Nationaliteit en vreemdelingen

Toekennen

Voor het toekennen van de Belgische nationaliteit hoeft u zelf niets te doen.

Verkrijgen

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit: u moet zelf stappen ondernemen om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Procedure?

De verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats.
Een afschrift van de verklaring wordt door de ambtenaar onmiddellijk voor advies opgezonden naar het parket van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied.

De Procureur de Konings geeft hiervan ontvangstmelding.
Een afschrift van het dossier wordt eveneens overgemaakt aan de dienst Veiligheid van de Staat en aan de dienst Vreemdelingenzaken.

De procureur des Konings kan, binnen vier maand te rekenen van de ontvangstmelding, een negatief advies uitbrengen over de verkrijging van de Belgische nationaliteit, wanneer er een beletsel is wegens gewichtige feiten, of wanneer de grondvoorwaarden niet vervuld zijn.

Bij het verstrijken van de termijn van vier maand en bij ontstentenis van een negatief advies van de procureur des Konings of overzending van een attest dat er geen negatief advies wordt uitgebracht, wordt de verklaring ambtshalve ingeschreven.
 
Van de inschrijving wordt door de ambtenaar kennis gegeven aan de belanghebbende.

Wat meebrengen?

Bij de dienst burgerlijke stand kunnen we uitleggen welke papieren je nodig hebt.