Herstelwerken natuurgebied de Schuddebeurze

Het doel van het natuurinrichtingsproject is om Europese topnatuur te realiseren in en om het natuurgebied de Schuddebeurze. Dat gebeurt door terreinwerken om

 • een aaneengesloten gebied te vormen van zure duingraslanden, duinheide, vochtige duinvalleien en struweel;
 • het leefgebied van de kamsalamander te herstellen;
 • de overgang van duinen naar polders natuurlijker te maken.

Daarnaast worden delen van het natuurgebied beter toegankelijk gemaakt voor het publiek zonder de natuur te belasten, en zijn maatregelen getroffen om de bunkers van de batterij Bamburg, die deel uitmaken van de Atlantikwall, te bewaren.

Termijn

Het natuurinrichtingsproject loopt over verschillende jaren. Een aantal werken zijn al uitgevoerd of gepland voor de nabije toekomst. Andere zijn nog in voorbereiding.

Overzicht van de werken

2022 terreinwerken natuurinrichting Schuddebeurze

In september start de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) met een nieuwe fase van de natuurinrichtingswerken.

De werfzone ligt aan weerszijden van de Bamburgstraat (vanaf de Vijfwege naar Lombardsijde) en op de grote percelen grenzend aan de bunkersite.

De werken

 • Bomen kappen om duingrasland kansen te geven
 • Kleine hoogteverschillen vormen
 • Vroegere duinakkertjes zichtbaar maken
 • Bijkomende leefplaatsen voor amfibieën creëren
 • Natuurgebied beter toegankelijk maken
 • Kleine stortjes opruimen
 • Omheiningen vernieuwen
 • Akker omzetten naar grasland met natte zones

Timing

De uitvoering van deze werken op het terrein is gepland vanaf het najaar van 2022 en zal doorlopen in 2023.

 

Meer info

Meer info op de site van VLM

Vragen over het natuurinrichtingsproject of over de geplande werken kunt u stellen aan de projectleider: els.ameloot@vlm.be.

Toekomstige werken

Werken in de kern van de Schuddebeurze

In deze fase komen o.a. de zone aan de Vijfwege en een aantal percelen ten oosten van de Steenstraat aan de beurt. De werken zullen deze omgeving ingrijpend veranderen. Struiken en bomen worden gekapt en gesnoeid, plaatselijk wordt de graszode afgegraven, het stort op de rand van de vijver wordt verwijderd, het wandelpad wordt omgeleid … Zo trachten we de duinheide te herstellen en kan de omgeving van de vijver beter beheerd  worden.

Voor deze werken vraagt de VLM in 2023 een omgevingsvergunning aan. Er loopt dan een openbaar onderzoek.

Sanering stortplaatsen

Ondertussen bereidt de VLM samen met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de sanering van twee grotere huisvuilstorten voor. OVAM heeft hiervoor de voorbije jaren heel wat bodemonderzoek gedaan. Er wordt
onderzocht of het stort kan worden verwijderd tot op de oorspronkelijke bodem. Typische planten en dieren kunnen dan opnieuw een plek vinden.

Klimaatvriendelijke duintuinen

In 2023 lanceren we een oproep voor klimaatvriendelijke tuinen in de omgeving van de Schuddebeurze. Eigenaars van tuinen in het projectgebied krijgen de kans om met financiële en praktische steun van de VLM hun tuin beter te integreren in het landschap. We zoeken ook samen hoe we de tuin klimaatvriendelijker kunnen maken.

2021 Duinvallei Schuddebeurzebeek (afgewerkt)

 

In augustus 2021 starten grootschalige werken in de zone tussen de Schuddebeurzeweg en de bebouwing van Westende.

De graslanden tussen de Schuddebeurzeweg, Langestraat en Heidestraat zijn al enige tijd in natuurbeheer. Doordat hier vroeger werd bemest, gaat in bepaalde zones het herstel naar soortenrijk duingrasland zeer traag. In één zone is in het verleden zand afgegraven en daarna werd gebiedsvreemde grond met steenpuin gestort.
Het doel van de werken, die starten in de zomer, is om hier de typische natuur van een duinvallei tot ontwikkeling te laten komen.

 • Er wordt op een aantal percelen grond afgegraven om de oorspronkelijke voedselarme zandbodem bloot te leggen.
 • De grond met baksteenresten wordt verwijderd. Zo krijgen we een goede uitgangssituatie voor natte natuur zoals bloemrijke duinpannes.
 • Er zullen extra poelen gegraven worden. Zo breiden we de geschikte leefomgeving uit voor bijv. de beschermde kamsalamander.
 • Er komt een nieuw wandelpad.
 • Waar nu de bank staat langs de Schuddebeurzeweg, wordt een picknickzone ingericht.

Na de werken zullen er zones zijn voor begrazing en zones waar enkel wordt gemaaid.

duinvallei
drone

2021 Prinsenveld (afgewerkt)

Begin 2021 is een leegstaand huis met schuurtje langs de Bamburgstraat op vraag van de eigenaar, Natuurpunt, gesloopt. Het ligt in natuurreservaat en is door het duinendecreet onderhevig aan beperkingen. De sloop past in het onthardingsbeleid van de Vlaamse overheid.
De volgende jaren wordt het terrein, samen met de omliggende percelen, omgevormd tot duingrasland met poelen en houtkanten, zodat het een geschikt leefgebied wordt voor o.a. de kamsalamander.

2020 Bouw uitkijktoren (afgewerkt)

Nieuw uitkijkplatform op bunkersite Bamburg

In 2020 is de bunkersite heringericht. De herinrichting is deel van het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze van de Vlaamse overheid. Er werd een uitkijkplatform gebouwd bovenop de commandobunker. Vanop het platform heb je op 5 meter hoogte een mooi uitzicht op de bunkersite Bamburg en het natuurgebied de Schuddebeurze.

Het platform biedt plaats aan 6 personen. De borstwering is naar binnen toe gebogen en verwijst zo naar de (verdwenen) geschutskoepels en koepelvormige observatieposten op sommige bunkers. Het platform en de trap ernaartoe zijn gemaakt van gelakt staal en zijn rank gebouwd, zodat de visuele impact van de nieuwe constructie op de bunkersite beperkt blijft.

Verder is de bunkersite opgeknapt: er is graffiti verwijderd, afval opgeruimd, de bunkers zijn afgesloten om schade en vervuiling te voorkomen, en er zijn kleine herstelwerken gedaan. Eén bunker is ingericht als verblijf voor vleermuizen en amfibieën. In de toegangszone is een rustpunt ingericht met een zitbank, een infobord en plaats voor enkele fietsen.

De herinrichting van de bunkersite werd mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interregproject VEDETTE.

zone
Hekkens
platform

Meer info

Meer info over het natuurinrichtingsproject op de website van de VLM.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer projectleider Els Ameloot.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen met actuele info over het project? Schrijf dan in op de verzendlijst: stuur een mailtje naar projectsecretariaat.brugge@vlm.be.

Europees VEDETTE-project

Het gebied Schuddebeurze maakt deel uit van de Vlaamse Duinen en daarom is het natuurinrichtingsproject gelinkt aan het Europees project VEDETTE. Dat heeft als ambitie om het duinlandschap en de polders van Duinkerke (Frankrijk) tot Westende (België) te behouden en op te waarderen.