro

Werkwijze

De gemeentelijke dienst huisvesting laat de houder van het zakelijk recht weten dat het pand geregistreerd staat op een inventaris. De houder van het zakelijk recht heeft dan 1 maand de tijd om

  • de inventarisatie aan te vechten;
  • een vrijstelling aan te vragen.

Het beroep of de aanvraag tot vrijstelling dient, samen met de nodige bewijsstukken, ingediend te worden tot de gemeentelijke verkrottingscommissie. De commissie spreekt zich binnen de 90 dagen uit.

Na de beslissing van de commissie ontvangen de niet-vrijgestelde eigenaars een aanslagbiljet. Ze hebben dan 3 maanden de tijd om eventueel bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen tegen de heffing.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke